עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ג

דף כו עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ה:

דף כז עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"א מהל' משכב ומושב הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' משכב ומושב הלכה ג והלכה ו:

ג ב מיי' פ"ו מהל' משכב ומושב הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ח:

ד ג מיי' פ"א מהל' משכב ומושב הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' משכב ומושב הלכה ו , ומיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה ב:

ה ד מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה כ:

ו ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ה:

ז ז מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ד , סמג עשין קלו:

דף כז עמוד בעריכה

ח א ב מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה י:

ט ג מיי' פ"ח מהל' מעשר שני הלכה א:

י ד מיי' פ"ח מהל' מעשר שני הלכה ב:

יא ה מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ו:

יב ו מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ג:

דף כח עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כג , [ וברב אלפס סוף פרק ג דחולין ד' רפב. וברא"ש שם סימן סט ]:

יד ב מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כד:

טו ג מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יב:

טז ד ה טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ה:

יז ו מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ז:

יח ז מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ח:

יט ח מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ה:

דף כח עמוד בעריכה

כ א טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א:

כא ב מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ח:

כב ג מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה י:

כג ד מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה יג:

כד ה מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ה:

כה ו מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ט , ומיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ה , סמג עשין קלה:

כו ז מיי' פ"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה טו , סמג עשין קלו:

כז ח טור ושו"ע או"ח סי' רג סעיף ח:

כח ט מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א:

כט י מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א:

ל כ ל מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ז:

דף כט עמוד אעריכה

לא א טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ה:

לב ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

לג ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ד:

לד ד מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

לה ה ו ז מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ז:

לו ח ט י כ ל מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה ח:

לז מ נ ס מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ו:

דף כט עמוד בעריכה

לח א טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ה:

לט ב מיי' פ"ז מהל' מקוואות הלכה ד:

מ ג מיי' פ"ז מהל' מקוואות הלכה ח:

מא ד מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ב:

מב ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא:

מג ז ח מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י , ומיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ו:

מד ט מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה כ:

מה י מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה כג:

דף ל עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה א:

מז ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ז:

מח ג ד טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף יט:

מט ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ח:

דף ל עמוד בעריכה

נ א טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ז:

נא ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף א:

נב ג ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:

נג ה ו מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ה:

דף לא עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף א:

נה ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז:

דף לא עמוד בעריכה

נו א מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יג , טור י"ד סימן שלא:

נז ב ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ח:

נח ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף י:

נט ה ו מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ח:

ס ז מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ו:

דף לב עמוד אעריכה

סא א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

סב ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה יב:

סג ג ד מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה י:

דף לב עמוד בעריכה

סד א ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה י , ומיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ט והלכה י , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף כב , וטור ושו"ע או"ח סי' שמב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ב:

סה ג מיי' שם הלכה ח , טור ש"ע שם:

דף לג עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ח , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף י:


דף לד עמוד בעריכה

סז א ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ג:

סח ג מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה יט:

סט ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ט:

דף לה עמוד אעריכה

ע א ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה א , טור א"ח סי' שצו:

עא ג מיי' פ"ט מהל' משכב ומושב הלכה א:

עב ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כב , ומיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה י , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שצד סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ז , וטור סי' תקיט:

עג ה מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף א:

עד ו ז מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כא , ומיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שצד סעיף א וסעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ו:

עה ח מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ה:

עו ט מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שצד סעיף ב:

דף לה עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"י מהל' מקוואות הלכה ו , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף עא:

עח ב מיי' פ"יח מהל' אבות הטומאות הלכה יד:

דף לו עמוד אעריכה

עט א ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שצד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף י:

פ ג ד ה מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ט:

דף לו עמוד בעריכה

פא א מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ג , סמ"ג עשין מד"ס א:

פב ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תיג:

דף לז עמוד אעריכה

פג א מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה א , סמג עשין קלה:

פד ב ג מיי' פ"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה ח:

דף לז עמוד בעריכה

פה א מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה ח:

פו ב מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה טו:

פז ג ד מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס א' טור ושו"ע או"ח סי' תיג:

דף לח עמוד אעריכה

פח א מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תטז סעיף א:

פט ב ג מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ח והלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תטז סעיף ב:

דף לח עמוד בעריכה

צ א מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תטז סעיף ב:

צא ב ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יט , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקג סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף א:

צב ד מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה יא יב יג , טור ושו"ע או"ח סי' תטז סעיף ג:

צג ה מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תטז סעיף ב:

צד ו מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף א: [ וברב אלפס שבת פרק כג דף עא ע"ב ]:

דף לט עמוד אעריכה

צה א ב מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תעז סעיף ב:

צו ג מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תעז סעיף א:

דף לט עמוד בעריכה

צז א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יב:

צח ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כד , סמג לאוין סה ועה , טור ושו"ע או"ח סי' תקטו סעיף א:

דף מ עמוד אעריכה

צט א ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י , וטור ושו"ע או"ח סי' תקטו סעיף ה:

ק ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י:

קא ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה והלכה ו , סמג עשין יט , טור א"ח סי' תקפב:

דף מ עמוד בעריכה

קב א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יא , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף ג:

קג ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף א:

קד ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף ג:

קה ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' תקפב סעיף ו [ וברב אלפס שבועות סוף פ"א דף רפז ]:

קו ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ב , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכה סעיף ג:

קז ו מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תריט סעיף א:

קח ז (מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ו) , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף ג וסעיף ד:

קט ח מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ח , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף י:

דף מא עמוד אעריכה

קי א ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ו , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקעב סעיף ב:

דף מא עמוד בעריכה

קיא א מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' רמט סעיף ד: