ירושלמי סנהדרין ד ז


<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק ד · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנה עריכה

דיני ממונות הטהרות והטמאות מתחילין מן הגדול ודיני נפשות מתחילין מן הצד הכל כשירין לדון דיני ממונות ואין הכל כשירין לדון דיני נפשות אלא כהנים ולויים וישראלים המשיאין לכהונה

הלכה ז גמרא עריכה

רבי אומר: (שמות כג ב) "לא תענה על ריב" - רִב כתיב; שלא תענה אחר הרב, אלא קודם לרב. ר יוסי בן חנינה אמר: "לא תענה על ריב" - רִב כתיב; שלא תענה קודם לרב אלא אחר הרב. רב אמר: לא תענה אפילו אחר מאה דברי ר פינחס ר חלקיה בשם ר סימון איתפלגון ר יוחנן וריש לקיש חד אמר דינינו כדיניהן וחד אמר אין דינינו כדיניהן מאן דמר דינינו כדיניהן ניחא מאן דמר אין דינינו כדיניהן מה מקיים? (בראשית לז כו) "ויאמר יהודה" – "ויאמר ממוכן"; ראו דברי יהודה, ראו דברי ממוכן!

ומניין שמתחילין בדיני נפשות מן הצד תנא שמואל הזקן קומי ר אחא "ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש חרבו" ואח"כ ישבו בדין על נבל רבי תימא בר פפייס בשם רב הושעיא אף בפסול משפחה מתחילין מן הצד הכל כשירין לדון דיני ממונות ר יהודה אומר אפילו ממזרין רבי יהודה אומר אין מדקדקין ביין נסך כתיב לא תטה משפט אביונך בריבו אי אתה מטה אבל אתה מטה בדינו של שור ר אבהו בשם ר יוחנן ובלבד בדברים שבדין דיני ממונות לדיני נפשות כמה אינון אנן תנינן תשע תני ר חייה חד עשר הי דיני תרתי אוחרנייתא הסריס וכל מי שלא ראה לו בנים כשר לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות ר אבהו בשם ר יוחנן אף פחות מבן עשרים ושלא הביא שתי שערות כשר בדיני ממונות ולא בדיני נפשות ויושב בדינו של שור ר יוסי בן חנינה אמר תלת עשרה והי דינון תרתין אוחרנייתא דנין שני דיני ממונות ביום אחד ואין דנין שני דיני נפשות ביום אחד אמר ר אבין ואפילו נואף ונואפת