סמ"ג לאו יד

הלכות ע"ז וחקות העכו"ם
שלא (א) לפנות אחר עבודה זרה (ב) וכל הפונה אחריה בדרך שהוא עשה בה מעשה (ג) הר"ז לוקה שנ' ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש וגו' וכתיב השמרו לכם פן יפתה לבבכם (ד) ואמרי' בשבת פר' שואל [ד' קמ"ט] שהצורה עצמה אסור להסתכל בה משום שנ' אל תפנו אל האלילים, ובענין זה נאמר ופן תדרוש לאלהיהם לאמור איכה יעבדו הגוים האלה שלא תשאל על דרך עבודתה היאך היא ואע"פ שאין אתה עובד שדבר זה גורם לך להפנות אחריה ולעשות מה שהם עושים שנא' ואעשה כן גם אני כל הלאוין האלה מענין אחד שלא לפנות אחר ע"ז כלל לא במחשבה ולא בראייה ולא בדיבור ובתוספתא שנינו [פ"ק דע"ז] לא יטייל אדם עם תועים ואפילו לצאת לדרך ואפילו מקדים ואפילו מחשיך ואפילו מתיירא מפני גוים ולסטים ורוח רעה שנא' לא תלכו אחרי אלהים אחרים: