שולחן ערוך אורח חיים צח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו ולא בשעה המבטלת כוונתו (טור בשם ר"מ מרוטנברג והגהות מיימוני פרק ד' מהלכות תפלה). ועכשיו אין אנו נזהרין בכל זה מפני שאין אנו מכוונים כל כך בתפלה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) במקום שיש דבר:    כגון במקום שיש שכר חדש שמריח:

(ג) בשעה וכו':    כגון הבא מן הדרך:

באר היטב

(ג) שמבטל:    כגון שכר חדש שמריח.

(ד) המבטלת:    כגון הבא מן הדרך.


משנה ברורה

(ד) שמבטל כגון שכר חדש שמריח וכה"ג:

(ה) בשעה המבטלת כגון שאין דעתו מיושבת עליו מאיזה צער או כעס או מטורח הדרך:

(ו) ועכשיו וכו' ופשוט דמ"מ כשרוצה לעמוד להתפלל מתוך כעס וכדומה יראה להסיר מתחילה המחשבות המטרידות אותו וכדלעיל בס"א:

(ז) אין אנו וכו' ובפמ"ג כתב בשם הלבוש אע"ג שאין אנו מכוונין מ"מ מה דאפשר לעשות עושין ע"כ אין להתפלל בבית שיש שם שכר חדש או מי דבש וכ"ש ריח רע מעופש קצת:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש