ירושלמי סנהדרין

מסכת סנהדרין

לפי הלכות

מסכת סנהדרין ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי