עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ב

דף כ עמוד בעריכה

א א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכז סעיף א:

ב ג מיי' פ"יג מהל' טומאת מת הלכה א , סמ"ג עשין רלא:

דף כא עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"ב מהל' פרה הלכה ז , סמ"ג עשין רלב:

דף כא עמוד בעריכה

ד א ב ג טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף יג:

דף כב עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יט והלכה כ , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ד:

ו ב ג ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ה:

ז ה ו מיי' פ"טז מהל' טומאת מת הלכה ו:

דף כב עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כב:

ט ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כג:

י ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יט , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף א:

יא ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ג:

יב ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ב:

יג ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ג:

דף כג עמוד אעריכה

יד א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ב:

טו ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף יא:

דף כג עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ט מהל' תרומה הלכה ב:

יז ב מיי' פ"ט מהל' תרומה הלכה א:

דף כד עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ד:

דף כד עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ב:

כ ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ:

כא ג מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף כא:

כב ד מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף א:

כג ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף י:

ו [ מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כד ]:

דף כה עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ד , סמ"ג לאוין סה ועשין דרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' שצו סעיף ב:

כה ב מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

כו ג מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט , סמ"ג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א:

דף כה עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ב , סמ"ג עשין רכד:

כח ב ג מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט , סמ"ג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א:

כט ד מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ה:

ל ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ו:

לא ו טור וב"י שם:

לב ז (מיי' פ"ו מהל' תפלה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קו סעיף א) טור א"ח סי' לח:

לג ח מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ז:

דף כו עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

לה ב טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ח:

לו ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ד , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ח:

לז ד מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ט:

לח ה ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף י:

לט ז ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ג:

מ ט מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ד:

מא י כ ל מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ב:

מב מ נ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה טו והלכה טז , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מד:

מג ס טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף ז:

דף כו עמוד בעריכה

מד א טור ושו"ע או"ח סי' רלא סעיף א:

מה ב טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף טז:

מו ג טור א"ח סי' רלא:

מז ד מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כא , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף ו:

מח ה ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו , סמ"ג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ב:

דף כז עמוד אעריכה

מט א ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ז , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ג:

דף כז עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלז סעיף א:

נא ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כה , סמ"ג עשין שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלז סעיף ב:

נב ג מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ז:

נג ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ל , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף א:

דף כח עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף טז:

נה ב מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יז ושם סעיף כה בהג"ה:

נו ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כה:

נז ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כו בהג"ה:

נח ה (מיי' פ"ז מהל' מצה) , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף א:

נט ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ח , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלד סעיף ד:

ס ז מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף א:

סא ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ב:

דף כח עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ב:

סג ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה , סמ"ג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף א:

סד ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ד:

דף כט עמוד אעריכה

סה א ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף א:

סו ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ה:

סז ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ו:

סח ה ו ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ז ובהג"ה: