משנה זבחים י רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כל התדיר מחברו קודם את חברו התמידין קודמין את המוספין מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודש ומוספי ראש חודש קודמין למוספי יום טוב של ראש השנה שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה (במדבר כח כג).

(ב) כל המקודש מחברו קודם את חברו דם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני שהן כליל לאישים חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות ועל היסוד אשם קודם לתודה ולאיל נזיר מפני שהוא קודשי קדשים תודה ואיל נזיר קודמין לשלמים מפני שהן נאכלין ליום אחד וטעונין לחם שלמים קודמין לבכור מפני שהן טעונין מתן ארבע סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק.

(ג) הבכור קודם למעשר מפני שקדושתו מרחם ונאכל לכהנים המעשר קודם לעופות מפני שהוא זבח ויש בו קודשי קדשים דמו ואימוריו.

(ד) העופות קודמין למנחות מפני שהן מיני דמים מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה מפני שהיא באה על חטא חטאת העוף קודמת לעולת העוף וכן בהקדשה.

(ה) כל החטאות שבתורה קודמות לאשמות חוץ מאשם מצורע מפני שהוא בא על ידי הכשר וכל האשמות שבתורה באין בני שתים ובאין בכסף שקלים חוץ מאשם נזיר ומאשם מצורע שהן באין בני שנתן ואין באין בכסף שקלים.

(ז) ובכלם הכהנים רשאין לשנות באכילתן לאוכלן צלויין שלוקין ומבושלין ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה דברי רבי שמעון רבי מאיר אומר לא ייתן לתוכן תבלי תרומה שלא יביא את התרומה לידי פסול.

(ו) כשם שקודמין בהקרבתן כך קודמין באכילתן שלמים של אמש ושלמים של יום של אמש קודמין שלמים של אמש וחטאת ואשם של יום שלמים של אמש קודמין דברי רבי מאיר וחכמים אומרין חטאת קודמת מפני שהיא קודשי קדשים.

(ח) אמר רבי שמעון אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה אין אתה צריך לשאול מה הוא אלא מותר רקיקי מנחות ישראל ולוג שמן של מצורע אם ראית שמן שניתן על גבי האישים אין אתה צריך לשאול מה הוא אלא מותר רקיקי מנחת כהנים ומנחת כוהן משיח שאין מתנדבין שמן רבי טרפון אומר מתנדבין שמן.

הדף הראשי של משנה זבחים י