ירושלמי שבועות ג ו


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ג · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור לקיים את המצוה ולא קיים פטור שהיה בדין שיהא חייב דברי ר יהודה בן בתירה א"ר יהודה בן בתירה ומה אם הרשו שאינו מושבע עליה מהר סיני והרי הוא חייב עליה מצוה שהוא מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב אמרו לו לא אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהין תאמר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהין

הלכה ו גמראעריכה

אמר ר מני כיני מתניתא חייב דברי ר יהודה בן בתירה מה מר רבי יהודה בן בתירה בשאר האיסורין שבוע שאוכל נבילה ולא אכלה פטור אמר שבועה שלא אוכל ואכל אין תימר חייב ויתיביניה לא אם אמרת בשבועת הרשות שעשה בה לאו כהין והין כלאו תימר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהין אזהרה לשבועת הרשות מניין אמר ר יוסי בי ר בון לא יחל דברו לא יעשה דבריו חולין