שולחן ערוך אורח חיים תקיז ג


שולחן ערוך

לומר לחבירו מלא לי כלי זה יין דינו ביום טוב כמו בשבת:

הגה: כדאיתא סימן שכ"ג. והוא הדין דאסור להטיל גורלות ביום טוב כמו בשבת כדאיתא לעיל סימן שכ"ב סעיף ל':

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יב) לא ימדוד וכו' - מפני שנראה כאלו הוא מודד למכור ועיין לעיל בסימן שכ"ד ס"ב במשנה ברורה וה"ה לענין יו"ט:
פירושים נוספים

▲ חזור לראש