שולחן ערוך אורח חיים תרלט ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

היה אוכל בסוכה וירדו גשמים והלך לביתו ופסקו הגשמים - אין מחייבין אותו לחזור לסוכה עד שיגמור סעודתו:

מפרשים

 

(לז) היה אוכל בסוכה - ה"ה כשהיו יורדין גשמים כשהיה בביתו ואכל בביתו א"צ לפסוק סעודתו בביתו אלא גומר בביתו:

(לח) עד שיגמור סעודתו - אבל אם לא ישב עדיין לאכול בביתו אף שפסק מלאכול בסוכה והלך לבית צריך לחזור לסוכה אם פסקו הגשמים:
 

(*) היה אוכל בסוכה והלך לביתו ופסקו הגשמים וכו':    הנה בלבוש איתא כשהתחיל לאכול וכן איתא בכל בו ורי"ו אמנם ברש"י איתא כשישב לו פסקו וכן משמע לשון הברייתא ועכ"פ אם פסקו קודם שישב משמע דאפילו לרש"י מחויב לחזור לסוכה וכ"כ בא"ר וכן סתמתי בפנים:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש