משנה זבחים י דפוסים

<< | משנה זבחים י דפוסים | >>

משנה אעריכה

כל התדיר מחבירו, קודם את חבירו.

התמידים קודמים למוספין, מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש, מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה, שנאמר (במדבר כח), מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה.

משנה בעריכה

וכל המקודש מחבירו, קודם את חבירו.

דם חטאת קודם לדם עולה, מפני שהוא מרצה.

איברי עולה קודמין לאימורי חטאת, מפני שהן כליל לאישים.

חטאת קודמת לאשם, מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות ועל היסוד.

אשם קודם לתודה ולאיל נזיר, מפני שהוא קדשי קדשים.

התודה ואיל נזיר קודמין לשלמים, מפני שהן נאכלין ליום אחד וטעונים לחם.

שלמים קודמין לבכור, מפני שהם טעונין מתן ארבע וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק.

משנה געריכה

הבכור קודם למעשר, מפני שקדושתו מרחם ונאכל לכהנים.

המעשר קודם לעופות, מפני שהוא זבח ויש בו קדשי קדשים דמו ואימוריו.

משנה דעריכה

העופות קודמין למנחות, מפני שהן מיני דמים.

מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה, מפני שהיא באה על חטא.

חטאת העוף קודמת לעולת העוף.

וכן בהקדשה.

משנה העריכה

כל החטאות שבתורה, קודמות לאשמות, חוץ מאשם מצורע, מפני שהוא בא על [ידי] הכשר.

כל האשמות שבתורה באין בני שתים ובאין בכסף שקלים, חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע, שהן באין בני שנתן, ואינן באין בכסף שקלים.

משנה ועריכה

כשם שהן קודמים בהקרבתן, כך הן קודמים באכילתן.

שלמים של אמש ושלמים של היום, של אמש קודמין.

שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום, שלמים של אמש קודמין, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, החטאת קודמת, מפני שהיא קדשי קדשים.

משנה זעריכה

ובכולם, הכהנים רשאין לשנות באכילתן, לאכלן צלויים, שלוקים, ומבושלים, ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה, דברי רבי שמעון.

רבי מאיר אומר, לא יתן לתוכן תבלי תרומה, שלא יביא את התרומה לידי פסול.

משנה חעריכה

אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה, אין אתה צריך לשאול מה הוא, אלא מותר רקיקי מנחות ישראל, ולוג שמן של מצורע.

אם ראית שמן שהוא נתון על גבי האשים, אין אתה צריך לשאול מה הוא, אלא מותר רקיקי מנחות כהנים, ומנחת כהן המשיח.

שאין מתנדבים שמן.

רבי טרפון אומר, מתנדבים שמן.

<< | משנה זבחים י דפוסים | >>