סמ"ג עשה קכא

<< · סמ"ג · עשה · קכא · >>


מצות עשה קכא - לשמוח יחד בבית בשנת הנישואים הראשונה

"כי יקח איש אשה חדשה נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח(דברים כד, ה).

ושנינו במסכת סוטה (דף מג.) ואלו הן שאין זזין ממקומן, שאין יוצאין למערכי המלחמה כל עיקר: נטע כרם ולא חללו, והבונה בית ולא חנכו, הנושא את ארוסתו והכונס את יבמתו, שנאמר "נקי יהיה לביתו" – "יהיה" לרבות כרמו, "ביתו" כמשמעו, "אשתו" זה הכונס ארוסתו, "אשר לקח" להביא יבמתו. ואין מספיקין מים ומזון ואין מתקנין את הדרכים.

ותניא בספרי (דברים שם) "כי יקח איש אשה חדשה", אין לי אלא בתולה, מניין לרבות אלמנה ושומרת יבם? תלמוד לומר "ושמח את אשתו אשר לקח" מכל מקום. אם כן למה נאמר "חדשה"? שחדשה לו. פרט למחזיר גרושתו (סוטה מד.).

ויש כאן לא תעשה עם העשה, שנאמר "לא יצא בצבא" כדמפורש בספר מצוות לא תעשה (לאו ר"ל).