פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי שבועות ד ז


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ד · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ז משנהעריכה

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים זוז ולא נתן הרי אילו פטורין שאין חייבין אלא על שבועת ממון בפקדון משבי אני עליכם כשתדעון לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אילו פטורין מפני שקדמה שבועה לעדות עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם אם יודעין אתם לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אילו פטורין

הלכה ז גמראעריכה

ר יוסי רבי יעקב בר זבדי רבי אבהו בשם ר יוחנן אמר ליתן מתנה לחבירו וביקש לחזור בו חוזר רבי יעקב בר זבדי בעא קומי רבי אבהו ואהן הין לא בצדק הוא והין צדק אמר בשעה שאמר הין של צדק הוה למה משום שאינו יודע בהן או משום שאין מתכוין להן מה נפק מביניהון משכן שנים שנים אין תימר משום שאינו יודע בהן יודע בהן הוי לית טעמא דלא משום שאין מתכוין להן