עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ז

דף לב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ז , סמ"ג עשין נו:

ב ב מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה ה , סמג עשין קלח:

ג ג מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ב , [ וברב אלפס ברכות ר"פ שני דף ט. , וברא"ש שם סי' ב ]:

ד ד טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ד:

ה ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ו , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' קפה סעיף א:

ו ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יב , סמג לאוין רמא:

ז ז מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ז , סמג שם:

ח ח מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה י , סמג עשין קא:

ט ט מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ח , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כט , ובסדר חליצה סעי' מח , ובפי' סדר חליצה סעי' סז:

י י מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה יא , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יד:

יא כ מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ה , סמג עשין רל:

יב ל מיי' פ"ט מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ג , סמ"ג עשין עח:

יג מ מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ג , סמג עשין קכ:

דף לב עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ט , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ב:

טו ב מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ח:

טז ג מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב והלכה ג , סמ"ג עשין קסג:

יז ד מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז:

יח ה מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:

יט ו מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט:

כ ז מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח:

כא ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ב:

כב ט מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יא , וסמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סד סעיף א:

כג י כ מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח , וסמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ג:

דף לג עמוד אעריכה

כד א ב טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ד וע"ש:

דף לד עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"ז מהל' איסורי מזבח הלכה ב , סמג לאוין שיט:

דף לה עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה יב , סמ"ג עשין קסח:


דף לו עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ט וע"ש בכסף משנה:

דף לו עמוד בעריכה

כח א ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ט וע"ש בכסף משנה:


דף לז עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יג:

ל ב מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה ט:

לא ג מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה י:

דף לח עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יב , [ וברב אלפס פרק הקורא את המגילה דף רעד. , וברא"ש שם סימן י"ח ]:

לג ב ג מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה ט:

לד ד ה מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה יא , וסמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יד , [וברב אלפס שם וברא"ש שם]:

לה ו מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה טז והלכה יז:

לו ז ח מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה י והלכה יא:

לז ט מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ג והלכה יב , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף י:

לח י מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יד:

לט כ מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף י:

דף לח עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ח , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף י:

מא ב מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה יב , [ וברב אלפס פרק הקורא את המגילה דף רד. , וברא"ש שם סימן כב ]:

מב ג מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה יב , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ב:

מג ד ה מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ח:

מד ו מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה י , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כ:

מה ז מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ט , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כה:

מו ח ט מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כד:

מז י מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כה:

מח כ ל מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כד , וטור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף כ:

דף לט עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ז:

נ ב מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ט , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' קמו סעיף ב:

נא ג מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ה , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ו:

נב ד מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יא:

נג ה מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ט:

נד ו מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף טו:

דף לט עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ו , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף טז:

נו ב ג ד ה מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יח:

נז ו ז מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף טז:

נח ח ט מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ו , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' קמא סעיף ה:

נט י כ מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יא , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' קמה סעיף א:

ס ל מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' רפב סעיף ה:

סא מ מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף ז , וטור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף ו:

סב נ טור ושו"ע או"ח סי' קמח:

סג ס ע מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה כד , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' קמט:

דף מ עמוד אעריכה

סד א מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ז , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כו:

סה ב מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ד , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קכז סעיף א , [ וברב אלפס ברכות פ"ג דף טו: , וברא"ש שם סי' כ ]:

סו ג מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ו , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ה:

סז ד מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ו וע"ש בכסף משנה:

דף מ עמוד בעריכה

סח א מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י , סמ"ג עשין רט:

סט ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו , ומיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה יב , ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד:

ע ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י:

דף מא עמוד אעריכה

עא א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ח והלכה יג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף א:

עב ב מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג:

עג ג ד ה ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף א:

עד ז מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף ג:

עה ח מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י:

עו ט מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כד , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תרפד סעיף ג:

עז י מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה כג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף ד:

עח כ מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה כג , ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה י , סמג וטוש"ע שם:

עט ל מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה יא , סמ"ג עשין רט:

פ נ מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ג , סמג עשין רל:

פא ס מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ד:

פב ע מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ג:

דף מא עמוד בעריכה

פג א מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ד , סמג עשין רל:

פד ב מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ג:

פה ג מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יד:

פו ד מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג:

פז ה עיין בספר יראים סימן נה שמנה אותו במנין תרי"ג מצות: