פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רמא ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

היה קוץ תחוב לאביו – לא יוציאנו, שמא יבוא לעשות בו חבורה. וכן אם הוא מקיז דם, או רופא – לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר, אף על פי שמכוין לרפואה.

הגה: במה דברים אמורים? בשיש שם אחר לעשות. אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער – הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשוהו לעשות (גם זה בטור ורמב"ם פרק חמישי מהלכות ממרים).

מפרשים