פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק א · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה א משנהעריכה

שבועות שתים שהן ארבע ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע יציאות השבת שתים שהן ארבע מראות נגעים שנים שהן ארבעה

הלכה א גמראעריכה

שתים שהן ארבע לחיוב ושתים שהן ארבע לפטור או ארבע לחיוב וארבע לפטור נישמעינה מן הדא שבועות שתים שהן ארבע א"ר יוסי מתני אמרה כן שבועות שתים שהן ארבע לא לחיוב א"ר בא תמן כולהון לחיוב הכא חיוב ופטור אתינן מיתני הדא אמרה ארבע לחיוב וארבע לפטור והתני דלתות היכל שתים שהן ארבע אית מימר לחיוב ולא לפטור ניתני שנים עשר פטור לא אתינן מיתני אלא פטור שהוא כנגד חיוב א"ר חייה בר אדא מהו אהן פטור דתנינן הכא מותר א"ר יוסי עני ועשיר אחד הן ומנום חכמים שנים הכנסה והוצאה שנים הן ומנום חכמים אחד יציאות השבת אין הכנסה בכלל המוציא מרשות לרשות אין המכניס בכלל ועוד מהדא דמר ר יסא בשם ר יוחנן הכניס חצי גרוגרת והוציא חצי גרוגרת חייב ומניין שהוצאה קרויה מלאכה ר שמואל בשם ר יוחנן ויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו נמנעו העם מלהוציא מבתיהן לתת לגיזברין ומלהוציא מידן להכניס ללישכה ר חזקיה בשם ר אחא שמע לה מן הדא ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו ר מנא אמר לה סתם ר אבין בשם ר יוחנן תנינן תרתי כללין ולא דמיין דין לדין שבועות שתים שהן ארבע מביא ארבע קרבנות מראות נגעים שנים שהן ארבע מביא ב קרבנות ר לעזר בשם ר אבין פתר לה פתר חורן שבועות שתים שהן ארבע ר עקיבה אומר מראות נגעים שנים שהן ארבע ר ישמעאל ר חגיי בעא קומי ר יוסי ולמה לי כר ישמעאל ואפילו כר עקיבה אתיא היא ידיעה והעלם על טומאת מקדש ידיעה והעלם על טומאת הקדש א"ל מאן אית ליה העלם טומאה והעלם מקדש לאו רבי ישמעאל ונן בעיי כר עקיבה פעמים שיש כאן העלם טומאה והעלם מקדש ואינו חייב אלא אחת היך עבידא ניטמא וידע נעלמה ממנו טומאה ונכנס למקדש ויצא וידע נעלם הימינו מקדש ונכנס למקדש ויצא וידע הרי כאן העלם טומאה והעלם מקדש ואינו חייב אלא אחת ופעמים שיש כאן כמה ידיעות וכמה העלימות ואינו חייב אלא אחת היך ניטמא וידע נעלמה הימינו טומאה עד שהוא בהעלם טומאה נעלמה הימינו מקדש ונכנס למקדש ויצא וידע ואמר טומאה זו אין חייבין עליה קרבן ניטמא וידע נעלמה הימינו טומאה עד שהוא בהעלם טומאה נעלם הימינו מקדש ונכנס למקדש ויצא אפי כמה פעמים ובסוף ידע הרי כאן כמה ידיעות והעלימות ואינו חייב אלא אחת פיסק מראות נגעים שנים שהן ארבעה אמר ר יוסי שאל יהושע בן ר עקיבה את ר עקיבה אמר לו מפני מה אמרו מראות נגעים שתים שהן ארבעה אמר לו ואם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא אמר לו לומר שאם אין בקי בהן ובשמותן אין רואה הנגעים ומניין שמצטרפין זה עם זה א"ר מנא מנו אותן חכמים שמנים ומנו אותן ארבעה מה שנים מצטרפין זע"ז אף ארבעה מצטרפין זה עם זה רבי לעזר בשם ר אבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כ"ש מין במינו אמר רבי יוסי בי רבי בון והיו אין כתיב כאן אלא והיה מלמד שאינן מצטרפין זה עם זה תני חזקיה לנגעי צרעת אין כתיב אלא לנגע צרעת מלמד שאין מצטרפין זה עם זה אמר לו ויאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא ומצטרפין ואל יאמרו מראו נגעים שנים שהן ארבעה אמר לו מלמד שאינן זה למעלה מזה ויהא זה למעלה מזה אם אומר את כן נמצאת אומר הכהה טמא והכהה מן הכהה טמא והתורה אמרה והנה כהה הנגע הכהה טמא אבל הכהה מן הכהה טהור ותייא כיי דמר ר חנינה לשני מלכים ושני איפרכין מלכו של זה גדול ממלכו של זה ואיפרכו של זה מאיפרכו של זה ואין איפרכו של זה גדול ממלכו של זה שמואל אמר לשני מלכים ושני שגריריהן מלכו של זה גדול ממלכו של זה ושגרירו של זה משל זה ואין שגרירו של זה גדול ממלכו של זה רבי חנינא בשם רב אחא בר אחווא מלך ורב חיליה וארקבטא וריש גלותא א"ר לעזר בי רבי יוסי קומי ר יוסי מתניתא אמרה שאינן זה למעלה מזה אם השאת שכהה מן הכהה שלה טהור יש לה מראה שני בהרת שכהה מן הכהה שלה טמא לא כל שכן שיהא לה מראה שני א"ל חמי מה מר שני יש לה שלישי לא כל שכן ומה חמית מימר בהרת שכהה מן הכהה שלה טמא זו שאת מונה של שאת כקרום ביצה שאת זו שאת בהרת זו בהרת ספחת שני לבהרת ומראה עמוק שני לשאת מה לשון שאת מוגבהת כמראה הצל גובה ממראה חמה מה לשון עמוק עמוקה ממראה חמה שהיא עמוקה ממראה הצל מה לשון ספחת טפילה שנאמר ספחיני נא אל אחת הכהונות וגו א"ר לעזר דו דברי ר ישמעאל ורבי עקיבה אבל דברי חכמים שאת ובהרת אחת ספחת שנייה לזה ולזה מתניתא אמרה כן נעשית מספחת שאת אין מספחת עזה