שולחן ערוך אורח חיים תסח ח


שולחן ערוך

גורפין (פירוש, מוציאין במגרפה, והוא כלי מיוחד לכך) זבל מתחת רגלי בהמה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לז) מתחת רגלי בהמה - ומשליכין אותו לחוץ לאשפה ועיין בב"ח דדעתו דדוקא כשעומדת הבהמה בחצר אבל כשעומדת ברפת אין מותר רק לסלק לצדדין:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש