פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי שבועות ז ה


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ז · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

והחנווני על פינקסו כיצד לא שיאמר לו כתוב בפינקסי שאת חייב לי מאתים זוז אלא אמר לו תן לבני סאתים חטים ולפועלי בסלע מעות הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין אמר בן ננס אילו ואילו באין לידי שבועת שוא אלא הוא נוטל שלא בשבועה והן נוטלין שלא בשבועה

הלכה ה גמראעריכה

חנווני על פינקסו לא במקיף אמרו שהוא אומר לו כתבת בזה מחוק בזה רבי אומר אומר אני שיהו אילו נשבעין בפני אילו מפני הבושה הדא דתימר בשלא העמידו עמו אבל העמידו עמו אין בעל הבית חייב כלום כהדא דמר רבי יודה בר שלום סמכון כתפייא גבי קפילייא אתון ואפקון דלא יהב לון אתא עובדא קומי רבי שמי ממה דאילו הוון קפילייא יימר מסבות לית סופיהון דאילין ואילין מיסב אלא יסבון מכבר