עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ז

דף לב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ז', סמ"ג עשין נו:

ב ב מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה ה', סמג עשין קלח:

ג ג מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ב סעיף ב', [ וברב אלפס ברכות ר"פ שני דף ט., וברא"ש שם סי' ב ]:

ד ד טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף ד':

ה ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ו', סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ה סעיף א':

ו ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה י"ב, סמג לאוין רמא:

ז ז מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ז', סמג שם:

ח ח מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה י', סמג עשין קא:

ט ט מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ח', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף כ"ט, ובסדר חליצה סעי' מח, ובפי' סדר חליצה סעי' סז:

י י מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י"א, סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"ד:

יא כ מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ה', סמג עשין רל:

יב ל מיי' פ"ט מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ג', סמ"ג עשין עח:

יג מ מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ג', סמג עשין קכ:

דף לב עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ט', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף ב':

טו ב מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ח':

טז ג מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב' והלכה ג, סמ"ג עשין קסג:

יז ד מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז':

יח ה מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו':

יט ו מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט':

כ ז מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח':

כא ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ב סעיף ב':

כב ט מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"א, וסמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ד סעיף א':

כג י כ מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח', וסמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ב סעיף ג':

דף לג עמוד א עריכה

כד א ב טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף ד' וע"ש:

דף לד עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"ז מהל' איסורי מזבח הלכה ב', סמג לאוין שיט:

דף לה עמוד א עריכה

כו א מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה י"ב, סמ"ג עשין קסח:


דף לו עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ט' וע"ש בכסף משנה:

דף לו עמוד ב עריכה

כח א ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ט' וע"ש בכסף משנה:


דף לז עמוד ב עריכה

כט א מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה ג', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"ג:

ל ב מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה ט':

לא ג מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה י':

דף לח עמוד א עריכה

לב א מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה ג', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"ב, [ וברב אלפס פרק הקורא את המגילה דף רעד., וברא"ש שם סימן י"ח ]:

לג ב ג מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה ט':

לד ד ה מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה י"א, וסמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"ד, [וברב אלפס שם וברא"ש שם]:

לה ו מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ז והלכה יז:

לו ז ח מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י' והלכה יא:

לז ט מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ג' והלכה יב, סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י':

לח י מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"ד:

לט כ מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י':

דף לח עמוד ב עריכה

מ א מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ח', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י':

מא ב מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה י"ב, [ וברב אלפס פרק הקורא את המגילה דף רד., וברא"ש שם סימן כב ]:

מב ג מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה י"ב, סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ב':

מג ד ה מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ח':

מד ו מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה י', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ':

מה ז מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ט', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ה:

מו ח ט מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ד:

מז י מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ה:

מח כ ל מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ד, וטור ושו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף כ':

דף לט עמוד א עריכה

מט א מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ז':

נ ב מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ט', סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ו סעיף ב':

נא ג מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ה', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ו':

נב ד מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"א:

נג ה מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ט':

נד ו מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ט"ו:

דף לט עמוד ב עריכה

נה א מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ו', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ט"ז:

נו ב ג ד ה מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף י"ח:

נז ו ז מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ט"ז:

נח ח ט מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ו', סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"א סעיף ה':

נט י כ מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"א, סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ה סעיף א':

ס ל מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ג, סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ב סעיף ה':

סא מ מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף ז', וטור ושו"ע או"ח סי' רפ"ד סעיף ו':

סב נ טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ח:

סג ס ע מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה כ"ד, סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ט:

דף מ עמוד א עריכה

סד א מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ז', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ו:

סה ב מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ד', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ז סעיף א', [ וברב אלפס ברכות פ"ג דף טו:, וברא"ש שם סי' כ ]:

סו ג מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ו', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ה':

סז ד מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ו' וע"ש בכסף משנה:

דף מ עמוד ב עריכה

סח א מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י', סמ"ג עשין רט:

סט ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו', ומיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ב, ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד':

ע ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י':

דף מא עמוד א עריכה

עא א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ח' והלכה יג, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף א':

עב ב מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ג:

עג ג ד ה ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף א':

עד ז מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף ג':

עה ח מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י':

עו ט מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ"ד, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ד סעיף ג':

עז י מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה כ"ג, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף ד':

עח כ מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה כ"ג, ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י', סמג וטוש"ע שם:

עט ל מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"א, סמ"ג עשין רט:

פ נ מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ג', סמג עשין רל:

פא ס מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ד':

פב ע מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ג':

דף מא עמוד ב עריכה

פג א מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ד', סמג עשין רל:

פד ב מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ג':

פה ג מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ד:

פו ד מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג':

פז ה עיין בספר יראים סימן נה שמנה אותו במנין תרי"ג מצות: