פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ב · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

רבי ליעזר אומר השרץ ונעלם ממנו על העלם השרץ הוא חייב ואינו חייב על העלם מקדש רבי עקיבה אומר ונעלם ממנו והוא טמא על העלם הטומאה הוא חייב ואינו חייב על העלם המקדש רבי ישמעאל אומר ונעלם ממנו ונעלם ממנו שני פעמים לחייב על העלם הטומאה ועל העלם המקדש

הלכה ה גמראעריכה

חזקיה אמר מחלוקת ביניהון ור יוחנן אמר משמעות דורשין ביניהון אית תניי תני על העלם טומאה חייב ולא על העלם מקדש אית תניי תני על העלם שרץ חייב ולא על העלם מקדש מחלפה שיטת רבי ליעזר תמן הוא אמר אפילו לא ידע וכא אמר עד שידע תמן אשר חטא בה עד שידע במה נתחייב הכא והוא טמא מכל מקום א"ר חיננא וכא לית כתיב בה מחלפה שיטת ר יהושע תמן הוא אמר והוא טמא עד שידע במה ניטמא הכא אשר חטא בה מ"מ ומה מקיים רבי ליעזר בה פרט למתעסק