שולחן ערוך חושן משפט ערב ב


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

היה כהן והבהמה רובצת בין הקברות אינו מטמא לה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

היה כהן וכן אם היה זקן כו':    כל זה ילפינן מדכתיב וחדלת מעזוב לו פעמים שאתה מתעלם:באר היטב

▲ חזור לראש