ויקיטקסט:מיזמי ארון הספרים היהודי/מיזם התאריכים/תאריכים בתנ"ך

המאורע המקור השנה התאריך
עלה שישק על ירושלים מלכים א יד כה שנת ה - 5 שנה למלכות רחבעם
אמר ה' לאליהו שייראה אל אחאב מלכים א יח א שנת ג - 3 שנה ל(הבצורת)
ירד יהושפט אל אחאב מלכים א כא כח שנת ג - 3 שנה ל(השלום עם ארם)
מרד יהוידע מלכים ב יא ד שנת ז - 7 שנה למלכות עתליה
לא חזקו הכהנים את בדק הבית מלכים ב יב ז שנת כג - 23 שנה למלכות יהואש
עלה שלמנאסר מלך אשור על שומרון ויצר עליה מלכים ב יח ט שנת ז - 7 שנה למלכות הושע
לכד מלך אשור את שומרון ויגל את ישראל אשורה מלכים ב יז ו שנת ט - 9 שנה למלכות הושע
נלכדה שומרון מלכים ב יח י שנת ט - 9 שנה למלכות הושע
עלה שלמנאסר מלך אשור על שומרון מלכים ב יח ט שנת ב' רג - 4 שנה למלכות חזקיהו
לכד מלך אשור את שומרון מלכים ב יח י שנת ב' רה - 6 שנה למלכות חזקיהו
עלה סנחריב מלך אשור על ערי יהודה הבצורות ויתפשם מלכים ב יח יג שנת ב' ריג - 14 שנה למלכות חזקיהו
לקח מלך בבל את יהויכין בבלה מלכים ב כד יב שנת ג' שכז - 8 שנה למלכות נבוכדנאצר
הגלה נבוכדנאצר 3023 יהודים ירמיהו נב כח שנת ג' שכו - 7 שנה למלכות נבוכדנאצר
הגלה נבוכדנאצר 832 יהודים ירמיהו נב כט שנת ג' שלז - 18 שנה למלכות נבוכדנאצר
הגלה נבוזראדן 745 יהודים ירמיהו נב ל שנת ג' שמב - 23 שנה למלכות נבוכדנאצר
היה דבר ה' אל ירמיהו ירמיהו א ב שנת יג - 13 שנה למלכות יאשיהו
(1 לנבוכדנאצר) השקה ירמיהו את הגויים בכוס היין ירמיהו כה א שנת ד - 4 שנה למלכות יהויקים
ברוך כתב את דבר ה' אל ירמיהו בספר ירמיהו לו א שנת ד - 4 שנה למלכות יהויקים
"אמרת אוי נא לי..." ירמיהו מה א שנת ד - 4 שנה למלכות יהויקים
נבוכדנאצר היכה את פרעה בכרכמיש ירמיהו מו א שנת ד - 4 שנה למלכות יהויקים
קראו צום לפני ה', ושרפו את הספר ירמיהו לו ט שנת ה - 5 שנה למלכות יהויקים
הלך שריה בן נריה עם צדקיהו לבבל ירמיהו נא נט שנת ג' שלא - 4 שנה למלכות צדקיהו
(18 לנבוכדנאצר) מכר חנמאל לירמיהו את שדהו ירמיהו לב א שנת ג' שלז - 10 שנה למלכות צדקיהו
עשה אחשוורוש משתה גדול אסתר א ג שנת ג' שצה - 3 שנה למלכות אחשורוש
בא נבוכדנאצר מלך בבל ירושלים דניאל א א שנת ג - 3 שנה למלכות יהויקים
חלם נבוכדנאצר חלומות דניאל ב א שנת ג' שכא - 2 שנה למלכות נבוכדנאצר
חלם דניאל חלום דניאל ז א שנת א - 1 שנה למלכות בלשצר
חזון נראה אל דניאל דניאל ח א שנת ג - 3 שנה למלכות בלשצר
בן דניאל בספרים דניאל ט א שנת ג' תז - 1 שנה למלכות דריווש
דבר נגלה לדניאל דניאל י א שנת ג' תט - 3 שנה למלכות כורש
"עומדי למחזיק ולמעוז לו" דניאל יא א שנת ג' תז - 1 שנה למלכות דריווש
ה' העיר את רוח כורש מלך פרס עזרא א א שנת ג' תז - 1 שנה למלכות כורש
עד אז בטלה עבודת בית המקדש עזרא ד כד שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש
'כורש מלכא שם טעם, בית אלהא דנא לבנה' עזרא ה יג שנת ג' תז - 1 שנה למלכות כורש
'כורש מלכא שם טעם, בית אלהא בירושלם יתבנא' עזרא ו ג שנת ג' תז - 1 שנה למלכות כורש
נקרא נחמיה לבוא אל המלך נחמיה יג ו שנת ג' תלח - 32 שנה למלכות ארתחשסתא
נשאל נחמיה מן המלך וחזר אל יהודה נחמיה יג ו שנת ג' תלט - 33 שנה למלכות ארתחשסתא
נדרשו ויימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד דברי הימים א כו לא שנת מ - 40 שנה למלכות דוד
עלה בעשא מלך ישראל על יהודה דברי הימים ב טז א שנת לו - 36 שנה למלכות אסא
חלה אסא ברגליו דברי הימים ב טז יב שנת לט - 39 שנה למלכות אסא
שלח יהושפט לשריו ללמד בערי יהודה דברי הימים ב יז ז שנת ג - 3 שנה למלכות יהושפט
שלח יאשיהו את אנשיו לחזק את בדק בית ה' דברי הימים ב לד ח שנת יח - 18 שנה למלכות יאשיהו
העיר ה' את רוח כורש מלך פרס דברי הימים ב לו כב שנת ג' תז - 1 שנה למלכות כורש
"בן אדם יען אשר אמרה צור על ירושלים..." יחזקאל כו א שנת ג' שלח - 11 שנה לגלות יהויכין

ניסן עריכה

חרבו מי המבול מעל הארץ בראשית ח יג שנת תרא - 601 שנה לחיי נוח א' ניסן
ציוה ה' על משה ואהרן לקדש את החודש שמות יב א שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים א' ניסן
הוקם המשכן שמות מ יז שנת ב' תנ - 2 שנה ליציאת מצרים א' ניסן
"בן אדם נבוכדנאצר מלך בבל העביד את חילו..." יחזקאל כט יז שנת ג' שנד - 27 שנה לגלות יהויכין א' ניסן
יסוד המעלה מבבל עזרא ז ט שנת ג' תיג - 7 שנה למלכות ארתחשסתא א' ניסן
כילו עזרא וראשי האבות לתקן את עניין הנשים הנכריות עזרא י יז שנת ג' תיד - 8 שנה למלכות ארתחשסתא א' ניסן
ביקש נחמיה רשות לצאת לבנות את יהודה נחמיה ב א שנת ג' תכו - 20 שנה למלכות ארתחשסתא א' ניסן
פתח חזקיהו את דלתות בית ה' ויחזקם דברי הימים ב כט ג שנת ב' ר - 1 שנה למלכות חזקיהו א' ניסן
תמו ימי בכי אבל משה דברים לד ח שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים ז' ניסן
"בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי..." יחזקאל ל כ שנת ג' שלח - 11 שנה לגלות יהויכין ז' ניסן
לקחו בני ישראל שה לבית אבות לפסח שמות יב ג שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים י' ניסן
עלו בני ישראל מן הירדן אל הגדה המערבית יהושע ד יט שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים י' ניסן
נסעו עזרא ואנשיו מנהר אהווא ללכת ירושלים עזרא ח לא שנת ג' תיג - 7 שנה למלכות ארתחשסתא י"ב ניסן
הפיל המן פור להשמדת היהודים אסתר ג ז שנת ג' תד - 12 שנה למלכות אחשורוש י"ג ניסן
שלח המן ספרים להשמדת היהודים אסתר ג יב שנת ג' תד - 12 שנה למלכות אחשורוש י"ג ניסן
מחר בין הערביים חג פסח ויקרא כג ה שנת - 0 שנה ל י"ג ניסן
שחטו בני ישראל את הפסח שמות יב ו שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים י"ד ניסן
עשו בני ישראל פסח ביריחו יהושע ה י שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים י"ד ניסן
חג פסח ויקרא כג ה שנת - 0 שנה ל י"ד ניסן
יצאו בני ישראל ממצרים שמות יג ד שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ט"ו ניסן
חג המצות - ביום הראשון שבתון ויקרא כג ו שנת - 0 שנה ל ט"ו ניסן
חג המצות - היום השני ויקרא כג ו שנת - 0 שנה ל ט"ז ניסן
חג המצות - היום השלישי ויקרא כג ו שנת - 0 שנה ל י"ז ניסן
חג המצות - היום הרביעי ויקרא כג ו שנת - 0 שנה ל י"ח ניסן
חג המצות - היום החמישי ויקרא כג ו שנת - 0 שנה ל י"ט ניסן
חג המצות - היום השישי ויקרא כג ו שנת - 0 שנה ל כ' ניסן
חג המצות - ביום השביעי שבתון ויקרא כג ח שנת - 0 שנה ל כ"א ניסן
התחילו להקיף את העיר יריחו בארון הברית ושופרות יהושע ו יא שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ב ניסן
היום השני להקפת העיר יריחו בארון הברית ושופרות יהושע ו יד שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ג ניסן
היום השלישי להקפת העיר יריחו בארון הברית ושופרות יהושע ו יד שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ד ניסן
היום הרביעי להקפת העיר יריחו בארון הברית ושופרות יהושע ו יד שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ה ניסן
היום החמישי להקפת העיר יריחו בארון הברית ושופרות יהושע ו יד שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ו ניסן
היום השישי להקפת העיר יריחו בארון הברית ושופרות יהושע ו יד שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ז ניסן
היום השביעי להקפת העיר יריחו "וַתִּפֹּל הַחוֹמָה תַּחְתֶּיהָ ... וַיִּלְכְּדוּ אֶת הָעִיר" יהושע ו כ שנת ב' תפט - 41 שנה ליציאת מצרים כ"ח ניסן
וָאֶשָּׂא אֶת עֵינַי וָאֵרֶא וְהִנֵּה אִישׁ אֶחָד לָבוּשׁ בַּדִּים דניאל י ה שנת ג' תט - 3 שנה למלכות כורש כ"ד ניסן

אייר עריכה

פקד משה את בנ"י במדבר סיני במדבר א א שנת ב' תנ - 2 שנה ליציאת מצרים א' אייר
(4 לשלמה) יוסד בית המקדש הראשון מלכים א ו א שנת ב' תתקכח - 480 שנה ליציאת מצרים א' אייר
העמידו זרובבל וישוע את הלויים לנצח על מלאכת בית ה' עזרא ג ח שנת ג' תח - 2 שנה למלכות כורש א' אייר
פסח שני לבני ישראל שלא הספיקו לחגוג את הפסח הראשון במדבר ט יא שנת ב' תנ - 2 שנה ליציאת מצרים י"ד אייר
הגיעו בני ישראל למדבר סין וביקשו אוכל שמות טז א שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ט"ו אייר
התחיל המבול בראשית ז יא שנת תר - 600 שנה לחיי נוח י"ז אייר
נסעו בני ישראל מהר סיני לכיוון ארץ כנען במדבר י יא שנת ב' תנ - 2 שנה ליציאת מצרים כ' אייר
יבשה הארץ ממי המבול בראשית ח יד שנת תרא - 601 שנה לחיי נוח כ"ז אייר

סיון עריכה

הגיעו בני ישראל למדבר סיני וחנו נגד הר סיני שמות יט א שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים א' סיון
"בן אדם אמור אל פרעה מלך מצרים..." יחזקאל לא א שנת ג' שלח - 11 שנה לגלות יהויכין א' סיון
עלה משה אל ה' לשמוע את תנאי הברית שמות יט ג שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ב' סיון
עלה משה אל ה' בשניה להביא את תשובת העם שמות יט ח שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ג' סיון
עלה משה אל ה' בשלישית וירד לקדש את העם שמות יט י שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ד' סיון
קידש משה את העם פעם שניה שמות יט י שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ה' סיון
ירד ה' לעיני כל ישראל על הר סיני שמות יט יא שנת ב' תמט - 1 שנה ליציאת מצרים ו' סיון
שלחו אסתר ומרדכי ספרים המתירים ליהודים להתגונן אסתר ח ט שנת ג' תד - 12 שנה למלכות אחשורוש כ"ג סיון

תמוז עריכה

נפתחו השמים ויחזקאל ראה את המרכבה יחזקאל א א שנת ג' שלב - 5 שנה לגלות יהויכין ה' תמוז
הובקעה העיר ירושלים ירמיהו לט ב שנת ג' שלח - 11 שנה למלכות צדקיהו ט' תמוז

אב עריכה

נפטר אהרון הכהן במדבר לג לח שנת ב' תפח - 40 שנה ליציאת מצרים א' אב
התווכח ירמיהו עם חנניה נביא השקר ירמיהו כח א שנת ג' שלא - 4 שנה למלכות צדקיהו א' אב
בא עזרא אל ירושלים עזרא ז ט שנת ג' תיג - 7 שנה למלכות ארתחשסתא א' אב
התחיל נחמיה לבנות את חומות ירושלים נחמיה ג א שנת ג' תכו - 20 שנה למלכות ארתחשסתא ג' אב
(19 לנבוכדנאצר) נשרף בית ה' ירמיהו נב יב שנת ג' שלח - 11 שנה למלכות צדקיהו י' אב
"הלדרוש אותי אתם באים!?" יחזקאל כ א שנת ג' שלד - 7 שנה לגלות יהויכין י' אב

אלול עריכה

"העם הזה אמרו לא עת בוא..." חגי א א שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש א' אלול
לקחה יד את יחזקאל לירושלים יחזקאל ח א שנת ג' שלג - 6 שנה לגלות יהויכין ה' אלול
עשו זרובבל וישוע מלאכה בבית ה' חגי א טו שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש כ"ד אלול
השלים נחמיה את בניית חומת ירושלים נחמיה ו טו שנת ג' תכו - 20 שנה למלכות ארתחשסתא כ"ה אלול

תשרי עריכה

מת חנניה נביא השקר ירמיהו כח יז שנת ג' שלא - 4 שנה למלכות צדקיהו א' תשרי
נרצח גדליה בן אחיקם ירמיהו מא א שנת ג' שלח - 11 שנה למלכות צדקיהו א' תשרי
החלו ישוע וזרובבל להעלות עולות לה' עזרא ג ו שנת ג' תז - 1 שנה למלכות כורש א' תשרי
קרא עזרא בתורה לפני כל ישראל נחמיה ח ב שנת ג' תכז - 21 שנה למלכות ארתחשסתא א' תשרי
התחילו שבעת ימים חג חנוכת המשכן דברי הימים ב ז ט שנת ב' תתקלו - 488 שנה ליציאת מצרים ח' תשרי
מחר יום הכיפורים ויקרא טז כט שנת - 0 שנה ל ט' תשרי
הביאה יד ה' את יחזקאל אל ארץ ישראל יחזקאל מ א שנת ג' שנב - 25 שנה לגלות יהויכין י' תשרי
הגיע משה לגיל 120 דברים לא א שנת ב' תפח - 40 שנה ליציאת מצרים י"ב תשרי
עלה משה להר נבו ומת שם דברים לד א שנת ב' תפח - 40 שנה ליציאת מצרים י"ב תשרי
מחר חג הסוכות - שבתון מקרא קודש ויקרא כג לד שנת - 0 שנה ל י"ד תשרי
חג הסוכות - היום הראשון - שבתון ויקרא כג לד שנת - 0 שנה ל ט"ו תשרי
חג הסוכות - היום השני במדבר כט יז שנת - 0 שנה ל ט"ז תשרי
נחה תיבת נוח על הרי אררט בראשית ח ד שנת תר - 600 שנה לחיי נוח י"ז תשרי
חג הסוכות - היום השלישי במדבר כט כ שנת - 0 שנה ל י"ז תשרי
חג הסוכות - היום הרביעי במדבר כט כג שנת - 0 שנה ל י"ח תשרי
חג הסוכות - היום החמישי במדבר כט כו שנת - 0 שנה ל י"ט תשרי
חג הסוכות - היום השישי במדבר כט כט שנת - 0 שנה ל כ' תשרי
חג הסוכות - היום השביעי במדבר כט לב שנת - 0 שנה ל כ"א תשרי
חג הסוכות - מחר ביום השמיני עצרת במדבר כט לה שנת - 0 שנה ל כ"א תשרי
"מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה..." חגי ב א שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש כ"א תשרי
חג הסוכות - ביום השמיני עצרת במדבר כט לה שנת - 0 שנה ל כ"ב תשרי
שלח שלה את העם לאהליהם שמחים וטובי לב דברי הימים ב ז י שנת ב' תתקלו - 488 שנה ליציאת מצרים כ"ג תשרי
נאספו העם בצום ובשקים ואדמה עליהם נחמיה ט א שנת ג' תיד - 8 שנה למלכות ארתחשסתא כ"ד תשרי

חשון עריכה

(11 לשלמה) הסתיימה בניית בית המקדש הראשון מלכים א ו לח שנת ב' תתקלה - 487 שנה ליציאת מצרים א' חשון
"קצף ה' על אבותיכם קצף" זכריה א א שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש א' חשון
החג שירבעם בדא מלבו מלכים א יב לג שנת - 0 שנה ל ט"ו חשון

כסלו עריכה

קָרְאוּ צוֹם לִפְנֵי ה' ירמיהו לו ט שנת ג' שכא - 2 שנה למלכות נבוכדנאצר כסלו
בא חנני וסיפר לנחמיה על המצב ביהודה נחמיה א א שנת ג' תכו - 20 שנה למלכות ארתחשסתא א' כסלו
"האבכה בחודש החמישי...?" זכריה ז א שנת ג' תי - 4 שנה למלכות דריווש ד' כסלו
הווידוי בפני עזרא על מעל הגולה עזרא ט שנת ג' תיג - 7 שנה למלכות ארתחשסתא י"ז כסלו
"ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלם... " עזרא י ט שנת ג' תיג - 7 שנה למלכות ארתחשסתא כ' כסלו
"שאל נא את הכהנים תורה..." חגי ב י שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש כ"ד כסלו
"אני מרעיש את השמיים ואת הארץ..." חגי ב כ שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש כ"ד כסלו

טבת עריכה

נראו ראשי ההרים אחרי המבול בראשית ח ה שנת תר - 600 שנה לחיי נוח א' טבת
נלקחה אסתר אל בית המלך אסתר ב טז שנת ג' שצט - 7 שנה למלכות אחשורוש א' טבת
ישבו עזרא וראשי האבות לחקור את עניין הנשים הנכריות עזרא י טז שנת ג' תיג - 7 שנה למלכות ארתחשסתא א' טבת
בא פליט מירושלים ואמר ליחזקאל שהוכתה העיר יחזקאל לג כא שנת ג' שלט - 12 שנה לגלות יהויכין ה' טבת
בא נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים ותבוא העיר במצור מלכים ב כה א שנת ג' שלו - 9 שנה למלכות צדקיהו י' טבת
בא נבוכדנאצר מלך בבל אל ירושלים ויצורו עליה ירמיהו לט א שנת ג' שלו - 9 שנה למלכות צדקיהו י' טבת
בא נבוכדראצר מלך בבל על ירושלים ויחנו עליה ירמיהו נב ד שנת ג' שלו - 9 שנה למלכות צדקיהו י' טבת
סמך מלך בבל אל ירושלים יחזקאל כד א שנת ג' שלו - 9 שנה לגלות יהויכין י' טבת
"בן אדם שים פניך על פרעה מלך מצרים..." יחזקאל כט א שנת ג' שלז - 10 שנה לגלות יהויכין י"ב טבת

שבט עריכה

התחיל משה לדבר את ספר דברים דברים א ג שנת ב' תפח - 40 שנה ליציאת מצרים א' שבט
"ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום..." זכריה א ז שנת ג' תח - 2 שנה למלכות דריווש כ"ד שבט

אדר עריכה

"בן אדם שא קינה על פרעה מלך מצרים..." יחזקאל לב א שנת ג' שלט - 12 שנה לגלות יהויכין א' אדר
הסתיים בניין בית המקדש השני עזרא ו טו שנת ג' תיב - 6 שנה למלכות דריווש ג' אדר
שלטו היהודים בשונאיהם אסתר ט א שנת ג' תה - 13 שנה למלכות אחשורוש י"ג אדר
חג הפורים ליהודים היושבים בערי הפרזות אסתר ט יט שנת - 0 שנה ל י"ד אדר
"בן אדם נהה על המון מצרים..." יחזקאל לב יז שנת ג' שלט - 12 שנה לגלות יהויכין ט"ו אדר
חג הפורים ליהודים היושבים בעיר הבירה אסתר ט כא שנת - 0 שנה ל ט"ו אדר
נשא אויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה והוציא אותו מבית הכלא ירמיהו נב לא שנת ג' שסד - 37 שנה לגלות יהויכין כ"ה אדר
נשא אויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא מלכים ב כה כז שנת ג' שסד - 37 שנה לגלות יהויכין כ"ז אדר