שולחן ערוך אורח חיים שיג ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

התוקע עץ בעץ בין שתקע במסמר בין שתקע בעץ עצמו עד שנתאחד הרי זה תולדת בונה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טז) התוקע וכו':    וכן התוקע העץ בתוך הקורדם חייב וכן המפרק עץ תקוע חייב משום סותר והוא שיכוין לתקן (רמב"ם פ"י):

באר היטב

(ט) התוקע:    וכן התוקע העץ בתוך הקרדום וכן המפרק עץ תקוע חייב משום סותר אם מתכוין לתקן. רמב"ם מ"א.


משנה ברורה

(נד) בעץ עצמו - בין בבנין ובין בכלי. וכן התוקע העץ בתוך הקרדום [או שתקע יתד בתוך הבית יד של הקרדום כדי להדקו] וכן המפרק עץ תקוע חייב משום סותר והוא שיתכוין לתקן [רמב"ם]:

ביאור הלכה

כף החיים

עח) סעי' ט. התוקע עץ בעץ וכו' וכן התוקע העץ בתוך הקרדום חייב. וכן המפרק עץ תקוע חייב משום סותר והוא שיתכוין לתקן. הרמב"ם פ"י דין י"ג ודין ט"ו. מ"א ס"ק ט"ז. א"ר או' י"ג. תו"ש או' כ"ה וכתב המחה"ש דגם בדין א' בתוקע עץ בתוך הקרדום בעינן שיתכוין לתקן ואם לאו פטור יעו"ש:

עט) שם. התוקע עץ בעץ וכו' וכן התקוע הסכין או המזלג לתוך בית יד שלו חייב. חס"ל או' ד' בן א"ח פ' ויקהל או' ו':

ף) שם. התוקע עץ בעץ וכו' ואם הדקה ולא תקע אסור כמו במטה ואם דרכה להיות רפוי שרי. תו"ש שם ועיין לעיל או' ס"א ואו' ס"ז:

פא) שם. עד שנתאחד וכו' לכן אין לאסור מה שתוקעין עצים קטנים בשטענדיר כדי להגביה מי"ט. א"ר או' י"ג. וגם לענין אהל אין איסור מכמה טעמים וא' מהם שא"צ לאהל שתחתיו. א"א או' י"ג. ועיין לעיל או' ע"ב:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש