<< · סמ"ג · לאו · רכב · >>


מצות לאו רכב - שלא ירבה המלך נשים

לא ירבה לו נשים רבות. אמרו בפרק כהן גדול [דף כ"א] שמותר לישא עד שמנה עשר נשים, בין נשים בין פלגשים. וזהו מה שנאמר לדוד שהיו לו שש נשים, "ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה" (שמואל ב י"ב, ח').

ואמר רבא שם: נשים בכתובה וקידושין, פלגשים בלא כתובה וקדושין. וגרסינן בירושלמי דכתובות רבי מאיר אומר פלגש אין לה כתובה, רבי יהודה אומר יש לה כתובה אבל לא תנאי כתובה. כתב רבינו משה [פ"ד דהלכות מלכים] שהדיוט אסור בפלגש אלא באמה העברייה בלבד אחר הייעוד.