משנה זבחים י


זבחים פרק י', ב: משנה תוספתא בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק עשירי ("כל התדיר") · >>

פרקי מסכת זבחים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·משנה ח ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א

כל התדיר מחבירו, קודם את חבירו.

התמידים קודמים למוספין, מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש, מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה, שנאמר (במדבר כח), מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה.

משנה ב

וכל המקודש מחבירו, קודם את חבירו.

דם חטאת קודם לדם עולה, מפני שהוא מרצה.

איברי עולה קודמין לאימורי חטאת, מפני שהן כליל לאישים.

חטאת קודמת לאשם, מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות ועל היסוד.

אשם קודם לתודה ולאיל נזיר, מפני שהוא קדשי קדשים.

התודה ואיל נזיר קודמין לשלמים, מפני שהן נאכלין ליום אחד וטעונים לחם.

שלמים קודמין לבכור, מפני שהם טעונין מתן ארבע וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק.

משנה ג

הבכור קודם למעשר, מפני שקדושתו מרחם ונאכל לכהנים.

המעשר קודם לעופות, מפני שהוא זבח ויש בו קדשי קדשים דמו ואימוריו.

משנה ד

העופות קודמין למנחות, מפני שהן מיני דמים.

מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה, מפני שהיא באה על חטא.

חטאת העוף קודמת לעולת העוף.

וכן בהקדשה.

משנה ה

כל החטאות שבתורה, קודמות לאשמות, חוץ מאשם מצורע, מפני שהוא בא על [ידי] הכשר.

כל האשמות שבתורה באין בני שתים ובאין בכסף שקלים, חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע, שהן באין בני שנתן, ואינן באין בכסף שקלים.

משנה ו

כשם שהן קודמים בהקרבתן, כך הן קודמים באכילתן.

שלמים של אמש ושלמים של היום, של אמש קודמין.

שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום, שלמים של אמש קודמין, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, החטאת קודמת, מפני שהיא קדשי קדשים.

משנה ז

ובכולם, הכהנים רשאין לשנות באכילתן, לאכלן צלויים, שלוקים, ומבושלים, ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה, דברי רבי שמעון.

רבי מאיר אומר, לא יתן לתוכן תבלי תרומה, שלא יביא את התרומה לידי פסול.

משנה ח

אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה, אין אתה צריך לשאול מה הוא, אלא מותר רקיקי מנחות ישראל, ולוג שמן של מצורע.

אם ראית שמן שהוא נתון על גבי האשים, אין אתה צריך לשאול מה הוא, אלא מותר רקיקי מנחות כהנים, ומנחת כהן המשיח.

שאין מתנדבים שמן.

רבי טרפון אומר, מתנדבים שמן.

(א) כָּל הַתָּדִיר מֵחֲבֵרוֹ, קוֹדֵם אֶת חֲבֵרוֹ.
הַתְּמִידִים קוֹדְמִים לַמּוּסָפִין,
מוּסְפֵי שַׁבָּת קוֹדְמִין לְמוּסְפֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ,
מוּסְפֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ קוֹדְמִין לְמוּסְפֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כח, כג):
"מִלְּבַד עֹלַת הַבֹּקֶר אֲשֶׁר לְעֹלַת הַתָּמִיד תַּעֲשׂוּ אֶת אֵלֶּה":
(ב) וְכָל הַמְּקֻדָּשׁ מֵחֲבֵרוֹ, קוֹדֵם אֶת חֲבֵרוֹ.
דַּם חַטָּאת קוֹדֵם לְדַם עוֹלָה,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְרַצֶּה.
אֵבְרֵי עוֹלָה קוֹדְמִין לְאֵמוּרֵי חַטָּאת,
מִפְּנֵי שֶׁהֵן כָּלִיל לָאִשִּׁים.
חַטָּאת קוֹדֶמֶת לְאָשָׁם,
מִפְּנֵי שֶׁדָּמָהּ נִתָּן עַל אַרְבַּע קְרָנוֹת וְעַל הַיְּסוֹד.
אָשָׁם קוֹדֵם לְתוֹדָה וּלְאֵיל נָזִיר,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא קָדְשֵׁי קָדָשִׁים.
הַתּוֹדָה וְאֵיל נָזִיר קוֹדְמִין לִשְׁלָמִים,
מִפְּנֵי שֶׁהֵן נֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וּטְעוּנִים לֶחֶם.
שְׁלָמִים קוֹדְמִין לִבְכוֹר,
מִפְּנֵי שֶׁהֵם טְעוּנִין מַתַּן אַרְבַּע,
וּסְמִיכָה, וּנְסָכִים,
וּתְנוּפַת חָזֶה וְשׁוֹק:
(ג) הַבְּכוֹר קוֹדֵם לְמַעֲשֵׂר,
מִפְּנֵי שֶׁקְּדֻשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם, וְנֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים.
הַמַּעֲשֵׂר קוֹדֵם לְעוֹפוֹת,
מִפְנֵי שֶׁהוּא זֶבַח,
וְיֵשׁ בּוֹ קָדְשֵׁי קָדָשִׁים,
דָּמוֹ וְאֵמוּרָיו:
(ד) הָעוֹפוֹת קוֹדְמִין לַמְּנָחוֹת,
מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִינֵי דָּמִים.
מִנְחַת חוֹטֵא קוֹדֶמֶת לְמִנְחַת נְדָבָה,
מִפְּנֵי שֶׁהִיא בָּאָה עַל חֵטְא.
חַטַּאת הָעוֹף קוֹדֶמֶת לְעוֹלַת הָעוֹף;
וְכֵן בְּהֶקְדֵּשָׁהּ:
(ה) כָּל הַחַטָּאוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה קוֹדְמוֹת לַאֲשָׁמוֹת,
חוּץ מֵאֲשַׁם מְצוֹרָע,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא בָּא עַל יְדֵי הֶכְשֵׁר [נ"א: בָּא לְהַכְשִׁיר].
כָּל הָאֲשָׁמוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה
בָּאִין בְּנֵי שְׁתַּיִם
וּבָאִין בְּכֶסֶף שְׁקָלִים,
חוּץ מֵאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע,
שֶׁהֵן בָּאִין בְּנֵי שְׁנָתָן,
וְאֵינָן בָּאִין בְּכֶסֶף שְׁקָלִים:
(ו) כְּשֵׁם שֶׁהֵן קוֹדְמִים בְּהַקְרָבָתָן,
כָּךְ הֵן קוֹדְמִים בַּאֲכִילָתָן.
שְׁלָמִים שֶׁל אֶמֶשׁ וּשְׁלָמִים שֶׁל הַיוֹם,
שֶׁל אֶמֶשׁ קוֹדְמִין.
שְׁלָמִים שֶׁל אֶמֶשׁ,
וְחַטָּאת וְאָשָׁם שֶׁל הַיּוֹם,
שְׁלָמִים שֶׁל אֶמֶשׁ קוֹדְמִין,
דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
הַחַטָּאת קוֹדֶמֶת,
מִפְּנֵי שֶׁהִיא קָדְשֵׁי קָדָשִׁים:
(ז) וּבְכֻלָּם,
הַכֹּהֲנִים רַשָּׁאִין לְשַׁנּוֹת בַּאֲכִילָתָן,
לְאָכְלָן צְלוּיִים, שְׁלוּקִים, וּמְבֻשָּׁלִים,
וְלָתֵת לְתוֹכָן תְּבַלֵּי חֻלִּין וּתְבַלֵּי תְּרוּמָה,
דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
לֹא יִתֵּן לְתוֹכָן תְּבַלֵּי תְּרוּמָה,
שֶׁלֹּא יָבִיא אֶת הַתְּרוּמָה לִידֵי פְּסוּל:
(ח) אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן:
אִם רָאִיתָ שֶׁמֶן שֶׁהוּא מִתְחַלֵּק בָּעֲזָרָה,
אֵין אַתָּה צָרִיךְ לִשְׁאֹל מַה הוּא,
אֶלָּא מוֹתַר רְקִיקֵי מִנְחוֹת יִשְׂרָאֵל,
וְלֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע.
אִם רָאִיתָ שֶׁמֶן שֶׁהוּא נָתוּן עַל גַּבֵּי הָאִשִּׁים,
אֵין אַתָּה צָרִיךְ לִשְׁאֹל מַה הוּא,
אֶלָּא מוֹתַר רְקִיקֵי מִנְחוֹת כֹּהֲנִים
וּמִנְחַת כֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ;
שֶׁאֵין מִתְנַדְּבִים שֶׁמֶן.
רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר,
מִתְנַדְּבִים שֶׁמֶן:


נוסח הרמב"ם

(א) כל התדיר מחברו - קודם את חברו.

התמידין - קודמין את המוספין,
מוספי שבת - קודמין למוספי ראש חודש,
ומוספי ראש חודש - קודמין למוספי יום טוב של ראש השנה,
שנאמר: "מלבד עולת הבקר, אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה" (במדבר כח כג).


(ב) כל המקודש מחברו - קודם את חברו.

דם חטאת - קודם לדם עולה,
מפני שהוא מרצה.
אברי עולה - קודמין לאימורי חטאת,
מפני שהן כליל לאישים.
חטאת - קודמת לאשם,
מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות, ועל היסוד.
אשם - קודם לתודה, ולאיל נזיר,
מפני שהוא קודשי קדשים.
תודה, ואיל נזיר - קודמין לשלמים,
מפני שהן נאכלין ליום אחד, וטעונין לחם.
שלמים - קודמין לבכור,
מפני שהן טעונין מתן ארבע, סמיכה, ונסכים, ותנופת חזה ושוק.


(ג) הבכור - קודם למעשר,

מפני שקדושתו מרחם, ונאכל לכהנים.
המעשר - קודם לעופות,
מפני שהוא זבח,
ויש בו קודשי קדשים - דמו, ואימוריו.


(ד) העופות - קודמין למנחות,

מפני שהן מיני דמים.
מנחת חוטא - קודמת למנחת נדבה,
מפני שהיא באה על חטא.
חטאת העוף - קודמת לעולת העוף,
וכן בהקדשה.


(ה) כל החטאות שבתורה - קודמות לאשמות,

חוץ מאשם מצורע - מפני שהוא בא על ידי הכשר.
וכל האשמות שבתורה -
באין בני שתים,
ובאין בכסף שקלים,
חוץ מאשם נזיר, ומאשם מצורע -
שהן באין בני שנתן,
ואין באין בכסף שקלים.


(ז) [ו] *הערה 1: ובכולם - הכהנים רשאין לשנות באכילתן,

לאוכלן - צלויין, שלוקין, ומבושלין,
ולתת לתוכן - תבלי חולין, ותבלי תרומה,
דברי רבי שמעון.
רבי מאיר אומר:
לא יתן לתוכן תבלי תרומה - שלא יביא את התרומה לידי פסול.


(ו) [ז] כשם שקודמין בהקרבתן - כך קודמין באכילתן.

שלמים של אמש, ושלמים של יום - של אמש קודמין.
שלמים של אמש, וחטאת ואשם של יום -
שלמים של אמש קודמין - דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין: חטאת קודמת - מפני שהיא קודשי קדשים.


(ח) [ח] אמר רבי שמעון:

אם ראית שמן, שהוא מתחלק בעזרה -
אין אתה צריך לשאול מה הוא,
אלא - מותר רקיקי מנחות ישראל, ולוג שמן של מצורע.
אם ראית שמן, שניתן על גבי האישים -
אין אתה צריך לשאול מה הוא,
אלא - מותר רקיקי מנחת כהנים, ומנחת כוהן משיח,
שאין מתנדבין שמן.
רבי טרפון אומר: מתנדבין שמן.


הערות

  • הערה 1: [] סימון חלוקת משניות בנוסח המשנה להרמב"ם

פירושים