שמות כתיב מסומן

תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
נביאים: יהושע | שופטים | שמואל: א | ב | מלכים: א | ב | ישעיהו | ירמיהו | יחזקאל | תרי עשר: הושע | יואל | עמוס | עובדיה | יונה | מיכה | נחום | חבקוק | צפניה | חגי | זכריה | מלאכי
כתובים: תהלים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא | נחמיה | דברי הימים: א | ב

מהדורות נוספות של שמות: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א א  ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ב  ראובן שמעון לוי ויהודה ג  יששכר זבולן ובנימן ד  דן ונפתלי גד ואשר ה  ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים ו  וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ז  ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם

ח 

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ט  ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו י  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ יא  וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס יב  וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל יג  ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך יד  וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך טו  ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה טז  ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה יז  ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים יח  ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים יט  ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו כ  וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד כא  ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים כב  ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון    

פרק ב

א  וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ב  ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים ג  ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר ד  ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו ה  ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה ו  ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה ז  ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד ח  ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד ט  ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו י  ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו יא  ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו יב  ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול יג  ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך יד  ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר טו  וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר טז  ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן יז  ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם יח  ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום יט  ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן כ  ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם כא  ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה כב  ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה

כג 

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה כד  וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב כה  וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים    

פרק ג

א  ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה ב  וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל ג  ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה ד  וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני ה  ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא ו  ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים ז  ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו ח  וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי ט  ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם י  ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים יא  ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים יב  ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה יג  ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם יד  ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם טו  ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר טז  לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים יז  ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש יח  ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו יט  ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה כ  ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם כא  ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם כב  ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים פרק ד א  ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה ב  ויאמר אליו יהוה מזה [מה] [זה] בידך ויאמר מטה ג  ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו ד  ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו ה  למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ו  ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג ז  ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו ח  והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון ט  והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת י  ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי יא  ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה יב  ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר יג  ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח יד  ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו טו  ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון טז  ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים יז  ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת

יח 

וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום יט  ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך כ  ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו כא  ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם כב  ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל כג  ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך כד  ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו כה  ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי כו  וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת

כז 

ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו כח  ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו כט  וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל ל  וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם לא  ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו פרק ה א  ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר ב  ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח ג  ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב ד  ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם ה  ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם ו  ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר ז  לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן ח  ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו ט  תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר י  ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן יא  אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר יב  ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן יג  והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן יד  ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום טו  ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך טז  תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך יז  ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה יח  ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו יט  ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו כ  ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה כא  ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו כב  וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני כג  ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך פרק ו א  ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו    

ב 

וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה ג  וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם ד  וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה ה  וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי ו  לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים ז  ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים ח  והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה ט  וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה

י 

וידבר יהוה אל משה לאמר יא  בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו יב  וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים

יג 

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים    

יד 

אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי אלה משפחת ראובן טו  ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון טז  ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה יז  בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם יח  ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה יט  ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם כ  ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה כא  ובני יצהר קרח ונפג וזכרי כב  ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי כג  ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר כד  ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי כה  ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם כו  הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם כז  הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן כח  ויהי ביום דבר יהוה אל משה בארץ מצרים

כט 

וידבר יהוה אל משה לאמר אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך ל  ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה

פרק ז

א  ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך ב  אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו ג  ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים ד  ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים ה  וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם ו  ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו ז  ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה

ח 

ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר ט  כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין י  ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין יא  ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן יב  וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם יג  ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה

יד 

ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם טו  לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך טז  ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה יז  כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם יח  והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר    

יט 

ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים כ  ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם כא  והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים כב  ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה כג  ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת כד  ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר כה  וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר

כו 

ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני כז  ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים כח  ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך כט  ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים פרק ח א  ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים ב  ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים ג  ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים ד  ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה ה  ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה ו  ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו ז  וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה ח  ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה ט  ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת י  ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ יא  וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה    

יב 

ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים יג  ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים יד  ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה טו  ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה    

טז 

ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני יז  כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה יח 

{{Node-count limit exceeded|שמות|ח|יט}} {{Node-count limit exceeded|ח יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כ}} {{Node-count limit exceeded|ח כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כא}} {{Node-count limit exceeded|ח כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כב}} {{Node-count limit exceeded|ח כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כג}} {{Node-count limit exceeded|ח כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כד}} {{Node-count limit exceeded|ח כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כה}} {{Node-count limit exceeded|ח כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כו}} {{Node-count limit exceeded|ח כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כז}} {{Node-count limit exceeded|ח כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ח|כח}} {{Node-count limit exceeded|ח כח}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|ט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|א}} {{Node-count limit exceeded|ט א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ב}} {{Node-count limit exceeded|ט ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ג}} {{Node-count limit exceeded|ט ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ד}} {{Node-count limit exceeded|ט ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ה}} {{Node-count limit exceeded|ט ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ו}} {{Node-count limit exceeded|ט ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ז}} {{Node-count limit exceeded|ט ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ח}} {{Node-count limit exceeded|ט ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ט}} {{Node-count limit exceeded|ט ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|י}} {{Node-count limit exceeded|ט י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יא}} {{Node-count limit exceeded|ט יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יב}} {{Node-count limit exceeded|ט יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יג}} {{Node-count limit exceeded|ט יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יד}} {{Node-count limit exceeded|ט יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|טו}} {{Node-count limit exceeded|ט טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|טז}} {{Node-count limit exceeded|ט טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יז}} {{Node-count limit exceeded|ט יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יח}} {{Node-count limit exceeded|ט יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|יט}} {{Node-count limit exceeded|ט יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כ}} {{Node-count limit exceeded|ט כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כא}} {{Node-count limit exceeded|ט כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כב}} {{Node-count limit exceeded|ט כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כג}} {{Node-count limit exceeded|ט כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כד}} {{Node-count limit exceeded|ט כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כה}} {{Node-count limit exceeded|ט כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כו}} {{Node-count limit exceeded|ט כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כז}} {{Node-count limit exceeded|ט כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כח}} {{Node-count limit exceeded|ט כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|כט}} {{Node-count limit exceeded|ט כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|ל}} {{Node-count limit exceeded|ט ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|לא}} {{Node-count limit exceeded|ט לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|לב}} {{Node-count limit exceeded|ט לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|לג}} {{Node-count limit exceeded|ט לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|לד}} {{Node-count limit exceeded|ט לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ט|לה}} {{Node-count limit exceeded|ט לה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|י}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|י|א}} {{Node-count limit exceeded|י א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ב}} {{Node-count limit exceeded|י ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ג}} {{Node-count limit exceeded|י ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ד}} {{Node-count limit exceeded|י ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ה}} {{Node-count limit exceeded|י ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ו}} {{Node-count limit exceeded|י ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ז}} {{Node-count limit exceeded|י ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ח}} {{Node-count limit exceeded|י ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|ט}} {{Node-count limit exceeded|י ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|י}} {{Node-count limit exceeded|י י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יא}} {{Node-count limit exceeded|י יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יב}} {{Node-count limit exceeded|י יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יג}} {{Node-count limit exceeded|י יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יד}} {{Node-count limit exceeded|י יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|טו}} {{Node-count limit exceeded|י טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|טז}} {{Node-count limit exceeded|י טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יז}} {{Node-count limit exceeded|י יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יח}} {{Node-count limit exceeded|י יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|יט}} {{Node-count limit exceeded|י יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כ}} {{Node-count limit exceeded|י כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כא}} {{Node-count limit exceeded|י כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כב}} {{Node-count limit exceeded|י כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כג}} {{Node-count limit exceeded|י כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כד}} {{Node-count limit exceeded|י כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כה}} {{Node-count limit exceeded|י כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כו}} {{Node-count limit exceeded|י כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כז}} {{Node-count limit exceeded|י כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כח}} {{Node-count limit exceeded|י כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|י|כט}} {{Node-count limit exceeded|י כט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|א}} {{Node-count limit exceeded|יא א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ב}} {{Node-count limit exceeded|יא ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ג}} {{Node-count limit exceeded|יא ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ד}} {{Node-count limit exceeded|יא ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ה}} {{Node-count limit exceeded|יא ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ו}} {{Node-count limit exceeded|יא ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ז}} {{Node-count limit exceeded|יא ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ח}} {{Node-count limit exceeded|יא ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|ט}} {{Node-count limit exceeded|יא ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יא|י}} {{Node-count limit exceeded|יא י}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|א}} {{Node-count limit exceeded|יב א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ב}} {{Node-count limit exceeded|יב ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ג}} {{Node-count limit exceeded|יב ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ד}} {{Node-count limit exceeded|יב ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ה}} {{Node-count limit exceeded|יב ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ו}} {{Node-count limit exceeded|יב ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ז}} {{Node-count limit exceeded|יב ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ח}} {{Node-count limit exceeded|יב ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ט}} {{Node-count limit exceeded|יב ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|י}} {{Node-count limit exceeded|יב י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יא}} {{Node-count limit exceeded|יב יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יב}} {{Node-count limit exceeded|יב יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יג}} {{Node-count limit exceeded|יב יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יד}} {{Node-count limit exceeded|יב יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|טו}} {{Node-count limit exceeded|יב טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|טז}} {{Node-count limit exceeded|יב טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יז}} {{Node-count limit exceeded|יב יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יח}} {{Node-count limit exceeded|יב יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|יט}} {{Node-count limit exceeded|יב יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כ}} {{Node-count limit exceeded|יב כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כא}} {{Node-count limit exceeded|יב כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כב}} {{Node-count limit exceeded|יב כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כג}} {{Node-count limit exceeded|יב כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כד}} {{Node-count limit exceeded|יב כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כה}} {{Node-count limit exceeded|יב כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כו}} {{Node-count limit exceeded|יב כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כז}} {{Node-count limit exceeded|יב כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כח}} {{Node-count limit exceeded|יב כח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|כט}} {{Node-count limit exceeded|יב כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|ל}} {{Node-count limit exceeded|יב ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לא}} {{Node-count limit exceeded|יב לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לב}} {{Node-count limit exceeded|יב לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לג}} {{Node-count limit exceeded|יב לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לד}} {{Node-count limit exceeded|יב לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לה}} {{Node-count limit exceeded|יב לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לו}} {{Node-count limit exceeded|יב לו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לז}} {{Node-count limit exceeded|יב לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לח}} {{Node-count limit exceeded|יב לח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|לט}} {{Node-count limit exceeded|יב לט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מ}} {{Node-count limit exceeded|יב מ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מא}} {{Node-count limit exceeded|יב מא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מב}} {{Node-count limit exceeded|יב מב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מג}} {{Node-count limit exceeded|יב מג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מד}} {{Node-count limit exceeded|יב מד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מה}} {{Node-count limit exceeded|יב מה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מו}} {{Node-count limit exceeded|יב מו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מז}} {{Node-count limit exceeded|יב מז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מח}} {{Node-count limit exceeded|יב מח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|מט}} {{Node-count limit exceeded|יב מט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|נ}} {{Node-count limit exceeded|יב נ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יב|נא}} {{Node-count limit exceeded|יב נא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|א}} {{Node-count limit exceeded|יג א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ב}} {{Node-count limit exceeded|יג ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ג}} {{Node-count limit exceeded|יג ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ד}} {{Node-count limit exceeded|יג ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ה}} {{Node-count limit exceeded|יג ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ו}} {{Node-count limit exceeded|יג ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ז}} {{Node-count limit exceeded|יג ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ח}} {{Node-count limit exceeded|יג ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|ט}} {{Node-count limit exceeded|יג ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|י}} {{Node-count limit exceeded|יג י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יא}} {{Node-count limit exceeded|יג יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יב}} {{Node-count limit exceeded|יג יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יג}} {{Node-count limit exceeded|יג יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יד}} {{Node-count limit exceeded|יג יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|טו}} {{Node-count limit exceeded|יג טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|טז}} {{Node-count limit exceeded|יג טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יז}} {{Node-count limit exceeded|יג יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יח}} {{Node-count limit exceeded|יג יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|יט}} {{Node-count limit exceeded|יג יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|כ}} {{Node-count limit exceeded|יג כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|כא}} {{Node-count limit exceeded|יג כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יג|כב}} {{Node-count limit exceeded|יג כב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|א}} {{Node-count limit exceeded|יד א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ב}} {{Node-count limit exceeded|יד ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ג}} {{Node-count limit exceeded|יד ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ד}} {{Node-count limit exceeded|יד ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ה}} {{Node-count limit exceeded|יד ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ו}} {{Node-count limit exceeded|יד ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ז}} {{Node-count limit exceeded|יד ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ח}} {{Node-count limit exceeded|יד ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ט}} {{Node-count limit exceeded|יד ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|י}} {{Node-count limit exceeded|יד י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יא}} {{Node-count limit exceeded|יד יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יב}} {{Node-count limit exceeded|יד יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יג}} {{Node-count limit exceeded|יד יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יד}} {{Node-count limit exceeded|יד יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|טו}} {{Node-count limit exceeded|יד טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|טז}} {{Node-count limit exceeded|יד טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יז}} {{Node-count limit exceeded|יד יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יח}} {{Node-count limit exceeded|יד יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|יט}} {{Node-count limit exceeded|יד יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כ}} {{Node-count limit exceeded|יד כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כא}} {{Node-count limit exceeded|יד כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כב}} {{Node-count limit exceeded|יד כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כג}} {{Node-count limit exceeded|יד כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כד}} {{Node-count limit exceeded|יד כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כה}} {{Node-count limit exceeded|יד כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כו}} {{Node-count limit exceeded|יד כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כז}} {{Node-count limit exceeded|יד כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כח}} {{Node-count limit exceeded|יד כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|כט}} {{Node-count limit exceeded|יד כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|ל}} {{Node-count limit exceeded|יד ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יד|לא}} {{Node-count limit exceeded|יד לא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|טו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ו}} {{Node-count limit exceeded|טו ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ז}} {{Node-count limit exceeded|טו ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ח}} {{Node-count limit exceeded|טו ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|ט}} {{Node-count limit exceeded|טו ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|י}} {{Node-count limit exceeded|טו י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יא}} {{Node-count limit exceeded|טו יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יב}} {{Node-count limit exceeded|טו יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יג}} {{Node-count limit exceeded|טו יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יד}} {{Node-count limit exceeded|טו יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|טו}} {{Node-count limit exceeded|טו טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|טז}} {{Node-count limit exceeded|טו טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יז}} {{Node-count limit exceeded|טו יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יח}} {{Node-count limit exceeded|טו יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|יט}} {{Node-count limit exceeded|טו יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כ}} {{Node-count limit exceeded|טו כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כא}} {{Node-count limit exceeded|טו כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כב}} {{Node-count limit exceeded|טו כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כג}} {{Node-count limit exceeded|טו כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כד}} {{Node-count limit exceeded|טו כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כה}} {{Node-count limit exceeded|טו כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כו}} {{Node-count limit exceeded|טו כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טו|כז}} {{Node-count limit exceeded|טו כז}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|טז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יב}} {{Node-count limit exceeded|טז יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יג}} {{Node-count limit exceeded|טז יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יד}} {{Node-count limit exceeded|טז יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|טו}} {{Node-count limit exceeded|טז טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|טז}} {{Node-count limit exceeded|טז טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יז}} {{Node-count limit exceeded|טז יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יח}} {{Node-count limit exceeded|טז יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|יט}} {{Node-count limit exceeded|טז יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כ}} {{Node-count limit exceeded|טז כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כא}} {{Node-count limit exceeded|טז כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כב}} {{Node-count limit exceeded|טז כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כג}} {{Node-count limit exceeded|טז כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כד}} {{Node-count limit exceeded|טז כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כה}} {{Node-count limit exceeded|טז כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כו}} {{Node-count limit exceeded|טז כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כז}} {{Node-count limit exceeded|טז כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כח}} {{Node-count limit exceeded|טז כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|כט}} {{Node-count limit exceeded|טז כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|ל}} {{Node-count limit exceeded|טז ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|לא}} {{Node-count limit exceeded|טז לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|לב}} {{Node-count limit exceeded|טז לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|לג}} {{Node-count limit exceeded|טז לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|לד}} {{Node-count limit exceeded|טז לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|לה}} {{Node-count limit exceeded|טז לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|טז|לו}} {{Node-count limit exceeded|טז לו}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יז|טז}} {{Node-count limit exceeded|יז טז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כב}} {{Node-count limit exceeded|יח כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כג}} {{Node-count limit exceeded|יח כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כד}} {{Node-count limit exceeded|יח כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כה}} {{Node-count limit exceeded|יח כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כו}} {{Node-count limit exceeded|יח כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יח|כז}} {{Node-count limit exceeded|יח כז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|יט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יב}} {{Node-count limit exceeded|יט יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יג}} {{Node-count limit exceeded|יט יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יד}} {{Node-count limit exceeded|יט יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|טו}} {{Node-count limit exceeded|יט טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|טז}} {{Node-count limit exceeded|יט טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יז}} {{Node-count limit exceeded|יט יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יח}} {{Node-count limit exceeded|יט יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|יט}} {{Node-count limit exceeded|יט יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|כ}} {{Node-count limit exceeded|יט כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|כא}} {{Node-count limit exceeded|יט כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|כב}} {{Node-count limit exceeded|יט כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|כג}} {{Node-count limit exceeded|יט כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|כד}} {{Node-count limit exceeded|יט כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|יט|כה}} {{Node-count limit exceeded|יט כה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|יא}} {{Node-count limit exceeded|כ יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|יג}} {{Node-count limit exceeded|כ יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|יד}} {{Node-count limit exceeded|כ יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|טו}} {{Node-count limit exceeded|כ טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|טז}} {{Node-count limit exceeded|כ טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|יז}} {{Node-count limit exceeded|כ יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|יח}} {{Node-count limit exceeded|כ יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|יט}} {{Node-count limit exceeded|כ יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|כ}} {{Node-count limit exceeded|כ כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|כא}} {{Node-count limit exceeded|כ כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כ|כב}} {{Node-count limit exceeded|כ כב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|טו}} {{Node-count limit exceeded|כא טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|טז}} {{Node-count limit exceeded|כא טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יז}} {{Node-count limit exceeded|כא יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יח}} {{Node-count limit exceeded|כא יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|יט}} {{Node-count limit exceeded|כא יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כ}} {{Node-count limit exceeded|כא כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כא}} {{Node-count limit exceeded|כא כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כב}} {{Node-count limit exceeded|כא כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כג}} {{Node-count limit exceeded|כא כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כד}} {{Node-count limit exceeded|כא כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כה}} {{Node-count limit exceeded|כא כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כו}} {{Node-count limit exceeded|כא כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כז}} {{Node-count limit exceeded|כא כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כח}} {{Node-count limit exceeded|כא כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|כט}} {{Node-count limit exceeded|כא כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|ל}} {{Node-count limit exceeded|כא ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לא}} {{Node-count limit exceeded|כא לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לב}} {{Node-count limit exceeded|כא לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לג}} {{Node-count limit exceeded|כא לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לד}} {{Node-count limit exceeded|כא לד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לה}} {{Node-count limit exceeded|כא לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לו}} {{Node-count limit exceeded|כא לו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כא|לז}} {{Node-count limit exceeded|כא לז}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יג}} {{Node-count limit exceeded|כב יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יד}} {{Node-count limit exceeded|כב יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|טו}} {{Node-count limit exceeded|כב טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|טז}} {{Node-count limit exceeded|כב טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יז}} {{Node-count limit exceeded|כב יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יח}} {{Node-count limit exceeded|כב יח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|יט}} {{Node-count limit exceeded|כב יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כ}} {{Node-count limit exceeded|כב כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כא}} {{Node-count limit exceeded|כב כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כב}} {{Node-count limit exceeded|כב כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כג}} {{Node-count limit exceeded|כב כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כד}} {{Node-count limit exceeded|כב כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כה}} {{Node-count limit exceeded|כב כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כו}} {{Node-count limit exceeded|כב כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כז}} {{Node-count limit exceeded|כב כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כח}} {{Node-count limit exceeded|כב כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|כט}} {{Node-count limit exceeded|כב כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כב|ל}} {{Node-count limit exceeded|כב ל}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|א}} {{Node-count limit exceeded|כג א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ב}} {{Node-count limit exceeded|כג ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ג}} {{Node-count limit exceeded|כג ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ד}} {{Node-count limit exceeded|כג ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ה}} {{Node-count limit exceeded|כג ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ו}} {{Node-count limit exceeded|כג ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ז}} {{Node-count limit exceeded|כג ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ח}} {{Node-count limit exceeded|כג ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ט}} {{Node-count limit exceeded|כג ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|י}} {{Node-count limit exceeded|כג י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יא}} {{Node-count limit exceeded|כג יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יב}} {{Node-count limit exceeded|כג יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יג}} {{Node-count limit exceeded|כג יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יד}} {{Node-count limit exceeded|כג יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|טו}} {{Node-count limit exceeded|כג טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|טז}} {{Node-count limit exceeded|כג טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יז}} {{Node-count limit exceeded|כג יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יח}} {{Node-count limit exceeded|כג יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|יט}} {{Node-count limit exceeded|כג יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כ}} {{Node-count limit exceeded|כג כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כא}} {{Node-count limit exceeded|כג כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כב}} {{Node-count limit exceeded|כג כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כג}} {{Node-count limit exceeded|כג כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כד}} {{Node-count limit exceeded|כג כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כה}} {{Node-count limit exceeded|כג כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כו}} {{Node-count limit exceeded|כג כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כז}} {{Node-count limit exceeded|כג כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כח}} {{Node-count limit exceeded|כג כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|כט}} {{Node-count limit exceeded|כג כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|ל}} {{Node-count limit exceeded|כג ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|לא}} {{Node-count limit exceeded|כג לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|לב}} {{Node-count limit exceeded|כג לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כג|לג}} {{Node-count limit exceeded|כג לג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|א}} {{Node-count limit exceeded|כד א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ב}} {{Node-count limit exceeded|כד ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ג}} {{Node-count limit exceeded|כד ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ד}} {{Node-count limit exceeded|כד ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ה}} {{Node-count limit exceeded|כד ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ו}} {{Node-count limit exceeded|כד ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ז}} {{Node-count limit exceeded|כד ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ח}} {{Node-count limit exceeded|כד ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|ט}} {{Node-count limit exceeded|כד ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|י}} {{Node-count limit exceeded|כד י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|יא}} {{Node-count limit exceeded|כד יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|יב}} {{Node-count limit exceeded|כד יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|יג}} {{Node-count limit exceeded|כד יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|יד}} {{Node-count limit exceeded|כד יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|טו}} {{Node-count limit exceeded|כד טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|טז}} {{Node-count limit exceeded|כד טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|יז}} {{Node-count limit exceeded|כד יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כד|יח}} {{Node-count limit exceeded|כד יח}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|א}} {{Node-count limit exceeded|כה א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ב}} {{Node-count limit exceeded|כה ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ג}} {{Node-count limit exceeded|כה ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ד}} {{Node-count limit exceeded|כה ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ה}} {{Node-count limit exceeded|כה ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ו}} {{Node-count limit exceeded|כה ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ז}} {{Node-count limit exceeded|כה ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ח}} {{Node-count limit exceeded|כה ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ט}} {{Node-count limit exceeded|כה ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|י}} {{Node-count limit exceeded|כה י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יא}} {{Node-count limit exceeded|כה יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יב}} {{Node-count limit exceeded|כה יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יג}} {{Node-count limit exceeded|כה יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יד}} {{Node-count limit exceeded|כה יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|טו}} {{Node-count limit exceeded|כה טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|טז}} {{Node-count limit exceeded|כה טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יז}} {{Node-count limit exceeded|כה יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יח}} {{Node-count limit exceeded|כה יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|יט}} {{Node-count limit exceeded|כה יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כ}} {{Node-count limit exceeded|כה כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כא}} {{Node-count limit exceeded|כה כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כב}} {{Node-count limit exceeded|כה כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כג}} {{Node-count limit exceeded|כה כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כד}} {{Node-count limit exceeded|כה כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כה}} {{Node-count limit exceeded|כה כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כו}} {{Node-count limit exceeded|כה כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כז}} {{Node-count limit exceeded|כה כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כח}} {{Node-count limit exceeded|כה כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|כט}} {{Node-count limit exceeded|כה כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|ל}} {{Node-count limit exceeded|כה ל}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לא}} {{Node-count limit exceeded|כה לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לב}} {{Node-count limit exceeded|כה לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לג}} {{Node-count limit exceeded|כה לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לד}} {{Node-count limit exceeded|כה לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לה}} {{Node-count limit exceeded|כה לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לו}} {{Node-count limit exceeded|כה לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לז}} {{Node-count limit exceeded|כה לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לח}} {{Node-count limit exceeded|כה לח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|לט}} {{Node-count limit exceeded|כה לט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כה|מ}} {{Node-count limit exceeded|כה מ}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|א}} {{Node-count limit exceeded|כו א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ב}} {{Node-count limit exceeded|כו ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ג}} {{Node-count limit exceeded|כו ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ד}} {{Node-count limit exceeded|כו ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ה}} {{Node-count limit exceeded|כו ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ו}} {{Node-count limit exceeded|כו ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ז}} {{Node-count limit exceeded|כו ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ח}} {{Node-count limit exceeded|כו ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ט}} {{Node-count limit exceeded|כו ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|י}} {{Node-count limit exceeded|כו י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יא}} {{Node-count limit exceeded|כו יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יב}} {{Node-count limit exceeded|כו יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יג}} {{Node-count limit exceeded|כו יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יד}} {{Node-count limit exceeded|כו יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|טו}} {{Node-count limit exceeded|כו טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|טז}} {{Node-count limit exceeded|כו טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יז}} {{Node-count limit exceeded|כו יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יח}} {{Node-count limit exceeded|כו יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|יט}} {{Node-count limit exceeded|כו יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כ}} {{Node-count limit exceeded|כו כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כא}} {{Node-count limit exceeded|כו כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כב}} {{Node-count limit exceeded|כו כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כג}} {{Node-count limit exceeded|כו כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כד}} {{Node-count limit exceeded|כו כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כה}} {{Node-count limit exceeded|כו כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כו}} {{Node-count limit exceeded|כו כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כז}} {{Node-count limit exceeded|כו כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כח}} {{Node-count limit exceeded|כו כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|כט}} {{Node-count limit exceeded|כו כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|ל}} {{Node-count limit exceeded|כו ל}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לא}} {{Node-count limit exceeded|כו לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לב}} {{Node-count limit exceeded|כו לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לג}} {{Node-count limit exceeded|כו לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לד}} {{Node-count limit exceeded|כו לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לה}} {{Node-count limit exceeded|כו לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לו}} {{Node-count limit exceeded|כו לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כו|לז}} {{Node-count limit exceeded|כו לז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|א}} {{Node-count limit exceeded|כז א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ב}} {{Node-count limit exceeded|כז ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ג}} {{Node-count limit exceeded|כז ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ד}} {{Node-count limit exceeded|כז ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ה}} {{Node-count limit exceeded|כז ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ו}} {{Node-count limit exceeded|כז ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ז}} {{Node-count limit exceeded|כז ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ח}} {{Node-count limit exceeded|כז ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|ט}} {{Node-count limit exceeded|כז ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|י}} {{Node-count limit exceeded|כז י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יא}} {{Node-count limit exceeded|כז יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יב}} {{Node-count limit exceeded|כז יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יג}} {{Node-count limit exceeded|כז יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יד}} {{Node-count limit exceeded|כז יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|טו}} {{Node-count limit exceeded|כז טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|טז}} {{Node-count limit exceeded|כז טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יז}} {{Node-count limit exceeded|כז יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יח}} {{Node-count limit exceeded|כז יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|יט}} {{Node-count limit exceeded|כז יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|כ}} {{Node-count limit exceeded|כז כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כז|כא}} {{Node-count limit exceeded|כז כא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|א}} {{Node-count limit exceeded|כח א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ב}} {{Node-count limit exceeded|כח ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ג}} {{Node-count limit exceeded|כח ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ד}} {{Node-count limit exceeded|כח ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ה}} {{Node-count limit exceeded|כח ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ו}} {{Node-count limit exceeded|כח ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ז}} {{Node-count limit exceeded|כח ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ח}} {{Node-count limit exceeded|כח ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ט}} {{Node-count limit exceeded|כח ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|י}} {{Node-count limit exceeded|כח י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יא}} {{Node-count limit exceeded|כח יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יב}} {{Node-count limit exceeded|כח יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יג}} {{Node-count limit exceeded|כח יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יד}} {{Node-count limit exceeded|כח יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|טו}} {{Node-count limit exceeded|כח טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|טז}} {{Node-count limit exceeded|כח טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יז}} {{Node-count limit exceeded|כח יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יח}} {{Node-count limit exceeded|כח יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|יט}} {{Node-count limit exceeded|כח יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כ}} {{Node-count limit exceeded|כח כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כא}} {{Node-count limit exceeded|כח כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כב}} {{Node-count limit exceeded|כח כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כג}} {{Node-count limit exceeded|כח כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כד}} {{Node-count limit exceeded|כח כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כה}} {{Node-count limit exceeded|כח כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כו}} {{Node-count limit exceeded|כח כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כז}} {{Node-count limit exceeded|כח כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כח}} {{Node-count limit exceeded|כח כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|כט}} {{Node-count limit exceeded|כח כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|ל}} {{Node-count limit exceeded|כח ל}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לא}} {{Node-count limit exceeded|כח לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לב}} {{Node-count limit exceeded|כח לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לג}} {{Node-count limit exceeded|כח לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לד}} {{Node-count limit exceeded|כח לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לה}} {{Node-count limit exceeded|כח לה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לו}} {{Node-count limit exceeded|כח לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לז}} {{Node-count limit exceeded|כח לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לח}} {{Node-count limit exceeded|כח לח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|לט}} {{Node-count limit exceeded|כח לט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|מ}} {{Node-count limit exceeded|כח מ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|מא}} {{Node-count limit exceeded|כח מא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|מב}} {{Node-count limit exceeded|כח מב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כח|מג}} {{Node-count limit exceeded|כח מג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|כט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|א}} {{Node-count limit exceeded|כט א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ב}} {{Node-count limit exceeded|כט ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ג}} {{Node-count limit exceeded|כט ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ד}} {{Node-count limit exceeded|כט ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ה}} {{Node-count limit exceeded|כט ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ו}} {{Node-count limit exceeded|כט ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ז}} {{Node-count limit exceeded|כט ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ח}} {{Node-count limit exceeded|כט ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ט}} {{Node-count limit exceeded|כט ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|י}} {{Node-count limit exceeded|כט י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יא}} {{Node-count limit exceeded|כט יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יב}} {{Node-count limit exceeded|כט יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יג}} {{Node-count limit exceeded|כט יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יד}} {{Node-count limit exceeded|כט יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|טו}} {{Node-count limit exceeded|כט טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|טז}} {{Node-count limit exceeded|כט טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יז}} {{Node-count limit exceeded|כט יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יח}} {{Node-count limit exceeded|כט יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|יט}} {{Node-count limit exceeded|כט יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כ}} {{Node-count limit exceeded|כט כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כא}} {{Node-count limit exceeded|כט כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כב}} {{Node-count limit exceeded|כט כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כג}} {{Node-count limit exceeded|כט כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כד}} {{Node-count limit exceeded|כט כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כה}} {{Node-count limit exceeded|כט כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כו}} {{Node-count limit exceeded|כט כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כז}} {{Node-count limit exceeded|כט כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כח}} {{Node-count limit exceeded|כט כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|כט}} {{Node-count limit exceeded|כט כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|ל}} {{Node-count limit exceeded|כט ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לא}} {{Node-count limit exceeded|כט לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לב}} {{Node-count limit exceeded|כט לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לג}} {{Node-count limit exceeded|כט לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לד}} {{Node-count limit exceeded|כט לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לה}} {{Node-count limit exceeded|כט לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לו}} {{Node-count limit exceeded|כט לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לז}} {{Node-count limit exceeded|כט לז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לח}} {{Node-count limit exceeded|כט לח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|לט}} {{Node-count limit exceeded|כט לט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מ}} {{Node-count limit exceeded|כט מ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מא}} {{Node-count limit exceeded|כט מא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מב}} {{Node-count limit exceeded|כט מב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מג}} {{Node-count limit exceeded|כט מג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מד}} {{Node-count limit exceeded|כט מד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מה}} {{Node-count limit exceeded|כט מה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|כט|מו}} {{Node-count limit exceeded|כט מו}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|ל}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|א}} {{Node-count limit exceeded|ל א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ב}} {{Node-count limit exceeded|ל ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ג}} {{Node-count limit exceeded|ל ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ד}} {{Node-count limit exceeded|ל ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ה}} {{Node-count limit exceeded|ל ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ו}} {{Node-count limit exceeded|ל ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ז}} {{Node-count limit exceeded|ל ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ח}} {{Node-count limit exceeded|ל ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ט}} {{Node-count limit exceeded|ל ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|י}} {{Node-count limit exceeded|ל י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יא}} {{Node-count limit exceeded|ל יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יב}} {{Node-count limit exceeded|ל יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יג}} {{Node-count limit exceeded|ל יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יד}} {{Node-count limit exceeded|ל יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|טו}} {{Node-count limit exceeded|ל טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|טז}} {{Node-count limit exceeded|ל טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יז}} {{Node-count limit exceeded|ל יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יח}} {{Node-count limit exceeded|ל יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|יט}} {{Node-count limit exceeded|ל יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כ}} {{Node-count limit exceeded|ל כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כא}} {{Node-count limit exceeded|ל כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כב}} {{Node-count limit exceeded|ל כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כג}} {{Node-count limit exceeded|ל כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כד}} {{Node-count limit exceeded|ל כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כה}} {{Node-count limit exceeded|ל כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כו}} {{Node-count limit exceeded|ל כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כז}} {{Node-count limit exceeded|ל כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כח}} {{Node-count limit exceeded|ל כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|כט}} {{Node-count limit exceeded|ל כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|ל}} {{Node-count limit exceeded|ל ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לא}} {{Node-count limit exceeded|ל לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לב}} {{Node-count limit exceeded|ל לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לג}} {{Node-count limit exceeded|ל לג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לד}} {{Node-count limit exceeded|ל לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לה}} {{Node-count limit exceeded|ל לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לו}} {{Node-count limit exceeded|ל לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לז}} {{Node-count limit exceeded|ל לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|ל|לח}} {{Node-count limit exceeded|ל לח}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|א}} {{Node-count limit exceeded|לא א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ב}} {{Node-count limit exceeded|לא ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ג}} {{Node-count limit exceeded|לא ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ד}} {{Node-count limit exceeded|לא ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ה}} {{Node-count limit exceeded|לא ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ו}} {{Node-count limit exceeded|לא ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ז}} {{Node-count limit exceeded|לא ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ח}} {{Node-count limit exceeded|לא ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|ט}} {{Node-count limit exceeded|לא ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|י}} {{Node-count limit exceeded|לא י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|יא}} {{Node-count limit exceeded|לא יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|יב}} {{Node-count limit exceeded|לא יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|יג}} {{Node-count limit exceeded|לא יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|יד}} {{Node-count limit exceeded|לא יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|טו}} {{Node-count limit exceeded|לא טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|טז}} {{Node-count limit exceeded|לא טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|יז}} {{Node-count limit exceeded|לא יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לא|יח}} {{Node-count limit exceeded|לא יח}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|א}} {{Node-count limit exceeded|לב א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ב}} {{Node-count limit exceeded|לב ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ג}} {{Node-count limit exceeded|לב ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ד}} {{Node-count limit exceeded|לב ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ה}} {{Node-count limit exceeded|לב ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ו}} {{Node-count limit exceeded|לב ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ז}} {{Node-count limit exceeded|לב ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ח}} {{Node-count limit exceeded|לב ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ט}} {{Node-count limit exceeded|לב ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|י}} {{Node-count limit exceeded|לב י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יא}} {{Node-count limit exceeded|לב יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יב}} {{Node-count limit exceeded|לב יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יג}} {{Node-count limit exceeded|לב יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יד}} {{Node-count limit exceeded|לב יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|טו}} {{Node-count limit exceeded|לב טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|טז}} {{Node-count limit exceeded|לב טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יז}} {{Node-count limit exceeded|לב יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יח}} {{Node-count limit exceeded|לב יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|יט}} {{Node-count limit exceeded|לב יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כ}} {{Node-count limit exceeded|לב כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כא}} {{Node-count limit exceeded|לב כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כב}} {{Node-count limit exceeded|לב כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כג}} {{Node-count limit exceeded|לב כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כד}} {{Node-count limit exceeded|לב כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כה}} {{Node-count limit exceeded|לב כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כו}} {{Node-count limit exceeded|לב כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כז}} {{Node-count limit exceeded|לב כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כח}} {{Node-count limit exceeded|לב כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|כט}} {{Node-count limit exceeded|לב כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|ל}} {{Node-count limit exceeded|לב ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|לא}} {{Node-count limit exceeded|לב לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|לב}} {{Node-count limit exceeded|לב לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|לג}} {{Node-count limit exceeded|לב לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|לד}} {{Node-count limit exceeded|לב לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לב|לה}} {{Node-count limit exceeded|לב לה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|א}} {{Node-count limit exceeded|לג א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ב}} {{Node-count limit exceeded|לג ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ג}} {{Node-count limit exceeded|לג ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ד}} {{Node-count limit exceeded|לג ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ה}} {{Node-count limit exceeded|לג ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ו}} {{Node-count limit exceeded|לג ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ז}} {{Node-count limit exceeded|לג ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ח}} {{Node-count limit exceeded|לג ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|ט}} {{Node-count limit exceeded|לג ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|י}} {{Node-count limit exceeded|לג י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יא}} {{Node-count limit exceeded|לג יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יב}} {{Node-count limit exceeded|לג יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יג}} {{Node-count limit exceeded|לג יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יד}} {{Node-count limit exceeded|לג יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|טו}} {{Node-count limit exceeded|לג טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|טז}} {{Node-count limit exceeded|לג טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יז}} {{Node-count limit exceeded|לג יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יח}} {{Node-count limit exceeded|לג יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|יט}} {{Node-count limit exceeded|לג יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|כ}} {{Node-count limit exceeded|לג כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|כא}} {{Node-count limit exceeded|לג כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|כב}} {{Node-count limit exceeded|לג כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לג|כג}} {{Node-count limit exceeded|לג כג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|א}} {{Node-count limit exceeded|לד א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ב}} {{Node-count limit exceeded|לד ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ג}} {{Node-count limit exceeded|לד ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ד}} {{Node-count limit exceeded|לד ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ה}} {{Node-count limit exceeded|לד ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ו}} {{Node-count limit exceeded|לד ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ז}} {{Node-count limit exceeded|לד ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ח}} {{Node-count limit exceeded|לד ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ט}} {{Node-count limit exceeded|לד ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|י}} {{Node-count limit exceeded|לד י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יא}} {{Node-count limit exceeded|לד יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יב}} {{Node-count limit exceeded|לד יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יג}} {{Node-count limit exceeded|לד יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יד}} {{Node-count limit exceeded|לד יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|טו}} {{Node-count limit exceeded|לד טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|טז}} {{Node-count limit exceeded|לד טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יז}} {{Node-count limit exceeded|לד יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יח}} {{Node-count limit exceeded|לד יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|יט}} {{Node-count limit exceeded|לד יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כ}} {{Node-count limit exceeded|לד כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כא}} {{Node-count limit exceeded|לד כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כב}} {{Node-count limit exceeded|לד כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כג}} {{Node-count limit exceeded|לד כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כד}} {{Node-count limit exceeded|לד כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כה}} {{Node-count limit exceeded|לד כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כו}} {{Node-count limit exceeded|לד כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כז}} {{Node-count limit exceeded|לד כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כח}} {{Node-count limit exceeded|לד כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|כט}} {{Node-count limit exceeded|לד כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|ל}} {{Node-count limit exceeded|לד ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|לא}} {{Node-count limit exceeded|לד לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|לב}} {{Node-count limit exceeded|לד לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|לג}} {{Node-count limit exceeded|לד לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|לד}} {{Node-count limit exceeded|לד לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לד|לה}} {{Node-count limit exceeded|לד לה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|א}} {{Node-count limit exceeded|לה א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ב}} {{Node-count limit exceeded|לה ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ג}} {{Node-count limit exceeded|לה ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ד}} {{Node-count limit exceeded|לה ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ה}} {{Node-count limit exceeded|לה ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ו}} {{Node-count limit exceeded|לה ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ז}} {{Node-count limit exceeded|לה ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ח}} {{Node-count limit exceeded|לה ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ט}} {{Node-count limit exceeded|לה ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|י}} {{Node-count limit exceeded|לה י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יא}} {{Node-count limit exceeded|לה יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יב}} {{Node-count limit exceeded|לה יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יג}} {{Node-count limit exceeded|לה יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יד}} {{Node-count limit exceeded|לה יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|טו}} {{Node-count limit exceeded|לה טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|טז}} {{Node-count limit exceeded|לה טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יז}} {{Node-count limit exceeded|לה יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יח}} {{Node-count limit exceeded|לה יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|יט}} {{Node-count limit exceeded|לה יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כ}} {{Node-count limit exceeded|לה כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כא}} {{Node-count limit exceeded|לה כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כב}} {{Node-count limit exceeded|לה כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כג}} {{Node-count limit exceeded|לה כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כד}} {{Node-count limit exceeded|לה כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כה}} {{Node-count limit exceeded|לה כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כו}} {{Node-count limit exceeded|לה כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כז}} {{Node-count limit exceeded|לה כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כח}} {{Node-count limit exceeded|לה כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|כט}} {{Node-count limit exceeded|לה כט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|ל}} {{Node-count limit exceeded|לה ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|לא}} {{Node-count limit exceeded|לה לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|לב}} {{Node-count limit exceeded|לה לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|לג}} {{Node-count limit exceeded|לה לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|לד}} {{Node-count limit exceeded|לה לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לה|לה}} {{Node-count limit exceeded|לה לה}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|א}} {{Node-count limit exceeded|לו א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ב}} {{Node-count limit exceeded|לו ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ג}} {{Node-count limit exceeded|לו ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ד}} {{Node-count limit exceeded|לו ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ה}} {{Node-count limit exceeded|לו ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ו}} {{Node-count limit exceeded|לו ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ז}} {{Node-count limit exceeded|לו ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ח}} {{Node-count limit exceeded|לו ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ט}} {{Node-count limit exceeded|לו ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|י}} {{Node-count limit exceeded|לו י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יא}} {{Node-count limit exceeded|לו יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יב}} {{Node-count limit exceeded|לו יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יג}} {{Node-count limit exceeded|לו יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יד}} {{Node-count limit exceeded|לו יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|טו}} {{Node-count limit exceeded|לו טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|טז}} {{Node-count limit exceeded|לו טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יז}} {{Node-count limit exceeded|לו יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יח}} {{Node-count limit exceeded|לו יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|יט}} {{Node-count limit exceeded|לו יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כ}} {{Node-count limit exceeded|לו כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כא}} {{Node-count limit exceeded|לו כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כב}} {{Node-count limit exceeded|לו כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כג}} {{Node-count limit exceeded|לו כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כד}} {{Node-count limit exceeded|לו כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כה}} {{Node-count limit exceeded|לו כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כו}} {{Node-count limit exceeded|לו כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כז}} {{Node-count limit exceeded|לו כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כח}} {{Node-count limit exceeded|לו כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|כט}} {{Node-count limit exceeded|לו כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|ל}} {{Node-count limit exceeded|לו ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לא}} {{Node-count limit exceeded|לו לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לב}} {{Node-count limit exceeded|לו לב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לג}} {{Node-count limit exceeded|לו לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לד}} {{Node-count limit exceeded|לו לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לה}} {{Node-count limit exceeded|לו לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לו}} {{Node-count limit exceeded|לו לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לז}} {{Node-count limit exceeded|לו לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לו|לח}} {{Node-count limit exceeded|לו לח}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|א}} {{Node-count limit exceeded|לז א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ב}} {{Node-count limit exceeded|לז ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ג}} {{Node-count limit exceeded|לז ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ד}} {{Node-count limit exceeded|לז ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ה}} {{Node-count limit exceeded|לז ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ו}} {{Node-count limit exceeded|לז ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ז}} {{Node-count limit exceeded|לז ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ח}} {{Node-count limit exceeded|לז ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|ט}} {{Node-count limit exceeded|לז ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|י}} {{Node-count limit exceeded|לז י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יא}} {{Node-count limit exceeded|לז יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יב}} {{Node-count limit exceeded|לז יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יג}} {{Node-count limit exceeded|לז יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יד}} {{Node-count limit exceeded|לז יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|טו}} {{Node-count limit exceeded|לז טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|טז}} {{Node-count limit exceeded|לז טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יז}} {{Node-count limit exceeded|לז יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יח}} {{Node-count limit exceeded|לז יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|יט}} {{Node-count limit exceeded|לז יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כ}} {{Node-count limit exceeded|לז כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כא}} {{Node-count limit exceeded|לז כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כב}} {{Node-count limit exceeded|לז כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כג}} {{Node-count limit exceeded|לז כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כד}} {{Node-count limit exceeded|לז כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כה}} {{Node-count limit exceeded|לז כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כו}} {{Node-count limit exceeded|לז כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כז}} {{Node-count limit exceeded|לז כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כח}} {{Node-count limit exceeded|לז כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לז|כט}} {{Node-count limit exceeded|לז כט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|א}} {{Node-count limit exceeded|לח א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ב}} {{Node-count limit exceeded|לח ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ג}} {{Node-count limit exceeded|לח ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ד}} {{Node-count limit exceeded|לח ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ה}} {{Node-count limit exceeded|לח ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ו}} {{Node-count limit exceeded|לח ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ז}} {{Node-count limit exceeded|לח ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ח}} {{Node-count limit exceeded|לח ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ט}} {{Node-count limit exceeded|לח ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|י}} {{Node-count limit exceeded|לח י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יא}} {{Node-count limit exceeded|לח יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יב}} {{Node-count limit exceeded|לח יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יג}} {{Node-count limit exceeded|לח יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יד}} {{Node-count limit exceeded|לח יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|טו}} {{Node-count limit exceeded|לח טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|טז}} {{Node-count limit exceeded|לח טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יז}} {{Node-count limit exceeded|לח יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יח}} {{Node-count limit exceeded|לח יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|יט}} {{Node-count limit exceeded|לח יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כ}} {{Node-count limit exceeded|לח כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כא}} {{Node-count limit exceeded|לח כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כב}} {{Node-count limit exceeded|לח כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כג}} {{Node-count limit exceeded|לח כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כד}} {{Node-count limit exceeded|לח כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כה}} {{Node-count limit exceeded|לח כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כו}} {{Node-count limit exceeded|לח כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כז}} {{Node-count limit exceeded|לח כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כח}} {{Node-count limit exceeded|לח כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|כט}} {{Node-count limit exceeded|לח כט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|ל}} {{Node-count limit exceeded|לח ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לח|לא}} {{Node-count limit exceeded|לח לא}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|לט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|א}} {{Node-count limit exceeded|לט א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ב}} {{Node-count limit exceeded|לט ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ג}} {{Node-count limit exceeded|לט ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ד}} {{Node-count limit exceeded|לט ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ה}} {{Node-count limit exceeded|לט ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ו}} {{Node-count limit exceeded|לט ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ז}} {{Node-count limit exceeded|לט ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ח}} {{Node-count limit exceeded|לט ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ט}} {{Node-count limit exceeded|לט ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|י}} {{Node-count limit exceeded|לט י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יא}} {{Node-count limit exceeded|לט יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יב}} {{Node-count limit exceeded|לט יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יג}} {{Node-count limit exceeded|לט יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יד}} {{Node-count limit exceeded|לט יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|טו}} {{Node-count limit exceeded|לט טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|טז}} {{Node-count limit exceeded|לט טז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יז}} {{Node-count limit exceeded|לט יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יח}} {{Node-count limit exceeded|לט יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|יט}} {{Node-count limit exceeded|לט יט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כ}} {{Node-count limit exceeded|לט כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כא}} {{Node-count limit exceeded|לט כא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כב}} {{Node-count limit exceeded|לט כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כג}} {{Node-count limit exceeded|לט כג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כד}} {{Node-count limit exceeded|לט כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כה}} {{Node-count limit exceeded|לט כה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כו}} {{Node-count limit exceeded|לט כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כז}} {{Node-count limit exceeded|לט כז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כח}} {{Node-count limit exceeded|לט כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|כט}} {{Node-count limit exceeded|לט כט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|ל}} {{Node-count limit exceeded|לט ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לא}} {{Node-count limit exceeded|לט לא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לב}} {{Node-count limit exceeded|לט לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לג}} {{Node-count limit exceeded|לט לג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לד}} {{Node-count limit exceeded|לט לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לה}} {{Node-count limit exceeded|לט לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לו}} {{Node-count limit exceeded|לט לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לז}} {{Node-count limit exceeded|לט לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לח}} {{Node-count limit exceeded|לט לח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|לט}} {{Node-count limit exceeded|לט לט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|מ}} {{Node-count limit exceeded|לט מ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|מא}} {{Node-count limit exceeded|לט מא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|מב}} {{Node-count limit exceeded|לט מב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|לט|מג}} {{Node-count limit exceeded|לט מג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמות|מ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|א}} {{Node-count limit exceeded|מ א}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ב}} {{Node-count limit exceeded|מ ב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ג}} {{Node-count limit exceeded|מ ג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ד}} {{Node-count limit exceeded|מ ד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ה}} {{Node-count limit exceeded|מ ה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ו}} {{Node-count limit exceeded|מ ו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ז}} {{Node-count limit exceeded|מ ז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ח}} {{Node-count limit exceeded|מ ח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ט}} {{Node-count limit exceeded|מ ט}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|י}} {{Node-count limit exceeded|מ י}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יא}} {{Node-count limit exceeded|מ יא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יב}} {{Node-count limit exceeded|מ יב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יג}} {{Node-count limit exceeded|מ יג}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יד}} {{Node-count limit exceeded|מ יד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|טו}} {{Node-count limit exceeded|מ טו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|טז}} {{Node-count limit exceeded|מ טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יז}} {{Node-count limit exceeded|מ יז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יח}} {{Node-count limit exceeded|מ יח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|יט}} {{Node-count limit exceeded|מ יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כ}} {{Node-count limit exceeded|מ כ}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כא}} {{Node-count limit exceeded|מ כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כב}} {{Node-count limit exceeded|מ כב}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כג}} {{Node-count limit exceeded|מ כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כד}} {{Node-count limit exceeded|מ כד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כה}} {{Node-count limit exceeded|מ כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כו}} {{Node-count limit exceeded|מ כו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כז}} {{Node-count limit exceeded|מ כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כח}} {{Node-count limit exceeded|מ כח}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|כט}} {{Node-count limit exceeded|מ כט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|ל}} {{Node-count limit exceeded|מ ל}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לא}} {{Node-count limit exceeded|מ לא}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לב}} {{Node-count limit exceeded|מ לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לג}} {{Node-count limit exceeded|מ לג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לד}} {{Node-count limit exceeded|מ לד}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לה}} {{Node-count limit exceeded|מ לה}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לו}} {{Node-count limit exceeded|מ לו}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לז}} {{Node-count limit exceeded|מ לז}} {{Node-count limit exceeded|שמות|מ|לח}} {{Node-count limit exceeded|מ לח}} Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמות}}