<< · סמ"ג · עשה · קכ · >>


מצות עשה קכ - למשוח כהן שידבר אל העם בשעת מלחמה

מצות עשה שיהא כהן אחד ממונה לדבר אל העם בשעת המלחמה [בפרק כהן משיח דף י״ב ושאר הסוגיא בפרק משוח מלחמה דף מ״ב] ומושחין אותו בשמן המשחה ונקרא משוח מלחמה, שנאמר והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ה׳ אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. [שם דף מ״ג] עד כאן משוח מלחמה מדבר וכהן אחר משמיע לעם בקול רם אחר כן.

ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו שלא פדאו בשנה רביעית, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. ומפרש במס׳ סוטה שמה שכתוב בעניין זה ודברו השוטרים, לא שיצא הדבור תחילה מן השוטרים אלא שמשוח מלחמה מדבר אותו והשוטרים משמיעים לעם בקול רם. אחר כן כתיב ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו ולא ימס לבב אחיו כלבבו. ומפרש שם ויספו ואמרו, שוטר מדבר ושוטר משמיע. [שם דף מ״ד]

ר׳ עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה לראות חרב שלופה. רבי יוסי הגלילי אומר הירא מעבירות שבידו לפיכך אמרה תורה לחזור בשביל בית וכרם ואשה לכסות על החוזרים בשביל העבירות. ורבי יוסי הגלילי מודה לרבי עקיבא רק שמוסיף כדמסקינן שם שאם שמע קול קרנות והרתיע או הגפת תריסין והרתית, שהכל מודים שהוא חוזר. ובספרי [שופטים] תניא רי״ה אומר הירא זה בן ארבעים שנה פי׳ תש כח ושני תנאים הם אליבא דרי״ה [בדף מ״ד דלעיל] והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם שמעמידים זקפים לפניהם ולאחריהם וכשילין של ברזל בידיהם וכל מי שמבקש לנוס הרשות בידו לקפח שוקו שתחילת נפילה ניסה ואותם זקפים הן בני אדם העומדים בקצה המערכה לזקוף הנופלים ולחזקם בדברים. [שם]

בד״א שמחזירים אלו האנשים ממערכי המלחמה במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאים ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. [בדף מ״ג] ואחד הבונה בית לישיבתו ואחד הבונה בית הבקר ובית העצים ואחד הלוקח ואחד שנתן לו במתנה או היורש ה״ז חוזר אבל הבונה בית שער אכסדרא ומרפס׳ או בית שאין בו ד״א על ד׳ אמות הרי זה אינו חוזר. [בדף מ״ד] וכל החוזרין ממערכי המלחמה מתקנין את הדרכים ומספיקין מים ומזון לאנשי הצבא.