עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק י

דף פד עמוד ב עריכה

א א מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ה', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, סמ"ג לאוין ריט וסמ"ג עשין קו, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א' בהג"ה:

ב ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, ומיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה א', סמ"ג לאוין קלד:

ג ג מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, ומיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח', סמ"ג לאוין קיג:

ד ד מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, ומיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' ע"ז הלכה א', סמ"ג לאוין לה:

ה ה מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, ומיי' פ"ה מהל' ע"ז הלכה ו', סמ"ג לאוין לב:

ו ו מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמ"ג לאוין קג:

ז ז מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י':

ח ח מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ג':

ט ט מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו':

י י מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ז', סמ"ג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ג':

יא כ מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף י"א:

יב ל מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ז, ופרק ח הלכה ז, ופרק י הלכה י, ופ"יב הלכה א, ופרק ד' מהל' חובל הלכה א, סמ"ג לאוין סה וסמ"ג עשין ע:


דף פה עמוד א עריכה

יג א מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ב ועיין בכסף משנה, סמ"ג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ד':

יד ב מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה ג', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ל"ה:

טו ג מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ג', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ב':

טז ד מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ב, סמ"ג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ד':


דף פה עמוד ב עריכה

יז א מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ד, סמ"ג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ה':

יח ב מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ד [וברב אלפס עוד ביבמות פ"ב דף ה: והכי גרס "חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה וכו'" וכן איתא בשאילתות בלק ס"ס קלד "חוץ ממסית ומדיח שהרי וכו'"]:

יט ג מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ה', סמ"ג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א' בהג"ה:

כ ד מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א':

כא ה מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א' בהג"ה:

כב ו מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א', (טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א'):

כג ז מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ב', סמ"ג לאוין קכד:

כד ח מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ה', סמ"ג לאוין קכד:

כה ט מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ב':

כו י מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ג':

כז כ ל מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ד':

כח מ נ מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ו':

כט ס מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ג':

ל ע מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ו':


דף פו עמוד א עריכה

לא א מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ג', סמ"ג לאוין קכד:

לב ב מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ה':

לג ג מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה א':


דף פו עמוד ב עריכה

לד א ב ג ד ה ו ז ח ט -- מיי' פכ"א מהל' עדות הלכה ט':

לה י מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג':

לו כ מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח':

לז ל מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה':


דף פז עמוד א עריכה

לח א מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה':

לט ב מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ז':

מ ג מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה', מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה א' והלכה ב, ועיין שם הכל:

מא ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ג והלכה יד:

מב ה מיי' פ"ה מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ג:


דף פז עמוד ב עריכה

מג א מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמ"ג לאוין קיא ועשין רמג, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ח סעיף א':

מד ב מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמ"ג שם:

מה ג מיי' פ"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמ"ג שם:

מו ד מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ו', סמ"ג עשה רלד:

מז ה מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ט':


דף פח עמוד א עריכה

מח א מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ג', סמ"ג עשין קכח:

מט ב מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה א', סמ"ג עשין קלב:

נ ג מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה י"א:

נא ד מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין מח ועשה נו, (טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ב' והלכה ד):

נב ה מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ט', סמ"ג עשין עה:

נג ו מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה א':

נד ז מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ב':

נה ח מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה א', סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

נו ט מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ז', סמ"ג עשין נו, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף י"ב:


דף פח עמוד ב עריכה

נז א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ח':

נח ב מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ד', סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

נט ג מיי' פ"א מהל' ממרים הלכה ד', סמ"ג שם:

ס ד ה מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה א':

סא ו מיי' פ"א מהל' ממרים הלכה ד', סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

סב ז מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ח':

סג ח מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה', מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה א', סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

סד ט י מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח':

סה כ ל מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה ג', סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

סו מ מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף א':


דף פט עמוד א עריכה

סז א מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה ג':

סח ב ג מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח':

סט ד מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח', ומיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י"ג:

ע ה מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח':

עא ו מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח', ומיי' פי"ח מהל' עדות הלכה ז':

עב ז מיי' פ"ה מהל' עבודה זרה הלכה ח', סמ"ג לאוין לה:

עג ח מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג', סמ"ג לאוין לג:

עד ט מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ב', סמ"ג עשין ו:

עה י מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג', סמ"ג לאוין לה:

עו כ מיי' פ"ה מהל' עבודה זרה הלכה ו', וסמ"ג שם:

עז ל מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד':

עח מ מיי' פי"ח מהל' עדות הלכה א', סמ"ג עשין קי:

עט נ מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י':


דף פט עמוד ב עריכה

פ א מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג':


דף צ עמוד א עריכה

פא א מיי' פ"ח מהל' יסודי התורה הלכה ג' והלכה ה והיינו לפי שעה וע"ש: