שולחן ערוך אורח חיים תצח ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם שחט בהמה בשדה לא יביאנה במוט או במוטה כדרך שעושה בחול אלא יביאנה בידו איברים איברים:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טו) יביאנה בידו:    אף על גב דמפיש בהילוך עדיף טפי שלא יהא כעובדא דחול עיין סי' תרי"ג ס"ח וסי' תק"י ס"ח:

באר היטב

(ט) בשדה:    פי' אפי' בהמה בריאה.


משנה ברורה

(מג) אם שחט בהמה - מדסתם משמע דאף בבהמה בריאה דינא הכי:

(מד) יביאנה בידו - אע"ג דמפיש עי"ז בהלוכא מ"מ עדיף טפי כדי שלא יהא כעובדא דחול ועיין בפמ"ג שמוכיח מהר"ן דאפילו ע"י שינוי אין כדאי להביא על ידי מוט:

(מה) איברים איברים - ואם א"א לו לשנות להביא איברים איברים כגון שצריך למהר להביא לאורחים נראה דמותר להביא ע"י מוט ומוטה [או"ז וע"ש דמוכח דבמסוכנת יש להחמיר ללישנא קמא גם באופן זה ואין להקל אלא בבריאה]:

ביאור הלכה

(*) שחט בהמה בשדה לא יביאנה וכו':    לעיר או ברשות הרבים כה"ג דשכיחי רבים [פמ"ג בשם מגן אברהם מלקמן סימן תק"י סקט"ו]:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש