ירושלמי סנהדרין ד א

<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק ד · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנהעריכה

אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין בחובה

הלכה א גמראעריכה

אמר ר יוחנן בשביל לחוס על ממון ישראל אמרו האיך אתה יודע שזה חייב לזה ר חייה בר בא בעא קומי ר יוסי היך עבדין עובדא א"ל כר יוחנן דר יוחנן אמר בשביל לחוס על ממון ישראל אמרו היאך אתה יודע שזה חייב לזה זעירא בר חיננא בשם רבי חנינה ורבי יהודה חד אמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב וחד אמר צדק צדק תרדוף הא כיצד אם את רואה הדין שיוצא לאמיתו חקרוהו ואם לאו צדקיהו רב הונא כד הוה חמי שהדין מכוונה הוה חקר וכד הוה חמי הכין והכין הוה מכוון כיצד פותחין לזכות אומרין איפשר שזה הרג את הנפש א"ר יוסי אין כיני אמר אחד מן העדים יש לו ללמד זכות ובא חבירו וסייעו ויש כאן סיוע אם אומר את כאן לא נמצאת חב לדייני ויש עדים לשקרן א"ר יוחנן כל שאינו יודע לדון את השרץ לטהרו ולטמאו מאה פעמים אין יכול לפתוח בזכות כיצד דנין השרץ א"ר ינאי מה אם הנחש שממית טהור עכבר שאין ממית אינו דין להיות טהור או חילוף עכבר שאין ממית טמא נחש שממית אינו דין להיות טמא התיב ר פינחס הרי ועקרב ממית והרי הוא טהור אשכח תני אמר הוא נחש הוא עקרב אמר רבי תלמיד וותיק היה [לר"מ] והיה מטהר את השרץ ומטמאו מאה פעמים אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה אמר ר יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה