שולחן ערוך יורה דעה שי א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

השוחט את הבכור שלא על פי חכם -- אפילו הראהו לחכם אח"כ ומצא בו מום -- אסור. וה"ה בזמן הזה אם לא הראהו לשלשה בני הכנסת.

מפרשים

ט"ז

ומצא בו מום אסור. בטור הביא קצת דעות דפסקו כרבי יהודה דדוקא בדוקין שבעין אסור מפני שהם משתנין דמפני צער מיתה משתנה העין ואע"ג דהשתא מתחזי קבוע אי הוה חזי ליה מחיים הוה מתחזי מום עובר והרמב"ם והרא"ש פסקי כר"מ דבכל מומין אסור גזירה אטו מום המשתנה:

באר היטב

(א) הראהו:    ובכל מומין אסור גזרה אטו מום המשתנה לאחר מיתה. ט"ז.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש