עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ג

דף לו עמוד בעריכה

א א ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ד והלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א:

דף לז עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף ב:

ג ב טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א בהג"ה:

ד ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א:

ה ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ד:

דף לז עמוד בעריכה

ו א ב (מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ד) , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א:

דף לח עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף א:

ח ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף א:

דף לח עמוד בעריכה

ט א ב ג ד ה ו ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ה והלכה ז והלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנג סעיף ב:

י ח מיי' פ"טז מהל' כלים הלכה יג:

יא ט י מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ג:

יב כ מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף ג , וסימן רנז סעיף ה ו וסעיף א:

(יב) (כ) [ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ב ]:

דף לט עמוד אעריכה

יג א ב מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ג , ומיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ג:

דף לט עמוד בעריכה

יד א ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף ב:

טו ג ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף א:

דף מ עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף א:

יז ב טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף יא:

יח ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף ב:

יט ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף א:

כ ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף יב:

דף מ עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף ד:

כב ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף ו:

כג ג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף יד:

כד ה ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ה והלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף יג , וטור ושו"ע יו"ד סי' קה סעיף ב:

כה ז ח ט מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד והלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף ב:

כו י מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף ג:

כז כ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ג:

כח ל מ מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ב:

דף מא עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף יד , וטור ושו"ע או"ח סי' כג סעיף ד:

ל ב מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה יב:

לא ג מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ב:

לב ד מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה א , ומיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף יב:


דף מב עמוד אעריכה

לג א ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שלד סעיף כז:

לד ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יח:

לה ד ה מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף יב:

לו ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ט:

דף מב עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ט:

לח ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג , ומיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף ג:

לט ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ד:

דף מג עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ו:

מא ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כה:

מב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ז:

מג ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף ג:

מד ה ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לט:

מה ז מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ד:

דף מג עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ו:

מז ב ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף א:

דף מד עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף א:

מט ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יב , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' רעט סעיף א:

נ ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה י והלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' רעט סעיף א:

דף מד עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ז:

דף מה עמוד אעריכה

נב א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יז , ומיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רעז סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ו:

נג ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ב:

דף מה עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ב:

נה ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ג:

דף מו עמוד אעריכה

נו א ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' רעט סעיף ז:


דף מז עמוד אעריכה

נז א ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ח:

נח ג ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כו והלכה כח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ו:

דף מז עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ו , וסמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ו וסעיף ט:

ס ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ו:

סא ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף ד: