עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ב

דף כ עמוד ב

עריכה

א א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ג, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף א':

ב ג מיי' פי"ג מהל' טומאת מת הלכה א', סמ"ג עשין רלא:

דף כא עמוד א

עריכה

ג א מיי' פ"ב מהל' פרה הלכה ז', סמ"ג עשין רלב:

דף כא עמוד ב

עריכה

ד א ב ג טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י"ג:

דף כב עמוד א

עריכה

ה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ט והלכה כ, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ד':

ו ב ג ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ה':

ז ה ו מיי' פט"ז מהל' טומאת מת הלכה ו':

דף כב עמוד ב

עריכה

ח א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ה, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ב:

ט ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ג:

י ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ט, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף א':

יא ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ג':

יב ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ב':

יג ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ג':

דף כג עמוד א

עריכה

יד א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ב':

טו ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י"א:

דף כג עמוד ב

עריכה

טז א מיי' פ"ט מהל' תרומה הלכה ב':

יז ב מיי' פ"ט מהל' תרומה הלכה א':

דף כד עמוד א

עריכה

יח א מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ד':

דף כד עמוד ב

עריכה

יט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ב':

כ ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י"א, סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף כ':

כא ג מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף כ"א:

כב ד מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף א':

כג ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י':

ו [ מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ד ]:

דף כה עמוד א

עריכה

כד א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ד', סמ"ג לאוין סה ועשין דרבנן א, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ו סעיף ב':

כה ב מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף ג':

כו ג מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט', סמ"ג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ח סעיף א':

דף כה עמוד ב

עריכה

כז א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ב', סמ"ג עשין רכד:

כח ב ג מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט', סמ"ג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ח סעיף א':

כט ד מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ג', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ה':

ל ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ו':

לא ו טור וב"י שם:

לב ז (מיי' פ"ו מהל' תפלה, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף א') טור א"ח סי' לח:

לג ח מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ז':

דף כו עמוד א

עריכה

לד א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף ג':

לה ב טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ח':

לו ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ד', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ח':

לז ד מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ט':

לח ה ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף י':

לט ז ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ג':

מ ט מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ד':

מא י כ ל מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ב':

מב מ נ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט"ו והלכה טז, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ד:

מג ס טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף ז':

דף כו עמוד ב

עריכה

מד א טור ושו"ע או"ח סי' רל"א סעיף א':

מה ב טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף ט"ז:

מו ג טור א"ח סי' רלא:

מז ד מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ"א, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף ו':

מח ה ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו', סמ"ג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ב':

דף כז עמוד א

עריכה

מט א ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ז', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ג':

דף כז עמוד ב

עריכה

נ א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ז סעיף א':

נא ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ה, סמ"ג עשין שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ז סעיף ב':

נב ג מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ז':

נג ד מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ל', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף א':

דף כח עמוד א

עריכה

נד א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ט"ז:

נה ב מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף י"ז ושם סעיף כה בהג"ה:

נו ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ"ה:

נז ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ו בהג"ה:

נח ה (מיי' פ"ז מהל' מצה), סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף א':

נט ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ח', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ד סעיף ד':

ס ז מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף א':

סא ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ב':

דף כח עמוד ב

עריכה

סב א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף ב':

סג ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה', סמ"ג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף א':

סד ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ד':

דף כט עמוד א

עריכה

סה א ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף א':

סו ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ה':

סז ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ו':

סח ה ו ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ז' ובהג"ה: