חידושי רבינו גרשום על הש"ס

ספר
חידושי רבינו גרשום על הש"ס
מאת רבינו גרשום מאור הגולה


לדעת חלק מהחוקרים, הפירוש הוא למעשה קונטרס מגנצא שנאסף ונכתב בערי קהילות שו"ם שבאשכנז (גרמניה) אך משוקעים בו פירושיו וגרסאותיו של רבינו גרשום לתלמוד הבבלי. רבים מהנוסחים שגרס רבינו גרשום נרשמו בידי רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי. ככל הידוע קונטרס מגנצא קיים רק על מסכת תענית, על בבא בתרא של נזיקין, ועל מסכתות סדר קדשים[1]. ברשימת ספרים שנמצאה בגניזת קהיר רשום שיש גם חידושים שלו על בבא קמא של נזיקין, אך זה מעולם לא נמצא. (ישראל משה תא-שמע, כנסת מחקרים, כרך א - אשכנז, עמוד 11)


מסכת תענית:    א | ב | ג | ד |


מסכת בבא בתרא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |


מסכת מנחות:    א | - | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג |

מסכת חולין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | - | - | - |

מסכת בכורות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת ערכין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת תמורה:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז |

מסכת כריתות:    א | ב | ג | ד | ה | ו |

מסכת מעילה:    א | ב | ג | ד | ה | ו |

מסכת תמיד:    א | ב | ג | ד |

  1. ^ וכך כתב המעתיק לסדר קדשים: תם ונשלם העתקת פירוש רגמ"ה על מס' מנחות, בכורות, ערכין, כריתות, תמורה, מעילה, תמיד וחולין, ותהי השלמתו ברומא בבית אוצר הספרים באנגייליקא מכתב יד אחד חסר בראשו וסופו ביום רביעי י"א לחדש סיון שנת ומשיר"י אהודנ"ו לפר"ק. המעתיק מרדכי יעקב יוסף בן הז"ה כ' אברהם יצחק מקאפואה ז"ל.