עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ד

דף נ עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יח והלכה כ , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ג וסעיף ד:

דף נ עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"ז מהל' שמיטה ויובל הלכה יב:

ג ב טור ושו"ע או"ח סי' רנא סעיף א:

ד ג ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יז , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

ה ה מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ה , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף י:

ו ו מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ג:

ז ז מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה , ומיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ה , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כ:

ז (ז) [ מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רמח סעיף א]:

ח ח ט טור ושו"ע יו"ד סי' ריד סעיף א וסעיף ב:

דף נא עמוד אעריכה

ט א טור ושו"ע אה"ע סי' כג סעיף ו בהג"ה:

י ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז:

יא ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה כ , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ד:

דף נא עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה ב:

יג ב מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה כ , סמג לאוין ע"ה , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ד:

דף נב עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תצו סעיף ג:

טו ב מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה א , סמג לאוין רח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מב:

טז ג מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

יז ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כב , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצו סעיף א:

יח ה מיי' פ"ז מהל' שמיטה הלכה ו , סמג עשין קמח:

יט ו מיי' פ"ז מהל' שמיטה הלכה יא:

דף נב עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"ז מהל' שמיטה הלכה ט והלכה י:

כא ב מיי' פ"ז מהל' שמיטה הלכה א:

כב ג מיי' פ"ז מהל' שמיטה הלכה יב:

כג ד מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה יז:

כד ה מיי' פ"ט מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה יג:

כה ו מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה יח:

דף נג עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה יח:

כז ב מיי' פ"ז מהל' שמיטה הלכה יא:

כח ג מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה ב:

כט ד מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה ג:

ל ה מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנא סעיף ד:

לא ו מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ג:

לב ז מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ד:

לג ח מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יא , סמג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעו סעיף א:

לד ט י טור ושו"ע או"ח סי' תסט:

דף נג עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תסט בהג"ה:

לו ב מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרי סעיף א:

לז ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ג:

לח ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרי סעיף א:

דף נד עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כד , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרכד סעיף ד: [ רב אלפס ברכות פ"ח דף מג: ]

מ ב ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ח:

דף נד עמוד בעריכה

מא א ב מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף כב:

מב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ה:

מג ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנג סעיף ב:

דף נה עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

מה ב ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יט , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ה:

דף נה עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ו:

מז ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ז:

מח ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ח:

מט ד ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקלו סעיף ד:

נ ו ז מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ט , וטור ושו"ע או"ח סי' תקלה סעיף ג:

נא ח מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף י:

נב ט י מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף ג:

דף נו עמוד אעריכה

נג א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ד , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף יג [ רב אלפס ברכות פ"ב דף יא. ]:

דף נו עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה א והלכה ב:

דף נז עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"ה מהל' מעשה קרבנות הלכה ב: