משנה זבחים י א

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק י · משנה א | >>

כל התדיר מחבירו, קודם את חבירו.

התמידים קודמים למוספין, מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש, מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה, שנאמר (במדבר כח), מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה.

משנה מנוקדת

כָּל הַתָּדִיר מֵחֲבֵרוֹ, קוֹדֵם אֶת חֲבֵרוֹ.

הַתְּמִידִים קוֹדְמִים לַמּוּסָפִין,
מוּסְפֵי שַׁבָּת קוֹדְמִין לְמוּסְפֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ,
מוּסְפֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ קוֹדְמִין לְמוּסְפֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כח, כג):
"מִלְּבַד עֹלַת הַבֹּקֶר אֲשֶׁר לְעֹלַת הַתָּמִיד תַּעֲשׂוּ אֶת אֵלֶּה":

נוסח הרמב"ם

כל התדיר מחברו - קודם את חברו.

התמידין - קודמין את המוספין,
מוספי שבת - קודמין למוספי ראש חודש,
ומוספי ראש חודש - קודמין למוספי יום טוב של ראש השנה,
שנאמר: "מלבד עולת הבקר, אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה" (במדבר כח כג).

פירוש הרמב"ם

פירוש תדיר תרגום "תמיד"(במדבר כח, ו), "תדירא".

וכל העניין מבואר, וכבר נזכר פירושו בתחילת סדר זה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל התדיר מחבירו קודם את חבירו. דכתיב מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. מכדי כתיב מלבד עולת הבוקר, העשויה כבר משמע, מינה שמעינן דתמידין קודמין למוספין, אשר לעולת התמיד למה לי, פשיטא דעולת הבוקר עולת התמיד היא, אלא תלה לך טעם הקדמתה בתדירות כדי שתלמוד לשאר תדירין שיקדימו. דמשום היא גופה לא הוה צריך לפרושי:

פירוש תוספות יום טוב

שנאמר מלבד עולת הבקר וגו'. ועיין בפי' הר"ב מ"ד פ"ד דמנחות ומ"ש שם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל התדיר מחברו וכו':    פ"ט דהל' תמידין ומוספין סי' ב':

שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה:    כך צ"ל. ואיתא בתוס' פ' שני דייני דף ק"ו:

תפארת ישראל

יכין

התמידים קודמין למוספין:    להכי נקיט תמידים מוספים לשון רבים. למכלל כולן, בין תמיד דחול למוסף ר"ח, או אפילו תמיד דשבת למוסף דשבת, דסד"א דמוסף דשבת קדיש טפי, קמ"ל דאפ"ה תדיר קודם:

מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש:    על כרחך צ"ל דה"פ דקודמין, שלא יביאו להכהן מוספי הר"ח עד שהקריבו מוספי שבת, דאם יביאום תחלה הרי במוספי ר"ח יש שעיר חטאת, ומוספי דשבת כולן עולות, והרי חטאת קודמת לעולה [כלקמן בפרקן]. ואפשר עוד דאם הביאו מוספי ר"ח קודם הקרבת תמיד של שחר, ג"כ יקריבו מוספי ר"ח תחלה [דהא *) דכתיב בתמיד וערך עליה העולה, שיהיה עולת התמיד ראשון לשאר הקרבנות [כפסחים דנ"ח]. זה אינו רק למצוה ולא לעכב [כמנחות דמ"ט ב']. והא דתנינן בתוספתא דפסחים [פ"ד] דבשלא הקדים להן התמיד פסולין, ומשמע מתוספתא דפסולין מדאורייתא. היינו שהבשר אסור באכילה, אבל עכ"פ הבעלים נתכפרו [כתוס' יומא דכ"ט ד"ה אלא], והרי כל זה רק בשאר קרבנות שהקדים לתמיד, אבל בחטאת כהך דלעיל אפשר י"ל דאפילו לכתחילה יקדימו לתמיד, וגם הבשר יאכל]:

מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה:    דלאשר לעולת התמיד מיותר. אלא ה"ק קרא, להכי מלבד עולת הבוקר, דמשמע דעולת הבוקר קודמת, משום לאשר היא עולת התמיד, שהיא תדירה, ומנה נילף לכל תדיר שיוקדם. [מיהו בדם שהוא עיקר הכפרה, מעכב אפילו בדיעבד בהקריב השאינו תדיר תחלה ורק באימורין רק לכתחילה תדיר קודם, כך כ' הרמ"ז, מיהו ברמב"ם פ"ט מתמידין (רמב"ם פ"ט מהל' תמידין) משמע דבכולן בדיעבד כשר]:

בועז

פירושים נוספים