עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ג

דף יט עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יג , סמ"ג עשין נו:

ב ג ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה טו:

ג ה (מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז):

דף יט עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד:

ה ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י:

דף כ עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ג , סמ"ג עשין נו:

ז ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י , סמ"ג עשין נו:

ח ג מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד:

ט ד מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ו:

י ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד:

יא ו מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה טז:

יב ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ:

יג ח מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה יג , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ו:

יד ט מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה יג:

טו י מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ד , סמג עשין כד , טור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף ו:

דף כ עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט:

יז ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד והלכה יא , סמ"ג עשין נו:

יח ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יא:

יט ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף ב:

כ ה ו מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה טו , ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד , סמג לאוין דש ועשין קעד:

כא ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה טז:

דף כא עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ו:

כג ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ:

דף כא עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ז , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ה:

כה ב מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יג , סמג עשין קסה , טור ושו"ע יו"ד סי' רנג סעיף א:

כו ג מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יט , סמג עשין מח ועשה צו , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יד:

כז ד ה מיי' פ"יב מהל' זכייה ומתנה הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' צא סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף א וסעיף ג:

דף כב עמוד אעריכה

כח א מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יג:

כט ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יד:

דף כב עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה , ומיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ה , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כ:

לא ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ:

לב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יד:

דף כג עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב:

לד ב מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י:

לה ג מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט:

לו ד מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יב:

לז ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יג:

לח ו מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יא , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ב:

לט ז מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שסט סעיף א:

מ ח ט מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג , סמג עשין קפד ועשה קפה:

מא י מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

מב כ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ח:

מג ל מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יג:

מד נ ס מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה טו:

מה ע מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

מו פ מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ז , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף א:

מז צ מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה א והלכה ב:

מח ק מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמג עשין קב:

מט ר מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ו:

נ ש מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה יב , סמג עשין פא:

נא ת מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה טו:

נב א* מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ה , סמג לאוין שיח ולאו שיט:

נג ב* מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ג , סמג שם:

נד ג* ד* מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה טו:

דף כג עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"ה מהל' טומאת צרעת הלכה א:

נו ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יג:

נז ג מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה טו: