עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ו

דף סא עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף א:

דף סב עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף א:

ג ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף ד:

ד ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף ה:

דף סב עמוד בעריכה

ה א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שעא סעיף א:

ו ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף א:

ז ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ב , סמג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ד , [ וברב אלפס שבועות פ"ו דף שטז: , ובפ"ז שם דף שיז. ]:

דף סג עמוד אעריכה

ח א טור יו"ד סי' רמב:

ט ב ג ד טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ד בהג"ה:

י ה מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יא:

יא ו מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ד:

יב ז מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה א , סמג עשין קכא:

יג ח טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף ט:

דף סג עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף ב:

דף סד עמוד אעריכה

טו א ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף יא וסעיף יב:

טז ג טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף טז:

יז ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ג , סמ"ג לאוין ש[1] , [ טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יג בהג"ה ]

יח ה מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יז , סמ"ג לאוין ש[2] , טור ושו"ע או"ח סי' צט סעיף א , [ וברב אלפס ברכות פרק ה דף כו: , וברא"ש שם סימן ט ]:

דף סד עמוד בעריכה

יט א ב מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יז , סמג עשין ש ולאוין ס‏[3] , טור ושו"ע או"ח סי' צט סעיף ב:

כ ג טור ושו"ע או"ח סי' קפ סעיף ד:

כא ד מיי' פ"ד מהל' חמץ ומצה הלכה ב , סמג עשין נט , טור ושו"ע או"ח סי' תמח סעיף א:

כב ה טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ד:

כג ו מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ו , סמג לאוין רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ג:

כד ז מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ז:

כה ח מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רג סעיף א:

דף סה עמוד אעריכה

כו א ב מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יח , [ ומיי' פ"א מהל' נזירות הלכה יב ] , ומיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יח , סמג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף כב:

כז ג מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רלח סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כג:

כח ד טור ושו"ע או"ח סי' רלח סעיף ב:

כט ה טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף ב:

דף סה עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף יז:

לא ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יא:

לב ג מיי' וטוש"ע שם:

לג ד ה מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יד , וטור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף יח:

דף סו עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יב , וסמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפג:

לה ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף ט:

דף סו עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפא סעיף ב:

לז ב מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שפא סעיף ג:

דף סז עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שפא סעיף ה:

לט ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה יג , וסמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפג:

מ ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שפט:

דף סז עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שפג:

מב ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' שמו סעיף ג:

מג ג ד מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ב:

מד ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יט , ומיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפז:

מה ו מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה י , ומיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ט , סמג לאוין סה ועשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ה:

דף סח עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ה:

מז ב ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ג , וסמג שם , טור או"ח סי' שפו:

מח ד ה מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ב , סמג עשין רלח:

דף סח עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפא סעיף ז:

נ ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה טז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפה סעיף א:

דף סט עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ו , וסמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפא סעיף א:

דף סט עמוד בעריכה

נב א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה טז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפה סעיף ג:

נג ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף א:

נד ג מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ד , וסמג עשין קפג:

נה ד מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף א:

נו ה מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף ד:

נז ו ז מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף א:

דף ע עמוד אעריכה

נח א טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף ד:

נט ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף א:

ס ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף ד:

דף ע עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפא סעיף ו:

סב ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעא סעיף ד:

סג ג מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שעא סעיף ג:

דף עא עמוד אעריכה

סד א ב ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שעא סעיף ה:

סה ד ה ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה א , טור א"ח סי' שסו , וש"ע סי' שפו סעיף ג בהג"ה:

דף עא עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

סז ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף א:

סח ג מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ד וסעיף ה:

סט ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפז:

ע ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפז:

דף עב עמוד אעריכה

עא א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ג:

דף עב עמוד בעריכה

עב א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ג:

עג ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ד:

עד ג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ו , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ה:

עה ה מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף א:

דף עג עמוד אעריכה

עו א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ד , וסמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ה:

עז ב טור א"ח סי' תט בב"י:

עח ג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ה והלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ו:

עט ה מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ז:

פ ו מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ה:

פא ז טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

דף עג עמוד בעריכה

פב א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ש"ע א"ח סי' שפז:

פג ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצא סעיף א:

פד ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצא סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ג:

פה ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:


דף עד עמוד בעריכה

פו א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שצ סעיף א וסעיף ב:

פז ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף יט וסעיף כ:

דף עה עמוד אעריכה

פח א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יט והלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף ב:

פט ג מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף ד:

צ ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף ה:

דף עה עמוד בעריכה

צא א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף ג:

צב ג מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף ה:

צג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שפב סעיף יז:

צד ה מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ז:

צה ו מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעט סעיף א:

דף עו עמוד אעריכה

צו א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שעט סעיף ב:

צז ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שצג סעיף ג:  1. ^ תיקון משלי ע"פ סברא. ובדפוס נפל טעות של סמג לאוין ס -- ויקיעורך
  2. ^ תיקון משלי ע"פ סברא. ובדפוס נפל טעות של סמג לאוין ס -- ויקיעורך
  3. ^ נפל כאן טעות דפוס. ונ"ל שצ"ל סמ"ג עשין יט ולאוין ש -- ויקיעורך