עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ב

דף יח עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ח , סמ"ג לאוין קכח:

ב ב מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י:

ג ג ד מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ה:

ד ה מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ד:

ה ו מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ה , ומיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ו:

ו ז מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ו:

ז ח מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ה , ומיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ז:

ח ט י מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג:

ט כ מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ב:


דף יח עמוד בעריכה

י א מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה י:

יא ב מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה כב , ומיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ח:

יב ג מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יח , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ערב סעיף ב:

יג ד מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יז , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף א וסעיף ג ובהג"ה:

יד ה מיי' פ"יב מהל' אבידה הלכה א , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף א:

טו ו מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ט ועי"ש בכסף משנה:

טז ז מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ד:

יז ח מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יא:

יח ט מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יב:


דף יט עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יא:

כ ב ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י:

כא ד ה מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ד , מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ו:

כב ו מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה טז:

כג ז מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א:

כד ח מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה ב:

כה ט מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה יז , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף יד:

כו י מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף יג:

כז כ מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א:

כח ל מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ו , ומיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ד:

כט מ מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ז:


דף יט עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה ו , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יד:

לא ב מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג:

לב ג מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:

לג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף יד:


דף כ עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ז , סמ"ג עשין קטו:

לה ב מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ז:

לו ג מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ח , ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד , סמ"ג עשין קטו:

לז ד מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שנט סעיף א:

לח ה מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף א:

לט ו ז ח ט מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' שפז:


דף כ עמוד בעריכה

מ א מיי' פ"ה מהל' כלים הלכה א:

מא ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יח , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע יו"ד סי' שפז סעיף ב:

מב ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ב , סמ"ג עשין קיז:

מג ד ה מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ג , סמ"ג עשין קיז:

מד ו מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ט , סמ"ג עשין קיז:

מה ז מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה א , סמ"ג עשין קטו:

מו ח ט י מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה א , סמ"ג עשין קיד:

מז כ מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ט:


דף כא עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ב , סמ"ג לאוין רכב:

מט ב מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יד:

נ ג מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ד ועיין בכסף משנה ובמגיד משנה בפ"א מהל' אישות הלכה ד:


דף כא עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף א:

נב ב מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ב:

נג ג מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ג , סמ"ג לאוין רכד:

נד ד מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ד , סמ"ג לאוין רכד:

נה ה מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' ספר תורה הלכה ב , סמ"ג עשין כח:

נו ו מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ג , סמ"ג לאוין רכח:

נז ז מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה א , סמ"ג עשין כה:

נח ח מיי' פ"ז מהל' ספר תורה הלכה ב , סמ"ג עשין כד , טור ושו"ע יו"ד סי' ער סעיף א:

נט ט מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ב והלכה ג:


דף כב עמוד אעריכה

ס (א) מיי' פ"ד מהל' תפילה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף א , וברב אלפס ברכות פרק ה דף כה:

    א מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה א:

סא ב מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג:


דף כב עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ה:

סג ב מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ו:

סד ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יא , סמ"ג עשין קעב:

סה ד מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג לאוין רב:

סו ה מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה י:

סז ו מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

סח ז ח מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ה , מיי' פ"ד מהל' תפילה הלכה יז , סמ"ג עשין ס וולאוין ש , טור ושו"ע או"ח סי' צט סעיף ב:

סט ט מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג לאוין ש:

ע י כ מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה יד , סמ"ג לאוין ש:

עא ל מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א:

עב מ מיי' פ"ה מהל' כלי מקדש הלכה ו: