פתיחת התפריט הראשי

קטגוריה:א' ניסן

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות שאירעו

« | ביום ראש חדש ניסן | »
 • לפני 3332 שנה, בשנת ב'תמח (2448)שנת יציאת מצרים: לימד ה' את משה דיני קידוש החדש ואמר לו "החדש הזה לכם ראש חדשים וגו'" (שמות יב, ב)
 • לפני 3331 שנה, בשנת ב'תמט (2449)שנת 1 ליציאת מצרים: הוקם המשכן (שמות מ, יז)
 • לפני 3331 שנה, בשנת ב'תמט (2449): הקריב נחשון בן עמינדב נשיא יהודה קרבן לחנוכת המשכן (במדבר ז, יב)
 • לפני 3331 שנה, בשנת ב'תמט (2449): מתו נדב ואביהוא (ויקרא י, ב)
 • לפני 2434 שנה, בשנת ג'שמו (3346): יחזקאל מתנבא על נפילת מצרים בידי נבוכדנצר (יחזקאל כט, יז)
 • לפני 2368 שנה, בשנת ג'תיב (3412): התחילו שבעת ימי מילואים בחנוכת בית שני (יחזקאל מה, יח) (ע"פ מנחות מה א; ראה עזרא ו, טז-יז)
 • לפני 2367 שנה, בשנת ג'תיג (3413): "יסֻד המעלה" התחלת עליית עזרא הסופר וסייעתו מבבל (עזרא ז, ט)
 • לפני 2366 שנה, בשנת ג'תיד (3414): סיימו להבדיל את הנשים הנכריות שנשאו בבבל (עזרא י, יז) (ראה א' טבת)
 • לפני 2354 שנה, בשנת ג'תכו (3426): נחמיה ביקש רשות מארתחששתא לעלות ולבנות את חרבות ירושלים (נחמיה ב, א)
 • מא' עד ח' - יום טוב במגילת תענית שהוקם התמיד בויכוח עם הצדוקים (מגילת תענית א)
 • היום המיועד לקרבן עצים למשפחת ארח בן יהודה (תענית פ"ד, מ"ה)
 • התחלת הבאת קרבנות מהשקלים החדשים (רמב"ם שקלים ד י"א)
שים לב.png
1. מידע נוסף על המקורות תמצאו בדרך כלל במקור המצויין, או בתחתית הדף ב-מאמרים בקטגוריה "א' ניסן"
2. השנים שנכתבו כאן נמנות מבריאת אדם הראשון. אנו מונים גם שנה לפני הנקראת "שנת תוהו". ויש להוסיף שנה על הכתוב כאן.

ראה גם