ירושלמי שבועות ז ב


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ז · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

הנגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לתוך ביתו ומישכנו שלא ברשות אמר לו תן לי כיליי שנטלתה והוא אומר לא נטלתי ה"ז נשבע ונוטל ר יהודה אומר עד שיהא שם מקצת הודייה כיצד אמר לו שני כיליי נטלתה והוא אומר לא נטלתי אלא אחת

הלכה ב גמראעריכה

לתוך ביתו לא לתוך חצירו למשכנו לא משום דבר אחר אמר רבי יצחק ובלבד בעדים נכנסו שנים למשכנו ייבא כהדא יצא חבול מבין שניהן שניהן ראויין למשכנו ומה חמי ליה בשראו שנים חובטין עליו במקלות ראוהו זורק צרורות ונמצאו שם כלים שבורין נוטל בלא שבועה מהו מיטעניניה מילון מפלגן ייבא כדא"ר יוחנן בר נש עתיר גו שוקא ומסכן גו ביתא עתיר גו ביתא ומסכן גו שוקא יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב רבי בא משתעי עובדא הוה באריסיה דבר זיזא דאפקיד גבי חד בר נש ליטרא דהב מית בר זיזא ואריסיה דבר זיזא אתא עובדא קומי ר ישמעאל בי ר יוסי אמר ומאן לימא לן דכל מה דהוי לאריסיה דבר זיזא לאו דבר זיזא אינון יתייהבון לבנוי דבר זיזא אתון בנוי דבר זיזא אמר יסבון בנין רברבין פלגא ומן דקיקין רבון יסבון פלגא דמך ר ישמעאל בי רבי יוסי אתא עובדא קומי ר חייה רובה אמר אין מהדא לית שמע מינה כלום אית בר נש דלא בעי מפרסם נפשיה יתייהבון לבנוי דאריסא א"ל מריה דפיקדונא כבר יהבית פלגא א"ל מה שנתת ע"פ ב"ד נתת ומה שאתה נותן ע"פ ב"ד אתה נותן מהו דיימרון בני אריסא לבני בר זיזא הבו לן מה דנסבתון יכלין מימר לון מה שנעשה ע"פ ב"ד נעשה מהו דיימרון דקיקיי לרברבייא נחלוק עמכון יכלין מימר לון מציאה מצאנו א"ר יצחק אין בין רברבייא לדקיקייא אלא כמין שניתן להן מתנה