פתיחת התפריט הראשי

סמ"ג עשה קכא

<< · סמ"ג · עשה · קכא · >>


מצות עשה קכא - שישמח החתן עם אשתו שנה אחת

כי יקח איש אשה חדשה נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח ושנינו במס׳ סוטה [דף מ״ג] ואלו הן שאין זזין ממקומן שאין יוצאין למערכי המלחמה כל עיקר נטע כרם ולא חללו והבונה בית ולא חנכו הנושא את ארוסתו והכונס את יבמתו שנא׳ נקי יהיה לביתו יהיה לרבות כרמו ביתו כמשמעו אשתו זה הכונס ארוסתו אשר לקח להביא יבמתו ואין מספיקין מים ומזון ואין מתקנין את הדרכים. ותניא בספרי [פרשת תצא ומביאו בפ׳ משוח מלחמה דף מ״ג] כי יקח איש אשה חדשה אין לי אלא בתולה מניין לרבות אלמנה ושומרת יבם ת״ל ושמח את אשתו אשר לקח מ״מ אם כן למה נא׳ חדשה שחדשה לו פרט למחזיר גרושתו ויש כאן לא תעשה עם העשה שנא׳ לא יצא בצבא כדמפרש בסמל״ת [ר״ל].