עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ג

דף כג עמוד ב עריכה

א ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף א':

ב ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ב':

ג ז מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ז':

דף כד עמוד א עריכה

ד א ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף א':

ה ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ':

ו ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף י"ב, וטור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ז':

ז ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ז':

ח ז ח מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ח', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ג':

דף כד עמוד ב עריכה

ט א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ג':

י ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י', סמ"ג לאוין סה ולאו מה, טור ושו"ע או"ח סי' תקט"ז סעיף א':

דף כה עמוד א עריכה

יא א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ח', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ה':

יב ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ט':

יג ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ו':

יד ד מיי' פט"ו מהל' אבידה הלכה ו', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף י':

טו ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ח':

טז ו מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ו':

יז ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ז':

יח ח מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה י"ג, סמ"ג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' כ"ה סעיף א':

דף כה עמוד ב עריכה

יט א טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף ח':

כ ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ג', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ב סעיף א':

כא ג ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ב סעיף ב':

דף כו עמוד א עריכה

כב א ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ט':

דף כו עמוד ב עריכה

כג א ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ט':

כד ג טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ג':

כה ד טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ד':

כו ה טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ה':

דף כז עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"ג מהל' בכורות הלכה ד', סמ"ג עשין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"י סעיף א':

דף כז עמוד ב עריכה

כח א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ט':

כט ב מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' שי"ג סעיף א':

ל ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף ו':

לא ד ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ט"ז:

לב ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף ו':

לג ז ח מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ט, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ק סעיף א':

דף כח עמוד א עריכה

לד א ב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ק סעיף ב':

לה ו ז ח מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ק סעיף ג':

לו ט מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הלכה י"ב:

לז י מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה י"ח, סמ"ג לאוין שמג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ו סעיף ו':

לח כ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ט סעיף ב':

דף כח עמוד ב עריכה

לט א ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ט סעיף ב':

מ ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף א':

מא ה ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ט סעיף ב':

מב ז ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד' והלכה ה, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ה סעיף א':

מג ט י מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ח', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ט סעיף א':

מד כ ל מ טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף ג':

מה נ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ"א, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ק סעיף א':

דף כט עמוד א עריכה

מו א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ"א, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ק סעיף א':

מז ב ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ"א, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ז סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ג סעיף א':

מח ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ"ב, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ז סעיף ד' [ וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ד סעיף ב' ]:

מט ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ד סעיף ד':

נ ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף א':

דף כט עמוד ב עריכה

נא א ב ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י"ד, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף ב':

נב ד ה ו ז מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ"ג והלכה כד, סמ"ג לאוין שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ג סעיף ג' וסעיף ד, וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"ז סעיף א':