פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק א · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

אין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בחוץ ויוה"כ מכפר שנאמר מלבד חטאת הכיפורים על מה שזה מכפר זה מכפר מה הפנימי אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה אף החיצון לא יכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה

הלכה ג גמראעריכה

מה חמית מימר הפנימי תולה והחיצון מכפר או החיצון תולה והפנימי מכפר או זה וזה יתלו או זה וזה יכפרו מאי כדון א"ר יעקב בר אחא מילה חמית ריש לקיש אותיב קומי רבי יוחנן ואתיב ליה מחלוקי כפרות היא מילתא ולינה ידע מה מר ליה א"ל ר זירא דילמא דא היא מה חמית מימר בטמא שאכל טהור או נימא בטהור שאכל טמא ת"ל וטומאתו עליו בטומאת הגוף לא בטומא בשר או זה וזה יכפרו מאי כדון והתודה עליו עונות אילו הזדונו פשיעה אילו המרדים חטאת אילו השגגות נשא יכפר א"ר אמי בשם ריש לקיש ונשא השעיר עליו את כל עונותם תפש הזדונות והניח השגגות לומר מה זדונות שאין בהן חיוב קרבן אף השגגות שאין בהן חיוב קרבן ולמה באו לכאן ר אילא בשם ר יסא לתליי ויתלה על אוכלי שקצים ורמשים במשמע ר שמואל בשם ר זירא חטאתם חטאתם מה חטאתם שנאמר להלן שיש בהן חיוב קרבן אף חטאתם שנאמר כאן שיש בהן חיוב חטאת יצאו זדונות שאין בהן חיוב קרבן שייר שעיר הנעשה בפנים יום הכיפורים תולה מה שיירת אין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף