עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק י

דף פד עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ה , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , סמ"ג לאוין ריט וסמ"ג עשין קו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א בהג"ה:

ב ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , ומיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה א , סמ"ג לאוין קלד:

ג ג מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , ומיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח , סמ"ג לאוין קיג:

ד ד מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , ומיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' ע"ז הלכה א , סמ"ג לאוין לה:

ה ה מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , ומיי' פ"ה מהל' ע"ז הלכה ו , סמ"ג לאוין לב:

ו ו מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יג , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמ"ג לאוין קג:

ז ז מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י:

ח ח מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ג:

ט ט מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו:

י י מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ז , סמ"ג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ג:

יא כ מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יא:

יב ל מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יז , ופרק ח הלכה ז , ופרק י הלכה י , ופ"יב הלכה א , ופרק ד' מהל' חובל הלכה א , סמ"ג לאוין סה וסמ"ג עשין ע:


דף פה עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יב ועיין בכסף משנה , סמ"ג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ד:

יד ב מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה ג , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף לה:

טו ג מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ג , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף ב:

טז ד מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יב , סמ"ג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ד:


דף פה עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יד , סמ"ג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ה:

יח ב מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יד [וברב אלפס עוד ביבמות פ"ב דף ה: והכי גרס "חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה וכו'" וכן איתא בשאילתות בלק ס"ס קלד "חוץ ממסית ומדיח שהרי וכו'"]:

יט ג מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ה , סמ"ג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א בהג"ה:

כ ד מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

כא ה מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א בהג"ה:

כב ו מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א , (טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א):

כג ז מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ב , סמ"ג לאוין קכד:

כד ח מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ה , סמ"ג לאוין קכד:

כה ט מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ב:

כו י מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ג:

כז כ ל מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ד:

כח מ נ מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ו:

כט ס מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ג:

ל ע מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ו:


דף פו עמוד אעריכה

לא א מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ג , סמ"ג לאוין קכד:

לב ב מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ה:

לג ג מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה א:


דף פו עמוד בעריכה

לד א ב ג ד ה ו ז ח ט -- מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה ט:

לה י מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג:

לו כ מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח:

לז ל מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה:


דף פז עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה:

לט ב מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ז:

מ ג מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה , מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה א והלכה ב , ועיין שם הכל:

מא ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יג והלכה יד:

מב ה מיי' פ"ה מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' קפג:


דף פז עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמ"ג לאוין קיא ועשין רמג , טור ושו"ע יו"ד סי' קפח סעיף א:

מד ב מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג שם:

מה ג מיי' פ"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג שם:

מו ד מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמ"ג עשה רלד:

מז ה מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ט:


דף פח עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ג , סמ"ג עשין קכח:

מט ב מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה א , סמ"ג עשין קלב:

נ ג מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה יא:

נא ד מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין מח ועשה נו , (טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ב והלכה ד):

נב ה מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ט , סמ"ג עשין עה:

נג ו מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה א:

נד ז מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ב:

נה ח מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה א , סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

נו ט מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ז , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יב:


דף פח עמוד בעריכה

נז א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ח:

נח ב מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ד , סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

נט ג מיי' פ"א מהל' ממרים הלכה ד , סמ"ג שם:

ס ד ה מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה א:

סא ו מיי' פ"א מהל' ממרים הלכה ד , סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

סב ז מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ח:

סג ח מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ה , מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה א , סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

סד ט י מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח:

סה כ ל מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה ג , סמ"ג עשין קיא ולאוין ריז:

סו מ מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף א:


דף פט עמוד אעריכה

סז א מיי' פ"ד מהל' ממרים הלכה ג:

סח ב ג מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח:

סט ד מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה יג:

ע ה מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח:

עא ו מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ח , ומיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ז:

עב ז מיי' פ"ה מהל' עבודה זרה הלכה ח , סמ"ג לאוין לה:

עג ח מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג , סמ"ג לאוין לג:

עד ט מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ב , סמ"ג עשין ו:

עה י מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג , סמ"ג לאוין לה:

עו כ מיי' פ"ה מהל' עבודה זרה הלכה ו , וסמ"ג שם:

עז ל מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד:

עח מ מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה א , סמ"ג עשין קי:

עט נ מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י:


דף פט עמוד בעריכה

פ א מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג:


דף צ עמוד אעריכה

פא א מיי' פ"ח מהל' יסודי התורה הלכה ג והלכה ה והיינו לפי שעה וע"ש: