פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים שפב ד

שולחן ערוך

השוכר מן העכו"ם סתם מועיל ואינו צריך לפרש לו שהוא להתיר הטלטול ואינו צריך לכתוב שום כתיבה על השכירות:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כ) ואינו צריך לכתוב וכו' - דדי בשכירות חלושה ולא בעינן שכירות בריאה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש