עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כג

דף קמח עמוד אעריכה

א ג ד מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף יא:

ב ה מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה א והלכה ב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ח:

ג ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף ה:

דף קמח עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכד סעיף א:

ה ב מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמ"ג לאוין סה וסט , טור ושו"ע או"ח סי' תרח סעיף ב:

ו ג מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף א:

ז ד טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף ג:

ח ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכה סעיף א:

ט ו מיי' פ"ט מהל' שמיטה ויובל הלכה ה , סמג עשין קמט:

י ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה ויובל הלכה כח , סמג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף לו:

יא ח מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יט , סמג עשין רכג:

יב ט מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יט , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף א:

יג י מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה ועה , טור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכד סעיף א:

דף קמט עמוד אעריכה

יד א ב ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף יב:

טו ד ה מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף יג:

טז ו מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף טו:

יז ז מיי' פ"ב מהל' ע"ז הלכה ב , סמג לאוין יד , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף טו:

יח ח מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה י , סמ"ג לאוין עה [אבל הפוסקין השמיטו מטעם שכ' הב"י באו"ח סוף סי' תקי"ז ]:

דף קמט עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ו:

כ ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יז , (ומיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ו) , סמג שם ועשין ריד ולאוין עג , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' שע סעיף ב:

כא ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ , סמ"ג לאוין עה:

דף קנ עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ב:

כג ב ג מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ח:

כד ד מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה א , סמג שם:

כה ה מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ד , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ז:

כו ו מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ד:

כז ז ח ט י מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ו:

כח כ מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ז:

דף קנ עמוד בעריכה

כט א טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ז:

ל ב ג מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ח וסעיף ט:

לא ד מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ג:

לב ה מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ה , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף י:

לג ו מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יב , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

לד ז מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף י:

דף קנא עמוד אעריכה

לה א (מיי' פכ"ד מהל' שבת) , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף י:

לו ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף א:

לז ג מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ב:

לח ד ה מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ח:

לט ו ז מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף טו:

מ ח מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף טז:

מא ט י כ מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף יד:

מב ל מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ז:

דף קנא עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ז:

מד ב מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ה , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלט סעיף א:

מה ג סמג עשין עט:

מו ד מיי' פ"י מהל' תשובה הלכה א:

מז ה מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ב , [ ובה' עבדים פ"ט הל"ח ] , טור ושו"ע יו"ד סי' רמז סעיף ג:

דף קנב עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף יד:

מט ב מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ד , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו סעיף ג , [ וברב אלפס מו"ק פ"ג דרצ"ז. , וברא"ש שם סימן פ"ט ]:

דף קנב עמוד בעריכה

נ א סמג עשין דרבנן ב:

דף קנג עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ז מהל' תשובה הלכה ב: