עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ו

דף סא עמוד ב עריכה

א ד מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף א':

דף סב עמוד א עריכה

ב א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף א':

ג ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף ד':

ד ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף ה':

דף סב עמוד ב עריכה

ה א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה י"ג, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שע"א סעיף א':

ו ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף א':

ז ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ב', סמג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ד', [ וברב אלפס שבועות פ"ו דף שטז:, ובפ"ז שם דף שיז. ]:

דף סג עמוד א עריכה

ח א טור יו"ד סי' רמב:

ט ב ג ד טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ד' בהג"ה:

י ה מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"א:

יא ו מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ד':

יב ז מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה א', סמג עשין קכא:

יג ח טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף ט':

דף סג עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף ב':

דף סד עמוד א עריכה

טו א ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף י"א וסעיף יב:

טז ג טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף ט"ז:

יז ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ג', סמ"ג לאוין ש[1], [ טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ג בהג"ה ]

יח ה מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ז, סמ"ג לאוין ש[2], טור ושו"ע או"ח סי' צ"ט סעיף א', [ וברב אלפס ברכות פרק ה דף כו:, וברא"ש שם סימן ט ]:

דף סד עמוד ב עריכה

יט א ב מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ז, סמג עשין ש ולאוין ס[3], טור ושו"ע או"ח סי' צ"ט סעיף ב':

כ ג טור ושו"ע או"ח סי' ק"פ סעיף ד':

כא ד מיי' פ"ד מהל' חמץ ומצה הלכה ב', סמג עשין נט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ח סעיף א':

כב ה טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף ד':

כג ו מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ו', סמג לאוין רלח, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף ג':

כד ז מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף ז':

כה ח מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה כ"ה, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ג סעיף א':

דף סה עמוד א עריכה

כו א ב מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ח, [ ומיי' פ"א מהל' נזירות הלכה י"ב ], ומיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה י"ח, סמג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף כ"ב:

כז ג מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ח סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ג:

כח ד טור ושו"ע או"ח סי' רל"ח סעיף ב':

כט ה טור ושו"ע או"ח סי' צ"ח סעיף ב':

דף סה עמוד ב עריכה

ל א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"א, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף י"ז:

לא ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"א:

לב ג מיי' וטוש"ע שם:

לג ד ה מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"ד, וטור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף י"ח:

דף סו עמוד א עריכה

לד א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"ב, וסמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ג:

לה ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף ט':

דף סו עמוד ב עריכה

לו א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ה', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"א סעיף ב':

לז ב מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' שפ"א סעיף ג':

דף סז עמוד א עריכה

לח א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' שפ"א סעיף ה':

לט ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה י"ג, וסמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ג:

מ ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ט:

דף סז עמוד ב עריכה

מא א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ג:

מב ב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ו סעיף ג':

מג ג ד מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ב':

מד ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י"ט, ומיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ג, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ז:

מה ו מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה י', ומיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ט', סמג לאוין סה ועשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י"ז, וטור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ה':

דף סח עמוד א עריכה

מו א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ב', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ה':

מז ב ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ג', וסמג שם, טור או"ח סי' שפו:

מח ד ה מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ב', סמג עשין רלח:

דף סח עמוד ב עריכה

מט א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ה', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"א סעיף ז':

נ ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט"ז, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ה סעיף א':

דף סט עמוד א עריכה

נא א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ו', וסמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"א סעיף א':

דף סט עמוד ב עריכה

נב א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ה סעיף ג':

נג ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף א':

נד ג מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ד', וסמג עשין קפג:

נה ד מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה א', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף א':

נו ה מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף ד':

נז ו ז מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף א':

דף ע עמוד א עריכה

נח א טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף ד':

נט ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף א':

ס ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף ד':

דף ע עמוד ב עריכה

סא א מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"א סעיף ו':

סב ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ז', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שע"א סעיף ד':

סג ג מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' שע"א סעיף ג':

דף עא עמוד א עריכה

סד א ב ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' שע"א סעיף ה':

סה ד ה ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה א', טור א"ח סי' שסו, וש"ע סי' שפו סעיף ג בהג"ה:

דף עא עמוד ב עריכה

סו א מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג':

סז ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף א':

סח ג מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף ד' וסעיף ה:

סט ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ז:

ע ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ז:

דף עב עמוד א עריכה

עא א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף ג':

דף עב עמוד ב עריכה

עב א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף ג':

עג ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ד':

עד ג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ו', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף ה':

עה ה מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף א':

דף עג עמוד א עריכה

עו א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ד', וסמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף ה':

עז ב טור א"ח סי' תט בב"י:

עח ג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ה' והלכה ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף ו':

עט ה מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף ז':

פ ו מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ה':

פא ז טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:

דף עג עמוד ב עריכה

פב א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ג, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ש"ע א"ח סי' שפז:

פג ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"א סעיף א':

פד ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"א סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף ג':

פה ד מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:


דף עד עמוד ב עריכה

פו א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"צ סעיף א' וסעיף ב:

פז ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף י"ט וסעיף כ:

דף עה עמוד א עריכה

פח א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה י"ט והלכה כ, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף ב':

פט ג מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף ד':

צ ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף ה':

דף עה עמוד ב עריכה

צא א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף ג':

צב ג מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף ה':

צג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ב סעיף י"ז:

צד ה מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף ז':

צה ו מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ט סעיף א':

דף עו עמוד א עריכה

צו א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ט סעיף ב':

צז ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ג סעיף ג':  1. ^ תיקון משלי ע"פ סברא. ובדפוס נפל טעות של סמג לאוין ס -- ויקיעורך
  2. ^ תיקון משלי ע"פ סברא. ובדפוס נפל טעות של סמג לאוין ס -- ויקיעורך
  3. ^ נפל כאן טעות דפוס. ונ"ל שצ"ל סמ"ג עשין יט ולאוין ש -- ויקיעורך