ירושלמי שבועות ז ח

<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ז · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנהעריכה

ואילו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפיטרופין והאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית ובן הבית אמר לו מה אתה טועניני רצוני שתשבע לי חייב חלקו השותפין והאריסין אינו יכול להשביען נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל והשביעית משמטת את השבועה

הלכה ח גמראעריכה

א"ר יוסי הדא אמרה בנושא ונותן שלא בחשבון אבל בחשבון לא בדא ואהן בן בית עוד הוא בנושא ונותן שלא בחשבון ר זעירא כהדא דר יוסי חד בר נש אזל למידן קמי ר זעירא וחייבו שבועה על תרין דינרין א"ל לאו תרין דינרין אני חייב לך הא טריפין לך א"ל ומילת פלן ופלן א"ר זירא או הב ליה כל דתבע לך או אישתבע ליה כל דמגלגל עלך עד כמה מגלגלין עליו א"ר יוחנן עד כדי שיאמר לו עבדי אתה הגע עצמך שהיה כהן ועבד עברי וכי יש עבד בזמן הזה א"ר שמואל בר רב יצחק שמרה דלא כן מה נן אמרין שמרה לא בטליה היא בעל בעל מה בעל שנאמר להלן משמיט אף כאן משמיט דברים שהן משה ידו שביעית משמטתו ומשמטת שבועתו ושאין משה ידו אין שביעית משמטתו לא אותו ולא שבועתו כל ששביעית משמטתו משמטת שבועתו וכל שאין שביעי משמטתו אינה משמט שבועתו