שולחן ערוך אורח חיים רצח ח


שולחן ערוך

אור היוצא מהעצים ומהאבנים מברכין עליו אבל במוצאי יום הכיפורים אין מברכין עליו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יד) מברכין עליו:    מפני שנטל אדה"ר במ"ש ב' אבנים והקישן זה בזה ונברא האור:

באר היטב

(יב) מברכין עליו:    לפי שגם תחלת בריית האור היה במ"ש ע"י אדה"ר שהקיש אבנים זה בזה ואין שייך ביו"כ.


משנה ברורה

(כו) מברכין עליו - לפי שגם תחלת בריית האור היה במו"ש ע"י אדה"ר ע"ד זה שהקיש אבנים זה בזה וזה אין שייך במוצאי יוה"כ שלא היה אז תחלת ברייתו וטעם ברכתו הוא לפי שכל היום היה אסור לו להשתמש בהאור ועכשיו הותר לו לכן אין לברך אלא באור ששבת דהיינו שהיה דלוק מבע"י ושבת כל יוה"כ שלא היו יכולין להשתמש בו ועכשיו הותר:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש