עין משפט ונר מצוה/מכות/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ח , סמג עשין קי , טוח"מ סי' לח:

ב ב מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה א , סמג שם:

ג ג מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י , סמג שם:

דף ב עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ט , סמג עשין קי:

ה ב מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

ו ג ד מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ח , סמג עשין שם:

ז ה מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ד , סמג עשין סז:

ח ו ז מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה א , סמג שם:

ט ח מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ח , סמג עשין קי , טוח"מ סי' לח:

דף ג עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ה , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כט סעיף א:

יא ב מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ח , סמג עשין קי:

יב ג ד מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה א , סמג שם , טוח"מ סי' לח:

יג ה מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה ב , סמג שם , טוח"מ סי' לח:

דף ג עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה יד , סמג עשין קמט , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף ב וסעי' יב:

טו ב מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יא:

טז ג מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף י:

יז ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה בהג"ה:

יח ה מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ג , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כא:

יט ו מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה י , סמג עשין סז , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף ט:

כ ז ח מיי' פ"יג מהל' מלוה הלכה ה , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עג סעיף א:

כא ט מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ג:

כב י מיי' פ"ז מהל' מקואות הלכה י , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף כג:

כג כ מיי' פ"ז מהל' מקואות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף כד וסעיף כה:

דף ד עמוד אעריכה

כד א ב מיי' פ"ז מהל' מקואות הלכה יא , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף כג:

כה ג מיי' פ"ז מהל' מקואות הלכה ח , [צ"ל פ"ו הל' י ] , סמג שם:

(ג) [שם]:

כו ד מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה א , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב , טח"מ סי' לח:

כז ה מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי:

דף ד עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה א , סמג לאוין כז ועשין נו:

כט ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יא:

ל ג מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ד:

דף ה עמוד אעריכה

לא א מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ז , סמג עשין קי:

לב ב מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי , טוח"מ סי' לח:

לג ג מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ב:

לד ד מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ג , ומיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ה והלכה ו , טוח"מ סי' לח:

לה ה ו מיי' פ"יט מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי , טוח"מ סי' לח:

לו ז ח ט מיי' פ"יט מהל' עדות הלכה ב , סמג שם , (טוש"ע שם):

דף ה עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"כב מהל' עדות הלכה ה , סמג עשין קי , טור ושו"ע חו"מ סי' לא סעיף ד:

לח ב מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי ולאוין ריג , טוח"מ סי' לח:

לט ג מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ב , סמג שם , טוח"מ סי' לח:

מ ד מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ג , טוח"מ סי' לח:

מא ה מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג , סמג שם , טור ח"מ שם:

מב ו מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ג , סמג לאוין ריג , טור ושו"ע חו"מ סי' לו סעיף א:

דף ו עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ג , סמג לאוין ריג:

מד ב מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג , סמג שם , טוח"מ סי' לח:

מה ג מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה יז:

מו ד מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג , סמג עשין קי , טוח"מ סי' לח:

מז ה ו מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ג והלכה ד ה , סמג לאוין ריג , טור ושו"ע חו"מ סי' לו סעיף א:

דף ו עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קט:

מט ב מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו , ומיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ח , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ו:

נ ג מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה א , סמג עשין צו:

נא ד מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ב:

נב ה מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ב , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ו:

נג ו מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ח , סמג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ו:

דף ז עמוד אעריכה

נד א טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף טז:

נה ב מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ז:

נו ג מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה יד , סמג עשין קב:

נז ד מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה י:

נח ה ו מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ח:

נט ז מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ב [ עיין כסף משנה ] , טוח"מ סימן א:

ס ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף א בהג"ה , [ ורב אלפס עוד ביבמות פרק ב (דף ז:) , ובב"מ פ"ז (דף קיז:) ]: