שולחן ערוך אורח חיים תקנב א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ערב תשעה באב, אלא יאכל אדם בסעודה המפסקת, בשאוכלה אחר חצות, גבשר, ולא ישתה יין. ולא יאכל שני תבשילין.

הגה: ואף ממשקים אחרים, אדממעט בשתייתן ממה שרגיל לשתות (טור וב"י בשם תוספות ורוקח). וכן לא יאכל אחר סעודתו צנון ומליח דברים שנוהג בהם בשאר פעמים, כדי שיתנהג בפרישות (מרדכי):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) ממעט בשתייתן:    שאם הי' רגיל לשתו' ד' כוסו' ישתה ג', אין לשתות שכר (מהרי"ל אגוד' רש"ל הגמ"נ) ואם הוא אדם חלש שרי מט"מ:

באר היטב

(א) ממעט:    ואין לשתות שכר. מהרי"ל אגודה רש"ל הגמ"נ. ואם הוא אדם חלוש שרי. מט"מ עיין ט"ז ובשכנה"ג.


משנה ברורה

(א) לא יאכל וכו' – כדי להרבות אֵבל, ולזכור חורבן הבית ויצטער עליו:

(ב) שאוכלה אחר חצות – עיין לקמן בסעיף ט':

(ג) בשר וכו' – היינו מדינא דש"ס; דאילו מצד מנהגא, אסור מראש חודש, וכדלעיל בסימן תקנ"א (סעיף ט'):

(ד) ממעט – היינו בסעודה מפסקת, שאם רגיל לשתות בסעודה ארבע כוסות, ישתה שלוש כוסות. ואין לשתות שכר. ואם הוא אדם חלש, שרי:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן