שם הגדולים (קרענגיל)/חלק ב/פ


שם הגדולים (מהדורת קרענגיל, 1958) - להרב חיד"א

חלק א - מערכת סופרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

חלק ב - מערכת ספרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | סדר תו"א | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הסכמות הקדמות ושונות דקדוקי סופרים תו חיים (תולדות החיד"א) רשימת ספרי החיד"א

מערכת פ'עריכה

(א) פאר הדור - שו"ת להרמב"ם נדפסו באמשטרדם נמצאו בגנזי הרב מהר"י ששפורטש בל' ערבי והועתקו ללשון הקדש. ואני הצעיר ראיתי בכ"י תשובות הרמב"ם בלשון ערבי קובץ גדול כ"י.(א)

(ב) פאר הלכה - (זאלקווא תצ"ד) להרב מהר"ר פרץ בסוגית ר' חנינא סגן הכהנים בפסחים ושקיל וטרי מענין לענין.

(ג) פדה צור - (עי' צור תעודה).(ב)

(ד) פדות ופורקן - לרבינו סעדיה גאון. עיין(ג) לעיל מערכת סמ"ך (עיין רבינו סעדיה גאון בח"א).

(ה) פועל צדק - קונטרס קטן מהרב שפתי כהן ונדפס ג' פעמים(ד) והוא קצור המצות לדעת הרמב"ם בלשון הכתוב מסודר יפה ונחלק לז' ימי השבוע. ואשרי אדם יתמיד לקרותו בכל שבוע וזאת התורה היא העולה כאלו קיים המצות שאינו יכול לקיימם במעשה, וכבר הזהיר הרדב"ז על זה וכל קדושים עמו וכמו שכתבנו בשם הגדולים ח"ב ריש מערכת מ"ם (עיין מצות בקונטרס אחרון) ובמקומות אחרים בס"ד.

(ו) פורת יוסף - להרב מהר"י סאמיג"ה על הר"ן כתובות וחולין(ה) וקצת סוגיות והיה רבו של הרב כנסת הגדולה כמ"ש בנדפס מערכת חי"ת (עיין מ' חיים בנבנשתי בח"א), וחיבר דרך ימין להשיג על מהר"ש אלגאזי מקנדיא ועל הרמ"ע, וכפי הנראה מס' מצרף לחכמה סוף דף פ"ד נראה שמהר"י סאמינ"ה היה רבו של מהר"ר יש"ר ע"ש.

(ז) פורת יוסף - חיבר הרב המחבר פרי מגדים ונדפס בזאלקווא שנת תקי"ו ועד היום לא נראה בקרב מחננו.

(ח) פחד יצחק - מהר"ר יצחק למפורונטי הרב והרופא אב"ד דקק"י פירארא חיבר חבור גדול על סדר א"ב, וכלל בו אגדות דינים מש"ס ופוסקים ותשובת אחרונים בדפוס וכ"י וערוך וספרי הכללים וכיוצא חידושים ושמועות והכל בסדר א"ב. ובכתיבתו חיבר על כל אות ספר א' ועשה עוד מהדורא בתרא כמו י"ב ספרים אחרים, ונדפסו שני חלקים בויניציא על אותיות א"ב חלק א' וח"ב על ג"ד, ועתה נדפסו עוד שני קובצים עד סוף אות טי"ת חדשים מקרוב באו.(ו)

(ט) פי נבא - מחובר לס' דברי נבא, עיין לעיל מערכת דל"ת אות יו"ד (עי' דברי נבא).

(י) פי צדיק - דרושים להרב מ' מיימון יאפיל אחד מרבני ארגיל.

(יא) פי שנים - הוא פירוש סדר זרעים להרא"ש(ז) בשלמות ומהר"ר אלישע המביאו לדפוס הוסיף איזה חדושים קראו פי שנים.

(יב) פי שנים - הוא ספר כמו ילקוט חדש הקדמות מרז"ל במדרש רבה מסודר לערכין מאל"ף עד תי"ו, חיברו הרב מ' עקיבא(ח) ומהר"ר זעליגמאן פו"ם ז"ל והוא ספר מועיל לדרוש.

(יג) פירוש על האדרות - (עיין מהר"ר יעקב מאראגי בח"א).

(יד) פירוש מגילת אסתר - לר' זכריה ן' סרוק (עי' רבינו אברהם ן' עזרא בח"א).

(טו) פירוש דה"י - ייסד גאון מנחת יהודה סוף פ' משפטים.

(טז) פירוש דה"י שבידינו - עיין לעיל מערכת סמ"ך אות ט"ז (עיין רבינו סעדיה גאון בח"א).

(יז) פירוש על ההגדות - (עי' הרשב"א מברצלונא בח"א).

(יח) פירוש הושע - (עיין ר"ש בן אלקבץ הלוי בח"א).

(יט) פירוש ההלכות - (עיין רבינו אבא מרי בר יוסף בח"א).

(כ) פירוש ג' הלכות (להרי"ף) - (עיין הרי"ף ד"ה ודע שהרי"ף וכו' בח"א).

(כא) פירוש על הלכות אישות וקצת גירושין מהרמב"ם - (עי' מ' יהודה במ' משה אלבוטיני בח"א).

(כב) פירוש הלכות גיטין מטור וב"י - בשו"ת בני אברהם להרב המופלא כמהר"א מיוחס ז"ל ובס' אמרות טהורות להרב המופלא מהר"א ישראל ז"ל ושם גם על הל' קדושין וכתובות, וגם בס' כתובה בסופו על הלכות כתובות מטור וב"י להגאון החסיד מהר"ר פינחס הלוי.

(כג) פירוש להלכות נדרים מטור וב"י - בפלפול עצום בספר כהונה עולם ובס' אמרות טהורות להרב המופלא מהר"א ישראל ובספר שמלת בנימן לאחר מרבני אשכנז על הש"ע.

(כד) פירוש הלכות קדושין וכתובות - (עיין פי' הל' גיטין לעיל).

(כה) פירוש הלכות רבית מטור וב"י - בס' כהונת עולם בפלפול עצום על ראשונים ואחרונים.

(כו) פירוש על הלכות הרי"ף - (עיין הרי"ף ד"ה ודע שהרבה גאוני וכו' בח"א).

(כז) פירוש הזהר - (עי' מ' משה איסרלס ד"ה מור"ם חיבר ג"כ וכו', מ' משה זכות בח"א).(ט)

(כח) פירוש ספר חסידים - שנדפס בפפד"מ ולא נזכר שם מחברו, דע שהפי' הנזכר למהר"ר דוד זקנו של הרב אבי יד דוד כמ"ש שם בס' יד דוד דף כ"ח ע"ד.

(כט) פירוש הטור עה"ת - (עי' רבינו יעקב בן הרא"ש בח"א).

(ל) פירוש הירושלמי - (עיין רבינו יהודה בר יקר, מ' משה זכות בח"א).

(לא) פירוש הירושלמי סדר זרעים - (עיין נר מצוה).

(לב) פירוש הירושלמי ס' זרעים ובבות - (עיין מ' אליהו מפולדא בח"א).

(לג) פירוש הירושלמי סדר זרעים ושקלים - (עיין מהר"ר שלמה סירילייו בח"א).

(לד) פירוש מאמרי מדרש רבה ומאמרי עין יעקב - (עי' אור רב).

(לה) פירוש למדרש רבה - (עי' מהר"ר יהודה ן' עטר בח"א).

(לו) פירוש המכילתא - (ע' מ' אהרן ן' חיים, מ' אליעזר ן' יעקב נחום בח"א).

(לז) פירוש על הרמב"ם - (עי' מהר"ר אליעזר ן' יעקב נחום, מ' זרחיה גוטה בח"א).(י)

(לח) פירוש על משלי לר' עמנואל - (עיין באור ופירוש בקונטרס אחרון).

(לט) פירוש המשנה של הרמב"ם - כ' בספר קורא הדורות דף י"ב ע"א שחיברו בלשון הנרי(?) והעתיקו החכם השלם ר"ש ן' תבון עכ"ל. ואין הדבר כן אלא בזמן הרשב"א נתעוררו ק"ק רומי וגם זירז הרשב"א ז"ל שיעתיקוהו וחילקו ההעתקה בין כמה מעתיקים כמו שנבאר, הלא מראש התעוררו על זה ק"ק רומי ושלחו שליח מיוחד לזה, ובהגיע תור השליח אל עיר ברצלונא לפני רבינו הרשב"א אזר חיל וגם הוא כתב וחתם להשתדל בזה, כי הר"ש ן' תבון לא העתיק כ"א פירוש פ' חלק ופירוש אבות ותו לא, ומבואר כל זה באורך בהקדמת המעתיק פי' סדר נשים הוא החכם ר' יעקב בן עכסאי ע"ש באריכות(יא).

גם מ"ש עוד בספר קורא הדורות דף י"ג סוף ע"א כי פי' המשנה הוא לענין פירוש ולא לפסק הלכה, עמו הסליחה כי בכל משנה פוסק הרמב"ם ההלכה כידוע ולהכי נחית ואחריו נמשך רבינו עובדיה כנודע. אמנם אם יש חילוק בין חיבור היד החזקה לפירוש המשנה לקוחים הם בידינו דברי היד החזקה כי הוא אחרון וכמ"ש שם בספר קורא הדורות, ובהקדמת מעתיק פירוש המשנה לסדר מועד ושמו החכם רבי יוסף בן רבי יצחק בן אלופלא מזכיר הרשב"א ע"ד מ"ש החכם ר' יעקב בן עכסאי בהקדמת פי' סדר נשים כמדובר. אך בהקדמת מעתיק פי' סדר נזיקין ושמו החכם ר' שלמה בן ר' יוסף מסרקסטה אינו מזכיר להרשב"א רק לק"ק עוב"י רומי יע"א, וכן החכם ר' נתנאל הרופא בן ר' יוסא בן אלמלי מסרקסטה בהקדמתו להעתקת פי' סדר קדשים לא הזכיר להרשב"א אלא לק"ק רומי יע"א. ובהקדמת המעתיק לסדר זרעים החכם ר' יהודה בן שלמה הספרדי הידוע בן חריזי כתב שלכבוד ק"ק מארשיליא נתרצה להעתיק. ועיין בהקדמת ר' יעקב בן עכסאי לסדר נשים. ומהעתקות אלו נמשך שאיזה לשונות בפי' המשנה אינם מכוונים וגם יש טעיות כנודע.(יב)

(מ) פירוש המשניות - (עיין מ' אברהם אזולאי במ' מרדכי. מרן מ' יוסף קארו בח"א).

(מא) פירוש משניות זרעים וטהרות -(יג) (עיין רבינו אשר בר יחיאל. ר' יצחק בר מלכי צדק. מ' שמואל גארמיזאן בח"א).

(מב) פירוש סדר עבודה - (עיין מהר"ם ניגרין בח"א, ועיין עבודה תמה).

(מג) פירוש סדר עולם רבה וזוטא ומגילת תענית - (ע' מ' יעקב בהג"מ צבי בח"א).

(מד) פירוש ספרא - (עיין רבינו הלל בר אליקים. מ' וידאל צרפתי בח"א).

(מה) פירוש ספרא דצניעותא - (עיין רבינו האר"י זצ"ל בח"א).

(מו) פירוש ספרי - (עיין מ' אהרן ן' חיים, מ' אליעזר ן' יעקב נחום, רבינו הלל בר אליקים בח"א).(יד)

(מז) פירוש על העטור - (עיין מ' אליעזר ן' יעקב נחום בח"א).

(מח) פירוש על פירוש הרמב"ן עה"ת - (עיין מרן מ' יוסף קארו מ' יצחק אבוהב בח"א).

(מט) פירוש על פי' רש"י עה"ת - (עי' מ' אליה מזרחי, מ' זרחיה גוטה, מרן מ' יוסף קארו בח"א).

(נ) פירוש פרק שירה - ב' פירושים הוא ס' מספרים תהלות ה' וספר שתי רננות ונדפסו, והם למהר"ר חנניה מונסיליש ומבנו מה' גמליאל, ומה' חנניה היה תלמיד הרמ"ע כמבואר במאמר הפתיחה, ונדפס הכל במנטובה שנת תכ"א.

(נא) פירוש פרקי אבות - (עי' סדר הדורות).(טו)

(נב) פירוש קינין - (ע' מ' שמעון בר צמח ד"ה הרשב"ץ חיבר וכו' בח"א).

(נג) פירוש רד"ק על תהלים - ראיתיו כ"י בביבליאוטיק"א של פארי"ץ והוא ספר גדול הכמות ולפום ריהטא שערתי שבנדפס חסר הרבה, ועתה ראיתי פי' רד"ק תהלים שנדפס בנאפולי שנת רמ"ז והוא יותר ארוך מפירוש הנדפס באמשטרדם בקובץ קטן, כמדומה לי שפי' כ"י הנזכר אשר ראיתי הוא יותר גדול מהנדפס בנאפולי.(טז)

(נד) פירוש רש"י - (עי' רש"י בח"א), ועל מדרש(יז) רבה בראשית (עיין רבה או רבות).

(נה) פירוש רש"י שיש בהרי"ף - כבר נודע שהוא מלוקט מרש"י שבש"ס, אמנם רש"י לא כתב לפרש הרי"ף וכמ"ש במקום אחר ועיין בח"ב מערכת שי"ן אות י"א (עיין רש"י בח"א). והרב כנה"ג ח"מ סי' רכ"ח ריש הגהת ב"י כתב וז"ל "והמסדר דברי רש"י על הרי"ף כתב ואין כן דעת האלפסי", עכ"ל.

(נו) פירוש שיר השירים - (עי' מהר"ר אלישע גאליקו רמב"ן ד"ה גם ראיתי בכ"י וכו' בח"א).

(נז) פירוש על ש"ע א"ח ועל ש"ע י"ד - (עיין מ' שמואל שער אריה בח"א).

(נח) פירוש תהלים איוב - (ע' מ' מאיר עראמה בח"א).

(נט) פירוש קצת תוספתא מנזיקין - (עי' מ' אברהם אבלי מקאליש בח"א).

(ס) פירוש התורה - (עי' רבינו אליעזר בע"ס הרקח, רבינו אפרים תלמיד הרי"ף ד"ה ושמעתי וכו', רבינו אפרים בר שמעון, רבינו אשר בר יחיאל, מ' וידאל צרפתי, רבינו חננאל, רבינו יוסף טוב עלם, רבינו יעקב בעל הטורים(יח), הריב"ש, מ' מאיר עראמה, הר"ר משה תבון, רבינו סעדיה גאון בח"א, (ועי' אלימה גם באור ופירוש בקונטרס אחרון וזולתם).

(סא) פירוש התורה הרמב"ם - הובא בכנסת הגדולה בהגהות פירושי התורה ח"א עכ"ל סדר הדורות, ולא היו דברים מעולם, רק הוא טעות דפוס בכנה"ג וצ"ל הרמב"ן וכמ"ש במערכת בי"ת אות ה' ע"ש (עיין ביאור התורה להרמב"ם) דכמה זימני כתב כן הרב סדר הדורות.(יט)

(סב) פירוש התורה להרב עובדיה ספורנו פשוט -(כ) והוסיפו להדפיסו במקרא גדולה קהלת משה שהדפיס באמ"ד מהר"ר משה פראנקפורט זה ע' שנה והגדיל לעשות הרב הנז' דמלבד הפירושים שהוסיף עוד חיבר פירוש מלוקט מהמפרשים על תנ"ך כאשר יראה הרואה.

(סג) פירוש עה"ת וח"מ וכתובים - (עיין נקודות הכסף).

(סד) פירוש עה"ת ונביאים - (עיין מ' יצחק אברבנאל בח"א).(כא)

(סה) פירוש על כל תנ"ך - (עיין מהר"ר אברהם אזולאי במ' מרדכי, ר' לוי בר גרשון, מ' משה אלשיך בח"א).(כב)

(סו) פירוש מלוקט על כל תנ"ך - (עיין מ' משה פראנקפורט בח"א).

(סז) פירוש תורת כהנים - (עי' הראב"ד השלישי בח"א).

(סח) פירוש על התלמוד - (עי' רבינו אשר בר יחיאל, רבינו גרשום מאור הגולה, רבינו חנוך, רבינו חננאל בח"א).

(סט) פירוש על התלמוד תלתא סדרי וחולין - (עי' הרמב"ם בח"א).

(ע) פירוש על התלמוד כמה מסכתות - עי' רבינו חננאל בר שמואל בח"א).

(עא) פירוש בפרקים ממס' כתובות - (עי' רבינו יצחק בר ראובן איל ברגלוני בח"א).

(עב) פירוש מסכת תמיד מהש"ס - אשר האחרונים כינוהו בשם "מפרש" סתם, משמע מדברי מהר"ם מרוטנבורג בתוספות יומא דף י"ו סוף ע"ב שהוא ר"י בר ברוך, וכן כתב הרב המובהק מר קשישא כמהר"ר נתן בורגיל בספרו הנחמד חק נתן ע"ש באורך, אך אינו מוכרח.

(עג) פירוש התפלות - (עי' רבינו יעקב בר יקר בח"א).

(עד) פירוש תפלות וסודן - (עיין רבינו אלעזר בע"ס הרקח בח"א).

(עה) פירוש קצת התפלה - (עיין תוצאות חיים).

(עו) פירוש לתקוני זהר - (עי' מ' אהרן ברכיה בח"א).(כג)

(עז) פירוש על תרגום כתובים - כ"י.

(עח) פירושים - (עי' רבינו שמואל בן חפני גאון, מ' תם ן' יחייא בח"א).

(עט) פירושים על מגילת אסתר - (עי' טור יהלום).

(פ) פירושים על הזהר - (עיין מ' יעקב מאראגי בח"א).

(פא) פירושים על פי' הראב"ע על התורה - (עי' רבינו אברהם בן עזרא בח"א).

(פב) פירושים על הש"ס תלמוד - (עיין רבינו מיימון אבי הרמב"ם, רבינו שלמה בן היתום, רבינו שמואל בר שניאור בח"א).

(פג) פלגי מים(כד) וספר מקוה ישראל וספר משבית מלחמות <span id="פלגי מים(כד) וספר מקוה ישראל וספר משבית מלחמות"> - הג' ספרים הללו הם במחלוקת גדולה שהיה בין רבני איטליא על מקוה רוויגו ורבו הפסקים להכשיר או לפסול, ועיין מ"ש מהר"ם ן' חביב על זה בתשובה הובאה בס' גנת ורדים י"ד כלל ד' סימן ד'.(כה)

(פד) פלח הרמון - מהרמ"ע, קצור חלק מס' הפרד"ס לרבינו הרמ"ק זצ"ל ונדפס עם עסיס רמונים.(כו)

(פה) פלח הרמון - להדרשן המופלא מהר"ר בצלאל על קטרוג שר אמון מנא בשעיר ואיל מ"ט אופנים ולא נדפס אלא כ' פנים(כז), אך עיין בס' צמח דוד הנדפס מחדש להרב הגדול מהר"י דוד עוד ט' אופנים בחריפות והקדמות נוראות עיין שם.

(פו) פליאה - מפרשי התורה מרבני אשכנז מביאים מאמרים תמוהים ומטו בהו משם פליאה ועולים ויורדים בו, וראיתי להרמ"ע מאמר אם כל חי ח"א סי' טו"ב שכתב טעמי המצות לקנה שחיברו ה"ר אביגדור בעל הפליאה, ובהקדמת מגלה עמוקות כתב שחיברו ר' נחוניא כי פליאה גימטריא נחוניא עם הכולל, ובס' קרנים דפוס חדש דף כ"ב ע"ג כתוב בפליאה של ר"ג קארו, ובסוף ספר תקון יששכר כתב ובס' טעמי מצות לר' קנה ז"ל בן ר' אביגדור ממשפחת ר' נחוניא בן הקנה וכו' ובס' סתרי תורה הנקרא פליאה וכו' ע"ש, ובסדר הדורות כתב ס' הפליאה הקדוש קנה אביו של ר' נחוניא ובע"מ מיחס אותו לר' אביגדור קרא מפראג סודות נפלאים ומעשים נוראים בקבלה בסדר פסוקי פ' בראשית, אך מביא אמוראים כמו אביי ורבא.(כח)

(פז) פליטת בית יהודה - (ע' מה' יהודה לירמא בח"א וע' אח"ז).

(פח) פליטת בית יוסף - הובא בספר כנסת הגדולה שו"ת הגאון מהר"י קארו כך כתב בס' סדר הדורות, ועמו הסליחה(כט) דלא היו דברים מעולם רק דהוא טעות הדפוס בכנה"ג דהוא כתב "פליטת ב"י" והדפיסו "פליטת בית יוסף" אך הכונה של הרב כנה"ג היה על שו"ת פליטת בית יהודה שהם תשובות מהר"י לירמא וזה פשוט.

(פט) פלפלא חריפא - חיבר הרב תי"ט על הרא"ש סדר נזיקין(ל) והרב ז"ל חיבר על כל פסקי הרא"ש ולא נדפסו כי אם ב' חלקים, חלק א' ברכות וחולין והלק"ט וכו' וחלק ב' פלפלא חריפא, ונשארו סדר מועד וסדר נשים של פסקי הרא"ש בלי באור, ומשום הכי אזרו חיל הרב קרבן נתנאל והרב עטרת פז וחיברו על פסקי הרא"ש דנשים ומועד כי באמצעות מה שנדפס מחיבר הרב תי"ט נמצאו כל פסקי הרא"ש מבוארים.

(צ) פלפלא חריפתא - קושיות ותירוצים על גפ"ת מכמה רבנים גאוני ארץ קובץ קטן.(לא)

(צא) פני האדמה - להרב המו' מהר"ם בכ"ר שמואל אב"ד ור"מ בעה"ק ירושלים ת"ו דרושים והוא בצרוף עם פרי האדמה ח"ד.

(צב) פני אהרן - שו"ת למה' אהרן אמארילייו בן הרב כרם שלמה נדפס מחדש.

(צג) פני אריה - (עיין פני יהושע).(לב)

(צד) פני יהושע - שו"ת להגאון מהר"י מקראקא בזמן הסמ"ע והב"ח שו"ת על סדר ד' טורים, וכתוב בהקדמה שהי"ל עוד חלק ב' משו"ת.(לג)

(צה) פני יהושע - לגאון מופת הדור בן בתו של הגאון מ' יהושע מקראקא הנז', ח"א שהדפיס בראשנה הן בעודנו אב"ד במיץ על כתובות גיטין וקדושין וקונטרס ופסק עצום בדין חדש ונדפס באמשטרדם, והוא פלפול בגפ"ת ולפעמים בהר"מ ואחרונים ומליץ בעד רש"י לישב קושיות שהקשו עליו התוספות ע"ד שעשה מר זקנו בס' מגיני שלמה, וח"ב על ברכות שבת וקצת סדר מועד והדפיסו הרב ז"ל בהיותו אב"ד בפפד"מ שם בפפד"מ, וח"ג על קמא מציעא וכו' ונדפס בפפד"מ ונגמר אחרי פטירתו ז"ל, וח"ד נדפס בפירדא על קצת מכות שבועות חולין ולקוטים על ח"מ וכו', (לד)וכבר נדפסו ג' חלקים ראשונים פעם אחרת בפירדא, ויש להרב חיבור על התורה, ואני בעניי שמעתי מפיו כמה ענינים נחמדים ועיין לעיל במערכת יו"ד (עיין מהר"ר יעקב יהושע מקראקא בח"א) ובסוף ח"ד נדפס מהרב בן הגאון ז"ל פני אריה וגם מנכדו על גפ"ת.

(צו) פני יהושע - שו"ת להרב מ' יהושע חאנדאלי תלמיד מהרח"ש והלך לעה"ק צפת ת"ו וראיתי תשובה כ"י מהרב ז"ל הסכמה על תשובת הרב המקובל מהר"י צמח גם כתב מהר"י צמח בהקדמת ס' קול ברמה שמסר להרב הנז' נגיד ומצוה מכונות שחיבר, וקצת תשובות נדפסו עם תשובות הרב מהר"א קובו ונקרא הספר בכללו מאורות הגדולים.(לה)

(צז) פני יצחק - דרושים לכמהר"י פראנסיס דפוס שלוניקי והיה מורה צדק בעיר לארסו יע"א.

(צח) פני מלך - פי' על האדרות נדפס(לו) ומקרוב נדפס קול ברמה להרב עיר וקדיש מהר"י צמח ז"ל פירוש על האידרא רבא.

(צט) פני משה - מהר"ר משה בנבנשת חבור גדול כסדר טור חשן משפט פני משה מהנ"ל על סדר טור אה"ע, כך כתב בסדר הדורות(לז), ועמו הסליחה כי הם ג' חלקי שו"ת פני משה וכל חלק כלול שו"ת מד' טורים, והב' חלקים נדפסו בחיי הרב ז"ל וח"ג נדפס אחר פטירתו, ועיין בנדפס מערכת מ"ם (ע' מ' משה בנבנשת בח"א).

(ק) פני משה - על הגדות הש"ס חיברו מה' משה בן אחי(לח) הגאון מה' נפתלי כ"ץ אב"ד דק"ק פפד"מ.

(קא) פני משה ומראה הפנים - על ירושלמי סדר נשים וסדר נזיקין, (לט)פני משה פירוש ומראה הפנים כמו תוספות שקלא וטריא בס"ש ובהרמב"ם. ושמעתי כי הרב ז"ל הדפיס באשכנז על סדר זרעים ירושלמי חבור גדול אך עדיין לא נראה בעליל.

(קב) פני שלמה - דרושים נחמדים ומתוקים מהרב מהר"ש אמארילי"ו הרב המחבר שו"ת כרם שלמה, ורוב הדרושים כמעט הם ע"פ הדין.

(קג) פנים חדשות - והוא מפתח מתשובות האחרונים על ד' טורים(מ) ודוגמתו עשה הרב מהר"ם חאגיז ס' לקט הקמח כידוע.

(קד) פנים מאירות - מהרב הגאון מ' מאיר אב"ד דק"ק אייזנשטאט נכד אחות הגאון הרב שפתי כהן. וספרי פנים מאירות הם ג' חלקים שו"ת וחידושי זבחים י"ט קדושין גיטין ועוד ח"ד חידושי קמא ועיין בנדפס סוף מערכת מ"ם (עיין מ' מאיר אייזנשטאט בח"א), ורבו היה הגאון ר' משה אב"ד דק"ק סאכטשוב כמ"ש בספר כתנות אור להרב ז"ל על התורה דף מ"א, ואחיו ובניו רבנים וגאונים. והוא מחותנו של הגאון מהר"ר צבי אשכנזי, ומספריו יראה המעיין חכמתו ובקיאותו. ובן בתו הגאון מהר"ר אלעזר היה אב"ד בק"ק רעבניץ ואח"כ בק"ק קעלין, ויש לו שם גדול בחריפות ובקיאות. וחיבר אור חדש, ב' חלקים. חלק א' נדפס אצל כתנות אור של הגאון זקנו, וחלק ב' שיטה על פסחים בפלפול חריף ועמוק, ושקיל וטרי עם הגאון מהר"ר יחזקאל אב"ד דק"ק פראג נר"ו בספרו הבהיר נודע ביהודה משו"ת. והרב פנים מאירות עוד חיבר חבור גדול על טור יורה דעה וחלק אחר משו"ת ונאבדו ולא נשאר כי אם חידושיו על הלכות יין נסך ונדפסו מחדש עם חי' כתובות ונקרא הספר אור הגנוז.(מא)

(קה) פסח גדול - (עיין מ' יעקב בהג"מ צבי אשכנזי בח"א).

(קו) פסח מעובין - מהרב כנה"ג, דינים מליל ערב פסח ולילי הפסח בסדר והגדה שס"ה דינים, ונדפס בויניציא וקושטא.

(קז) פסיקתא זוטרתא - מהגאון רבינו טוביה בר' אליעזר(מב). ועיין בנדפס מערכת טי"ת (עי' רבינו טוביה בר אלעיזר בח"א). ובספר פני משה בהוריות דף ב' בתוספותיו כתב "ובספרי זוטא הנקרא פסיקתא", עי"ש, ואני אומר דספרי זוטא לחוד ופסיקתא זוטרתא לחוד ופשוט.

(קח) פסיקתא - על חמש מגלות (עיין רבינו טוביה בר אליעזר בח"א).

(קט) פסיקתא דרב כהנא - הזכיר רבינו מנוח בפי' הרמב"ם הלכות לולב: "וראיתי דף אחרון מס' פסיקתא דרב כהנא בקלף כ"י ישן נושן וכתוב בסוף הדף כלשון הזה, חסלת וזאת הברכה ברוך המקום שזיכני להשלים פסיקתא דרב כהנא", עכ"ל. כנראה שהיא מחוברת על הפרשיות(מג). וראיתי בספר ישן איזה דפים על הפטרות וכתוב עליהם פסיקתא דרב כהנא. ובספר "זה ינחמנו" דף ל"ו סוף ע"ב מייתי מאמר פסיקתא רבתי על שם פסיקתא דרב כהנא ואין הדבר כן. ואחר זמן ראיתי בסדר הדורות שכתב: "פסיקתא רבתא דרב כהנא מאמרים נוראים נפלאים מלוקטים מתנאים ואמוראים הובא בתוס' ומרדכי", עכ"ל. ואפשר דגם פסיקתא דרב כהנא קורין לה פסיקתא רבתא דרב כהנא. (מד)פסיקתא דרב כהנא הזכיר בספר ציוני פ' תשא דף נ"ז.

(קי) פסיקתא רבתי - הוא ספר קטן והוא על חנוכה ד' פרשיות פסח שבועות ר"ה ויוה"כ מאמרי רז"ל מסודרים כמו מדרש רבה, והילקוט מביא מאמרים משם פסיקתא הנז'.(מה)

(קיא) פסקי הרא"ש - (עיין קצור פסקי הרא"ש).(מו)

(קיב) פסקי דינים - (עיין רשב"ם בח"א).

(קיג) פסקי הלכות - (עיין הראב"ד השלישי, רבינו אהרן הלוי, רבינו גרשון מאור הגולה, רבי יצחק בר יהודה ן' גיאות בח"א).(מז)

(קיד) פסקי ריא"ז - לכמה סדרים וכו' (עיין רבינו ישעיה אחרון בח"א).

(קטו) פסקי הרי"ד - על קצת מסכתות (עיין רבינו ישעיה הראשון בח"א).(מח)

(קטז) פסקי המאירי - (עיין מ' מנחם בר שלמה לבית מאיר בח"א).

(קיז) פסקי הרמ"ה - לסנהדרין (עיין ר' מאיר בר טודרוס הלוי בח"א).

(קיח) פסקי מהר"ם - ריקאנטי, חידושי דינים מהראשונים ונדפסו.(מט)

(קיט) פסקי ר"ה - (עיין הרשב"ץ בח"א).

(קכ) פסקי תוספות - יש מי שכתב שחיברם הרא"ש, והוא הרב המופלא מהר"י בכ"ר דוד בספרו הבהיר דברי אמת, ועתה ראיתי בספר משנה לחם להגאון מה' יעב"ץ בסוף פסחים שכתב שחיברם הטור, ואני בעניי לא ידעתי שרש לדברים הללו.

פסקי תוספות. כתב מהר"י הלוי סי' י"ד דף ל"ו ע"ד שהוא מסתפק אם מחבר התוספות עצמם כתבם או רב אחר שקרא התוספות ועשאם. ולעיל כתבתי דיש מי שכתב דעשאם הרא"ש ויש מי שכתב דעשאן הטור.(נ)

ודע דזמנין טובא דמשכחת חידושים בפסקי תוספות דליתנהו בגופן של התוספות דקמן, והטעם שפסקי תוספות של המסכתא ההיא נתחברו על תוספות שאנץ וכיוצא, והתוס' שלפנינו הם תוספות טוך וכיוצא באופן שאינם פסקי תוס' שלפנינו. ואני בעניי כתבתי כן בפרטות על פסקי תוס' דמסכת סוטה, ועתה אנה ה' לידי תוספות כ"י למסכת סוטה והגם שהם מוטעים וחסרים ראיתי דפסקי תוספות שבידינו בדפוס נתחברו עליהם.

(קכא) פסקי תוספות - מזכיר הרב אליהו רבא א"ח כמה זימני ואחד מהם הוא בריש סי' רצ"ז ומוכח שהם לרב אחרון. ולא ידעתי אכנה גם לא ראיתים עד הנה.(נא)

(קכב) פסקים וכתבים - להרב תרומת הדשן עי' לעיל מערכת יו"ד אות ל"ח (עיי' מהרא"י בח"א).(נב)

(קכג) פענח רזא - ספר קטן על התורה(נג) ובו פנינים מדברי התוספות והראשונים ועל הרוב מזכיר ר"י מאורלינש, רבינו בכור שור, ס' הגן, ר"י החסיד. חיברו רבינו יצחק בר יהודה הלוי נכדו של מה' שמואל מפלייזא שמביאין הפוסקין כ"כ בהקדמ' קצור מזרחי, ותיבת פענ"ח גימטריא יצחק. גם רזא גימטריא יצחק. וכתב סדר הדורות שיש בו הגהות הגאון מה' יצחק כ"ץ חתן הגאון מה' ליב.

ובא וראה מפלאות תמים דעים אשר נתן בלב הרב המחבר לקרותו פענח רזא שהם ב' פעמים גימטריא יצחק, כי הרב המחבר שמו יצחק, ואחר כמה וכמה שנים הדפיסו ועשה בו הגהות הרב מה' יצחק, ושני הרבנים, המחבר והמגיה, רמוזים בשם "פענח רזא", בי"ת פעמים יצחק. ונדפס שנת שס"ז ואני הצעיר לא ראיתי אלא דפוס שני שנת נח"ת באמשטרדם. אך ראיתי בכ"י פענח רז"א גדול כקובץ סדר הדורות כנראה שבעת דפוס ראשון השמיטו ממנו כל הכתוב בפירוש הרמב"ן וכיוצא וקצרוהו מאד.

(קכד) פרדס - לרש"י. נדפס לקוטי פרדס בוויניציא ואח"כ באמשטרדם. ויש בידי ס' על קלף כ"י ובו שכ"ו סימנים מדינים והלכות מרש"י ואומרים שהוא ספר הפרדס, ועיין לקמן מערכת ש' שהבאתי מהמרדכי פ' שלשה שאכלו שרש"י סידרו ע"ש אות כ"ט (עיין שבלי הלקט).(נד)

(קכה) פרדס - חיברו רבינו שמואל מבונבודג תלמיד רש"י.

(קכו) ס' הפרדס - חיברו רבינו אשר בר חיים נביו מעיר מנתשון תלמיד תלמידו של הרשב"א. חבור נאה בדיני ברכות והוא בכ"י. וכתוב שם ספ"ר הפרד"ס גימטריא אשר בר חיים נביו.

(קכז) פרדס רמונים - חבור בהקדמת נוראות מחכמת האמת חובר מרבינו מהר"ם קורדובירו זצ"ל.

(קכח) פרורי פת הקמח - למהר"ם חאגיז, הובא במשנת חכמים ס"פ מ"ח ועדיין לא נדפס. כן כתב סדר הדורות דף קע"ה ע"א. וכבר נדפס והוא קצת פי' דניאל מחובר עם חבצלת השרון למהר"ם אלשיך וכמדומה שנדפס קודם משנת חכמים.(נה)

(קכט) פרח לבנון ונחל איתן -, דרושים על סדר הפרשיות לזוגא דרבנן כמה"ר יהודה פרץ וכמה"ר יצחק קאבאליירו שדרשו בק"ק ויניציא, (נו)וכתוב בהקדמה שכמהר"י פרץ וזרעו יש להם קבלה דמפרץ קאתו, ומה שאירע לו עם שר אחד אנוס ופי' שם מ"ש רבו עבדים המתפרצי"ם, עי"ש.

(קל) פרח מטה אהרן - ב' חלקים תשובות מהרב הגדול מהר"א הכהן פרחיא. ועיין בנדפס מערכת האל"ת אות נ"ז (עיי' מ' אהרן הכהן פרחיא בח"א).

(קלא) פרח שושן - להרב מהר"י זיין(נז) שקלא וטריא על הרב גנת ורדים.

(קלב) פרחי כהונה - להרב מהר"א הכהן פרחיא הנזכר. שיטות על קצת מסכתות ונדפס באמשטרדם.

(קלג) פרחי שושנים - חידושים לע הש"ס וקצת דרושים דפוס קשטנדינא לבנו של הרב הגדול מה' אליהו מלובלין ז"ל הרב המחבר שו"ת יד אליהו.

(קלד) פרטי פרטין - (עיין רבינו מאיר בר טודרוס הלוי בח"א).

(קלה) פרי האדמה - ד' חלקים להרב המופלא מהר"ם בכ"ר שמואל אב"ד ור"מ מעה"ק ירושלים ת"ו על הרמב"ם שקלא וטריא וחידושי דינים, ועי' לעיל מערכת מ"ם (עי' מ' מיוחס בר שמואל בח"א).(נח)

(קלו) פרי הארץ - ג' חלקים להרב מהר"ם מזרחי אחד מרבני עה"ק ירושלים, ועי' לעיל מערכת מ"ם (ע' מ' מאיר מזרחי בח"א).

(קלז) פרי חדש - ג' חלקים פרי למאכל לכל תופסי התורה(נט). ובשגם רבים לוחמים והשיגו עליו כולי עלמא מודו דרב מובהק הוא וסברתו ישרה ולשונו צח קב ונקי מצורף לבקיאותו, וכבר כתבתי בנדפס מערכת ח' (עי' מ' חזקיה די סלוא בח"א) תרי ממאה מגדולתו. וגם אני שמעתי מכמה ענינים שאירעו להרב ז"ל בשליחותו מעה"ק ירושלים ת"ו בערי פרנקיא"ה ונסים נוראים.

(קלח) פרי חדש - חיבר הג"מ אברהם אמיגו על ש"ע מהלכות פסח עד סופו ונאבד. והגאון הנזכר היה חשוב מאד בעיני רבני קושטא בזמן הרב פני משה ובית דינו וראיתי כתביהם שהיו שולחים להרב הנזכר בכבוד גדול, וראיתי ס' גדול כתיבת ידו יד הקדש משו"ת וחידושים בש"ס ופוסקים.

(קלט) פרי מגדים - להרב המנוח מהר"ר יוסף במה' מאיר אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק פראנקפורט דאדר ז"ל(ס), והוא חיבור נחמד על ש"ע יורה דעה מראשו עד סי' קי"ב וכולל ב' חבורים -- משבצות זהב , שפתי דעת -- אשר בהם מבאר דברי הרב ט"ז והרב ש"ך בשקלא וטריא וחידושי דינים משו"ת ומהאחרונים שחיברו על י"ד ומכריע לדינא ומחדש בטובו כמה חידושי דינים. וקודם ההלכות פתח לה פתחא להודיע עיקר ההלכות ההם בשכ"ל הקדש, ושמענו כי נדפס להרב ז"ל פרי מגדים על הל' פסח(סא) ושם נאמר שכבר נדפסו ס' פורת יוסף וס' גנת ורדים, ובהקדמתו כתב ז"ל שחיבר ראש יוסף על חולין(סב) וחי' כמה מס' ופסק על חדש ושושנת העמקים על כללי הגמרא, ולא הגיע לידינו עד עתה כי אם פרי מגדים על יורה דעה והוא נחמד ויפה.

ובא לידינו עתה פרי מגדים על כל א"ח והוא כולל שני ספרים גמורים, הספר האחד נקרא ספר משבצות זהב על ט"ז א"ח, וספר שני אשל אברהם על מגן אברהם א"ח, ובתחלת הספר כמה דפים על סדר א"ב מוסר ודקדוק בהמצאה טובה מחודשת בדרך שואל ומשיב והם ענינים מועילים למדות טובות ולהרחיק גאה וגאון ולכמה ידיעות.

(קמ) פרי עץ חיים - נדפס ג' פעמים בווארשא והוא ספר הכונות לרבינו האר"י זצ"ל מסודר מן הרב המקובל מהר"ם פאפירש כ"ץ ז"ל כמ"ש במקומות אחרים שהוא ז"ל סידר כל כתבי האר"י ז"ל ויקרא להם שמות ולכונות הכי קרא שמו פרי עץ חיים שזהו פרי מאילן עץ חיים.(סג)

(קמא) פרי מפרי - חיבר מורי הרב זלה"ה לישב מה שהשיגו על הרב פר"ח בי"ד האחרונים כמו הרב פרי תואר והרב שמלה חדשה ודכוותייהו, והן בעון נח נפשיה דרב ולא השלימו.(סד)

(קמב) פרי צדיק - שו"ת והגהות לש"ע להרב הכולל מה' רפאל שלמה צרור רב מובהק בארגיל.

(קמג) פרי תואר - חיבר הרב המופלא ח"ק מהר"ח ן' עטר על י"ד ומשיג על הרב פר"ח.(סה)

ואני זכיתי בילדותי לילך עם הרב הנזכר וכל בני ישיבתו לעשות זייאר"ה על מצבת הצדיקים שבעה"ק ירושלים ת"ו, וכבואנו למצבת הרב פר"ח ראינו להרב הנזכר שנשאר יחידי על מצבתו כמו רביע שעה ורחושי מרחשן שפתוויה והבננו דהיה שואל מחילה ואומר כי לשם שמים נתכוון וכיוצא.

(קמד) פרישה ודרישה - חיברו הגאון הסמ"ע על ד' טורים(סו). ומקרוב נדפס פרישה ודרישה א"ח בברלין, ופרישה י"ד אה"ע נדפסו בפני עצמם שהדפיסם בנו של הגאון הרב מה' יוזפא ועשה לו כתונת פסים הם הגהותיו שנדפסו בכתב דק בתוך הספר וכמה פעמים כותב בסוף ההג"ה "כ"פ", והוא ראשי תיבות כתונת פסים, ופרישה חושן משפט נדפס עם הב"ח שנדפס בפפד"מ, ודרישה ופרישה א"ה עתה נדפס שנית מחדש בב"י שנדפס בדיהרנפורט כמש"ל מערכת בי"ת ע"ש (עי' בית יוסף).

ודע דפרישה ודרישה י"ד שהדפיסו עם הטור וב"י בק"ק ווילמרשדארף חסרו ממנו הרבה, כל מה שהיה נראה בעיניהם פשוט או שכתב בב"י, ולא טוב עשו, וכמה פעמים האחרונים ירמזו שכן כתב הדרו"ף (=הדרישה ופרישה) ואיננו שם כי השמיטוהו המדפיסים. והמצא ימצא בדפוס הראשון שנדפס דרישה ופרישה י"ד עם הטור לבד בעיר לובלין, וכבר כתבתי בנדפס מערכת יו"ד (עיין מ' יהושע פאלק בח"א) דספר דרישה ופרישה חושן משפט נדפס רבות בשנים אחר שנדפס סמ"ע והרב כנה"ג לא ראה דרישה ח"מ כי נדפס שנת תע"ו והרב כנה"ג נח נפשיה שנת תג"ל, וכנה"ג ח"מ נדפס שנת ת"ך, ואם כן אין מקום להקשות על הרב כנה"ג מדברי הדרישה בח"מ, ויש להעיר על הרב שונה הלכות ח"ב דף נ"ה דנראה דתמה איך הכנה"ג בח"מ לא השגיח בדברי הדרישה עיין שם שהלשון אינו מדוקדק, ולא זכר מפרקי זמני הדפוס.

(קמה) ס' פרנס - כתבו דרש"י חיבר לכבוד גביר ופרנס העיר ספר וקראו על שמו ספר הפרנס.

(קמו) פרנס - ספר קדמון. בתשובות מהרי"ל ומהר"י קולון ואו"ה מזכירין אותו הרבה. ואו"ה כלל מ"ו אות ג' ומהרי"ל בתשו' סי' קנ"ו כתבו שהפרנס כתב בשם מהר"ם, וראיתי בסדר הדורות דף קע"ה ריש ע"ב שיחסו לר' משה פרנס מרוטנבורג ומובא במהרי"ל כמה פעמים עכ"ל(סז), וכתב מהרי"ל בתשו' סוף סי' קפ"א דספר הפרנס בתראה הוא ועל פי מהר"ם נכתב, עיין בדבריו ז"ל.

(קמז) פרק שירה -(סח) נדפס עם ב' פירושים -- שיח יצחק, שער שמעון. והובא פרק שירה בספר בית אלהים להרב המבי"ט בסוף הספר וכתב פירוש עליו, ע"ש. והרב יעב"ץ עשה פירוש בספ' עמודי שמים שהוא סדור תפלה שלו.

וראיתי בספ' הלקוטים כ"י משם רבינו האר"י ז"ל סי' תי"ב כי מ"ש שהאומר פרק שירה זוכה לכמה מעלות היינו כי בצלם אלהים עשה את האדם וכל הנבראים התחתונים הם נאחזים בשיעור קומת האדם ועל ידו מתברכים כולם. ולכן האדם האומר פרק שירה ויודע לכוין כל אלו הנבראים היכן רמוזים בו ויאמר אותם השירות הוא גורם שפע אל כל הנבראים כולם, עכ"ל בקצור.

(קמח) פרקי אליהו - מרז"ל בדפוס ישן וחדש.

(קמט) פרקי ר' אליעזר - (עיין מדרש).(סט)

(קנ) פרקי גן עדן - לרז"ל כמש"ל (עיין מדרש) וראיתים בדפוס ישן.(ע)

(קנא) פרקי היכלות - (עיין ארזי הלבנון).(עא)

(קנב) פרקי ר' יוסי - מזכיר בספר הרקח סי' שס"ב וז"ל "ובפרקי ר' יוסי מצאתי וכו'", עי"ש.

(קנג) פרקי מרכבה - לר' ישמעאל כ"י.

(קנד) פרשיות התורה - (עיין ג"ן פרשיות התורה וכו' באות ג' בקו"א).

(קנה) פרשת דרכים - ספר נפלא מדרושים נוראים בחריפות אמיתי לרבינו מהר"י רוזאניס(עב) ובכל העולם הם משבחים ומפארים הדרושים הנזכר. ובאשכנז הדפיסו ספר מכלל יופי, והוא קיצור דרושי פרשת דרכים כמש"ל מערכת יו"ד. (עיין מ' יהודה רוזאניס בח"א).

(קנו) ספר הפשוטים - (עין שלטי הגבורים).

(קנז) פשטי - ר"מ מקוצי מביא בספר מנחת יהודה תדיר כמעט בכל פרשה, ועמ"ש לעיל במערכת מ"ם בס"ד (עי' ר"מ מקוצי בח"א).

(קנח) פתורא דדהבא - (עיין אור חדש).

(קנט) פתח האהל - למ' אברהם(עג) מפרימשלא ונדפס שנת תנ"א בזולצבאך והוא ספר נחמד חלק אחד מ"מ ענינים כוללים בש"ס ובתוס', וחלק אחר הקדמות מהמפרשים יקרות ונשגבות.

(קס) פתיחות חכמה - עשה הרב פרי מגדים בא"ח וי"ד קודם כל ההלכות פתיחה להלכות ההם, כי שם ביאר עיקרי ושרשי איתן ההלכות בטוב טעם ודעת כי יתן את רוחו המעיין פתח פתוח מצא להבין היטב עניני אותן ההלכות בנקל.

(קסא) פתיל תכלת - חיבר הרב מהר"י חאגיז על אזהרות מהר"ש ן' גבירול והוא קיצור זהר הרקיע להרשב"ץ ותוספת נפך, דפוס ישן.(עד)

הג"ה מנחם ציוןעריכה

הערה (א): וכעת נדפס תשובת פאר הדור בעיר לייפציג עם חי' הרמב"ם ואגרות הרמב"ם כולל אגרת תימן ומאמר תחה"מ וקדה"א ומאמר העבור ומאמר נגד גאלינוס ותשובות שונות להרמב"ם ובנו ותלמידיו ופרקי הצלחה ומגלת סתרים ומאמר על דרשות חז"ל לבנו ומאמר על הנפש לתלמידו הר"י עקנין (מס' מרפא הנפשות) ואגרת קנאות מחכמי דורו ומלחמות ה' לבנו אודות ספר המורה ועוד דברים יקרים, מאירים כספירים, וכזוהר הרקיע מזהירים.

הערה (ב): ונקרא בן פדה צור ויותר קנה לו מקומות באות ב'.

הערה (ג): והוא מאמר א' מס' האמונות והדעות.

הערה (ד): ונדפס עוד הפעם עם ביאור מש"ך על ט"ו דיינו שבהגדת פסח.

הערה (ה): ונדפס גם על מס' ביצה עם שיטה מקובצת על ביצה (מיץ תקכ"ה) ומנ"כ וויניציא שפ"ט ט"ו ניסן והי' מגיה ספר יפה מראה שנדפס בוויניציא בשנת ש"פ כמ"ש המחבר בשער הספר.

הערה (ו): ובשנת תקע"ג נדפס גם אותיות יכ"ל ובליווארנא תקכ"ט גם על אות מ' עם הג"ה זכור לאברהם למוהר"א ברוך פיפרנו וכעת נדפס בשלימות מרישא ועד גמירא בעיר ברלין וליק על ידי חברת מקיצי נרדמים, ומקרוב התחילו להדפיסו עם הוספות רבות ח"א ולא זכה לברך על המוגמר ולדעתי העניה הי' מהנכון לקצרו וכל המקצר בכגון דא הרי זה משובח, וכבר התחלתי במלאכה זו ולא עלה בידי מאפס הפנאי ותשות כחי.

הערה (ז): תלמידו של הג"מ יוסף שמואל מקראקא אבד"ק פפד"מ, וכמש"ש פ"ה דתרומות. והי' אבד"ק הוראדנא בהג"מ אברהם הרביץ תורה בישראל בק"ק לינטשיץ מבן כ"ה עד צ"ו, ע' שנה. ושמ"ך חתן הג"מ משה כהנא חתן הג"מ מאיר וואהל אבד"ק בריסק (חתן הג"מ פנחס הו"ו גיסו של הרמ"א) בן השר מיהר"ש וואהל.

הערה (ח): והיה נקרא שמעון עקיבא בער (בר' יוסף ר' הענוכ"ש) בהמ"ס עבודת הבורא פי' התפלה על דרך הנסתר והשני הוא מו"ה זעליגמן לוי בר' מאיר פו"מ המדינה מק"ק צעקנדרף (וכעין זה נדפס ספר פי שנים להני זוגא דרבנן הספרדיים מו"ה חיים יהודה סורנאגה וחבירו כיוצא בו מו"ה בנימן במוהר"י נבון. שאלוניקו תקס"ו).

הערה (ט): ובחנם הראה מקומו כאן למהרמ"ז בח"א דהרי פי' הזוהר להרמ"ז מכונה בשם יודעי בינה, וכבר קנה מקומו לעיל אות יו"ד טו"ב ועיין ח"א ס'(?) קס"ו.

הערה (י): ועיין שו"ת הרלב"ח סי' ק"ה מ"ש על פי' הרמב"ם למו"ה יעקב אמושט ז"ל ע"ש.

הערה (יא): נדפס בראשונה בנאפולי שנת רנ"ב. וזה מקרוב נדפס פירושו לסדר טהרות בלשון ערבי מכ"י ונעתק לעברי על ידי חכם אחד.

הערה (יב): ועיין תיו"ט מנחות ריש פרק התכלת.

הערה (יג): ומ"ש תוס' חדשים כלים (פרק כ"ג) דפי' טהרות להרא"ש לא נדפסו בזמן התיו"ט צ"ע שהרי בימי הכ"מ כבר נדפסו ורק שלא ראה אותו, וע"ל אות ט' ב' דפי' טהרות לר"י מסימפונא כת"י היה נמצא אצל התיו"ט, ועל סדר זרעים נדפס בש"ס ווילנא.

הערה (יד): ולעיל אות ס' ס"א, חישב עוד פירושים לספרי.

הערה (טו): ועי' גם גבול בנימן.

הערה (טז): וזה לא כביר נדפס פי' רד"ק על סדר בראשית מכ"י בק"ק פ"ב תר"ך גם נדפס פירושו הארוך על תהלים מכ"י בק"ק לייפציג ועל נביאים ד' שונצינו רמ"ו, וגם נדפס פירושו ליחזקאל וע' עבודת הקודש ח"ג פט"ו ואמונת חכמים פי"ג והג' יעב"ץ בספר מגדל עוז באוצר הטוב מוסד ב' עי"ש.

הערה (יז): ונדפס (ברלין תרכ"ז) גם בפ"ע ע"פ כתב יד ישן נושן.

הערה (יח): ובספר המעלי? עלה ונסתפ"ק אם פי' הלז מבעל הטורים היא ע"ש וצ"ע דבהקדמתו הפליא עד למרבה בשבח פי' הרמב"ן והרד"ק ופירוש אביו הרא"ש.

הערה (יט): ואמנם דבריו לקוחים המה מספר שפתי ישנים ואין עליו תלונתו כ"כ.

הערה (כ): נדפס פ"א על ידי נכדו מו"ה חננאל במו"ה יעקב בהגאון המחבר זצ"ל ויניציא (שכ"ז), וגם על שה"ש וקהלת וקונטרס כוונת התורה ומדפוסים האחרונים נשמט קונטרס זה וכן לא יעשה וגם נדפס ממנו פי' על תהלים עם הג"ה מהרש"א.

הערה (כא): עם הקדמה יפה ושירים למהר"ש ארקוולטי דו"ו בל"ט ועל דברים בשם מרכבת המשנה עם שירים, ומפתח לר"ע האדומי (סביוניטה שי"א) עוד עה"ת עם בית שער קטן מפתח בלשון רומי ועבר לח"א (האנוי שי"א) ועל נביאים ראשונים עם תוספות לקט שכחה פאה (המבורג תמ"ז) וע' אברבנאל יהושע יו"ד.

הערה (כב): נדפס פירושו כ"פ בשם תורת משה עם הקדמת בנו והחכם מו"ה ברוך קאלימאנו (דו"ו שנת אלשי"ך).

הערה (כג): ופי' התיקונים להרמ"ז ע"ל אות ת' פ"ח.

הערה (כד): והוא להר"ם כהן די פורטו (דו"ו שס"ז), וז"ל בעל סה"ד בשמות המחברים ר' אבטליון פלגי מים וי"א שחברו ר"מ כהן דיפורטו ובשמות הספרים כ' בזה"ל פלגי מים לר"ם כהן די פורטו בהקדמת כנה"ג ויש מיחסין לר' אבטליון תשובות על אגרות בן ציון ופוסקים אחרים, עכ"ל. וצ"ע דודאי שנים אני יודע הנזכר בכנה"ג הוא כולל פסקי מקוה שי' המתירים מקוה רוויגו והוא לר"מ כהן די פורטו והשני הוא כולל תשובות אגרות בן ציון והוא לר' אבטליון בר' שלמה מרא דאתרא האוסר המקוה דרוויגו.

הערה (כה): ולהמחבר כאן רק ג' ספרים נפתחים לו במחלוקת פסקי מקוה רוויגא ול"ח גם ספר מלחמות ה' וע"ל אות מ' ומלחמה זו נמשכה ז' שנים מש"ס עד שס"ז עיין שו"ת זכרון יוסף ושמלת בנימן וגדולי טהרה מזה ע"ש.

הערה (כו): נדפס גם עם הוספות ובשם פעמון ורמון יכונה והוא למו"ה מרדכי בר"י פרשיבראם דיין מפראג (א"ד תס"ח) ועי' בשארית ציון בסופו ערך פ'.

הערה (כז): והוא עפמ"ש בספר מג"ע פ' ואתחנן סי' קצ"ב וכן בספרו עמודי שבעה נמצא לו עוד ט' אופנים.

הערה (כח): נדפס כעת מחדש בק"ק פרעמיסלא, וספר הקנה היא א' ממ"ט קנים שחיבר.

הערה (כט): וכן כאן אין עליו האשמה שדבריו לקוחים המה מספר שפתי ישנים ע"ש.

הערה (ל): ונדפס בפ"ע בק"ק האנווה תע"ו ואח"כ תוך הש"ס כ"פ.

הערה (לא): אספו ולקטו מו"ה יואל במו"ה יוסף מזאלקאווי והוא תועלת גדול לחדד תלמידים הגונים, למועדים וזמנים (נאווידוואהר תקע"א).

הערה (לב): למו"ה אריה ליב אבד"ק הנובר ושמ"ך וי"ו אדר תקמ"ט והג"מ מו"ה יודא ליב פרידבערג עשה השגות עליו ובנו הג"מ שע?יש עשה תשובות עליהם ופני אריה נדפס רק על בבא קמא וכנראה מספרו חיבר גם על מסכת פסחים ונמצאים בכת"י בק"ק האג.

הערה (לג): וכעת זכינו לאורו גם ח"ב נדפס בלבוב (שנת כת"ר) מכ"י מאוצר הס' של הג' מרא"ז מרגליות ובק"ק בראדי היה נמצא גם חידושיו על טור יו"ד (ועיין הג"ה ש"ץ בסוף הספר).

הערה (לד): ומהדו"ב על סדר מועד לבנו הג"מ אריה ליב אבד"ק הנובר נדפס על ידי בנו הג"מ נתן אבד"ק דאברמיל שנת תקט"ז והוא שנת פטירתו י"ד שבט בן ע"ה שנה וממ"ש במסכת גיטין נ"ד חיבר גם על מסכת בבא בתרא ולפמ"ש בהקדמתו לס' נשים חיבר גם ספר מנחת ענ"י (עירובין נדה יבמות) ולפמ"ש סוף פרק המדיר חיבר ספר כלל גדול כולל עניני רובא וחזקה.

הערה (לה): צ"ל שני המאורות הגדולים ונמצא שם גם חי' מו"ה יצחק אלמיידה (קושטא תצ"ט) ועיין שו"ת הלק"ט ח"א סי' ק"א בענין שתיית טוטין.

הערה (לו): למו"ה שלום בוזאגלו בהמ"ס מקדש מלך ובסופו ספר כבוד המלך פי' מאמרי תיקונים בספר עץ חיים למהרחו"ו והשמטות לספר כסא מלך.

הערה (לז): וכן כאן נעתקים מס' שפתי ישנים.

הערה (לח): והוא הרב מו"ה ישעיה כ"ץ ועוד חיבר ספר מטה משה עה"ת, יד משה, דרש משה, קרן אור. ובכ"י ספר אהל משה, ברך משה עה"ת, הוד משה - נביאים, ויכתב משה - כתובים, דבר משה - רבות, ויגד משה - אגדות, מתנת חלקו - הלכות ולשונות הרמב"ם, והשיב משה - שו"ת, מסוה משה - דרושים (וע"ס מגלת יוחסין בס"ס מטה משה).

הערה (לט): למו"ה משה במו"ה שמעון מרגליות גם חיבר ספר פני המנורה וכה חתימתו שם בהמ"ס פני המנורה.

הערה (מ): דו"ו שנת את"י להרב מו"ה יצחק במו"ה אברהם ישרון אבד"ק המבורג בהמ"ס הזכרונות ולא כמ"ש מבקר אחרון דהוא להרב מו"ה בנימן זאב הנקרא ר' וואלף סירקיש חד מבד"ר דק"ק קראקא ואבד"ק וואיידסלוב ומהסכמתו לספר לקח טוב (פפד"א תס"א) אינו ראי' כלל.

הערה (מא): ובלבוב תרנ"ט נדפסו כל ה' חלקים יחד.

הערה (מב): והוא מדרש לקח טוב על ויקרא במדבר דברים.

הערה (מג): ובספר מעגל טוב להמח' כתב שראה פסיקתא על בראשית שמות ע"ש ובספר עין זוכר אות ג' להמח' כ' דאין להשגיח בפס"ר דכולה מלאה טעיות חסר יתיר וחליף כנודע למי שרגיל בה ע"ש.

הערה (מד): נדפס כ"פ עם הג"ה וביאורים שונים ועד אחרון בק"ק ליק עם נוסחאות שונות על ידי הרבה כ"י ועם הג"ה לח"א.

הערה (מה): עם פי' קצר לח"א (ברסלא תקצ"א) ועם פי' זרע אפרים (מרגליות) לבוב תרי"ג.

הערה (מו): וכתב בית יוסף חו"מ סימן ק"ו בשם הר"י בן הרא"ש וז"ל: כשאני רואה פסקיו עם תשובותיו סותרין זה את זה הריני הולך אחר הפסקים שהי' אחרונים ע"ש. ובספר גבורות אנשים סימן ס' ע"ש, ולפי זה צע"ק על הבית יוסף או"ח סימן ס"ח שהניח דברי הטור בצ"ע ועיין ב"ח שם.

הערה (מז): ועיין גם רבינו שמעון תלמיד רש"י וספר בן אלישע בח"ב.

הערה (מח): ועל מסכת ראש השנה תענית וחגיגה בס' אהלי יצחק להר"י בונאן ועל מס' קידושין בספר עיני העדה עם הג"ה זר זהב לבעל שמן רוקח ועל ג' בבות שבת ע"ז ונדה נדפס בלבוב ועל מס' ברכות בק"ק ווארשא ועל מס' סוכה (עם פסקי הלכות מזוזה ציצית ותפלין) בספר סם חיים ליווארנא (תקס"א).

הערה (מט): בוליניא רצ"ח ונדפסו גם פסקי הר"ם ריקאנטי האחרונים חי' דינים מלוקטים מחי' האחרונים על או"ח חו"מ להר' יעקב חי בר' יצחק שמואל חים ריקאנטי ליווארנא תקע"ג.

הערה (נ): ועי' מל"מ הל' בה"ב פ"ח ה"ד שכתב דפסקי תוס' הם מבעלי תוס' עצמם ע"ש וביש"ש פ"א דקידושין סי"ב ורי"ט אלגאזי פ"ו מה"ב להרמב"ן הביאו בשם התוס' ולא נמצא רק בפסקי תוס' ועיין פסקי תוספות זבחים פ"ג סל"ה ונ"ד עי"ש ובבית יוסף או"ח סי' פ"ג מש"ש ע"ד הגה"מ פ"ג מהל' ק"ש וזה מקרוב נדפס בש"ס ווילנא פסקי תוס' גם על אותן מס' שאין בו תוס' כמו מסכת תמיד ומדות, וגם נדפס פסקי תוס' בפ"ע עם הג"ה וביאור לחכם אחד וכן בספר נשמות כל חי ח"א סי"ט כתב בשם מהרי"ט דאינם לא מהרא"ש ולא מהטור ע"ש ובברכ"י או"ח רצ"א ושו"ת שו"מ מהדו"ק ח"ג סע"ג ע"ש.

הערה (נא): הן אמת שכ"כ גם הגאון בשע"ת או"ח סי' ק"ע סק"ד ע"ש, ואמנם צ"ע דאי' כן להדיא בפסקי תוס' שלנו מס' בכורות מ"ד ע"ש, ואם כן אינו מוכח לומר שהם לרב אחרון ובקונטרס שה"ג לנכד מהר"ש שליצשטט כ' שהר' יעקב נורטהויזן עשה גם כן פסקי תוספות.

הערה (נב): ועיין ב"י או"ח סי' רס"ג שכ' בזה"ל: נראה שיש לסמוך על תה"ד יותר ממ"ש בכתביו דמה שאדם כותב בספר יותר מדקדק בו ממ"ש בכתבים ע"ש, וכזה כ' מהרי"ל בשו"ת סי' ע"ב דיש לסמוך על שו"ת יותר דאיהו הלכה למעשה ובשעת הוראה הוא ע"ש.

הערה (נג): פראג שס"ז ע"י המו"ל ר"י בר"ש הכהן חתן מהר"ל זצ"ל וכעת נדפס בווארשא עם הג"ה לחכם אחד.

הערה (נד): וכעת נדפס בווארשא ספר הפרדס הגדול וספר האורה לרש"י ז"ל כולל שי"ד פסקי דינים ושו"ת ובסופו ליקוטי דינים ושו"ת קצרות ובראשונה נדפס מכ"י (קושטא תקס"ב) עם הסכמת מהר"ח אלפנדרי ועם הג"ה הג"מ ח"י קובו ז"ל, ובפארמא נמצא פרש"י עה"ת כ"י משנת ס"ה ובסופו כתוב בזה"ל: הארון הקודש, קדש קדשים המורה הגדול רבינו שלמה בן הקדוש ר' יצחק ז"ל צרפתי נלקח מאתנו ביום ה' כ"ט תמוז תתס"ה והיה בן ס"ה כשנתבקש לישש"מ.

הערה (נה): וכן הוא האמת דספר פירורי פת קמח ע"ס חבצלת השרון נדפס בוונדזבק שנת ב"ל תמו"ט וספר משנת חכמים שם שנת תצ"ו וראיתי בסוף ספר ברכת אליהו (שפירא) קונטרס קטן לקוטי פירורי פת קמח והמה דברים יקרים מלתא דעבידא לטעמא לכמה מנהגי ישראל שתורה הם ע"ש וצ"ע על ספרי טעמי המנהגים שנדפסו בשנים האחרונים שלא הביאו.

הערה (נו): וצ"ע על בסה"ד דמיחסהו רק לר"י מבית פרץ, ואולי פרץ שם משפחה.

הערה (נז): קושטא תצ"ב, והיה חתן הג' בעל מטה יוסף (הלוי).

הערה (נח): וח"ג נקרא בשם תוספות ביכורים וח"ד עטור ביכורים, וחיבר עוד ספר מנחת ביכורים על ש"ס וספר פני האדמה דרושים.

הערה (נט): והקדמה הוא לבנו מו"ה דוד (א"ד תנ"ב) וע"ס תבואות שור בהקמדה. ועוד חיבר קונטרס דבי שמשי על מאמר מבוא השמש להר"א פימינטל ז"ל וע"ל מערכת ק' סי' מ' ע"ש וראיתי לחכם אחד שמסתפק אם המל"מ ראה פרי חדש ואני מצאתי במל"מ הלכות בכורות ריש פ"ד שכתב בזה"ל: ודע שעתה מחדש בא אצלנו ספר חדש ושמו פרי חדש וכו' עי"ש, והיה גיסו של מהר"ם חאגיז.

הערה (ס): ושמ"ך ד' אייר תקנ"ב ואביו הג"מ מאיר ראבד"ק לבוב שם י"ט תמוז תקל"ג ומ"ש בשה"ג החדש תקל"ה הוא טעות בהמ"ס אליהו רבא וברכת יוסף (זאלקאווי תק"י) ובשנת קל"ו יצא קול ערעור על פמ"ג שיצא מכשול מתח"י נידון גט א' שסדר, ואז עמד הגאון בעל מרכבת המשנה לימינו ונכתב בפנקס הקהל דק"ק לבוב.

הערה (סא): וכן על כל ש"ע או"ח וכמ"ש בסמוך, פפד"א תקמ"ז והקדמה נפלאה.

הערה (סב): וקודם שהתחיל לחבר ספרו למד מסכת חולין עשרים שנה בעיון צח עם תלמידו הג"מ שמחה מבוברקא ז"ל וכמש"ל אות ר' ג' וע"ש בהג"ה מנחם ציון. גם חיבר ספר תיבת גמא עה"ת ושו"ת ונדפס עם חי' אביו (פפד"א תקמ"ב) ובהקדמה שם כתב שחיבר גם ספר חילוקא דרבנן על ז' מסכתות וב' פירושים למסכת אבות וספר המגיד דרשות וספר הזמנים לשבתות ומועדים ובהקדמת פמ"ג או"ח הביא ספר ראש יוסף על ד' מסכתות (ואולי הוא באחד עם ספר חילוקא דרבנן) וספר פרשת דרכים וספר אם לבינה (שרשי לה"ק ארמית ותלמודיית) כ"י באוקספורד, וספר נועם מגדים מדינים ומנהגי התפלה נדפס כ"פ.

הערה (סג): ועם הג"ה מהר"ש רשקוויר אוסטראה תקנ"ד, וע"ל אות ע' סי' פ"ד. וזה לא כביר נדפס קיצור פע"ח מכונה בשם שרף פע"ח על שהוא שרף הנוטף מעצי החיים והוא לרב ומקובל ומפורסם בדורינו מדינת גליציון.

הערה (סד): וכעין ספר מזמור לתודה להר"ד פארדו ז"ל (ליווארנא תקע"ח).

הערה (סה): בסי' פ"ד שם משביע ואוסר איסר למי שישיג עליו ע"ש, ועכ"ז לא חש ליה הרב מו"ה כליפא מלכא והרב מו"ה דוד פארדו בספר מזמור לתודה והרב מו"ה יונה נבון בספר פרי ??? עי' הקדמת ספר מזמור לתודה ונדפס ספר פירות גינוסר כולל פרי חדש ופרי תואר גם יחד. וע"ס שדי חמד ח"ו ספט"ו ע"ש.

הערה (סו): מכונים בשם בית ישראל אה"ע לובלין (שס"ח) יו"ד שם שצ"ט.

הערה (סז): נדפס מחדש בווילנא תרנ"א עם הג"ה וחי' מלוקט מגאוני הזמן.

הערה (סח): ראיתי בסה"ד שכתב ספר פרקי שירה על פרקי אליהו ואפשר דצ"ל פרקי שירה או פרקי אליהו והוא כללי דקדוק לר"א בחור בדרך שיר נדפס איזה פעמים וגם עם פירוש סוגה בשושנים להר"א אביגדור במו"ה אליהו אבד"ק ביאליגורי בעשו"ת הר הכרמל (ע' שפת"י).

הערה (סט): קושטא רע"ד ועם פי' בית גדול ווילנא תקצ"ח ועם ביאור הרד"ל ווארשא תרי"ב.

הערה (ע): ונדפס מחדש בפפד"מ תרכ"ג וע"ס מטה משה סי' רצ"ב.

הערה (עא): מיוחס לר"י כה"ג וע' מגן אבות להרשב"ץ פ"ג ובהקדמת ספר עמק המלך וכן בכוזרי מ"ג סי' ס"ה ואי' שם שחי' ספר היכלות והכרת הפנים ומעשה מרכבה וידע סודותיהם עד שהי' ראוי למדרגה קרובה לנבואה ע"ש.

הערה (עב): ועם קונטרס על המצות בשם דרך מצותיך ובדפוסים החדשים נשמטו קונטרס זה לגמרי, וכן לא יעשה, ונדפס בפ"ע ברדיטשוב תק"ע, ונפטר בשנת תפ"ז בשמיני של סוכות וכמ"ש בהקדמת פר"ד, ולא כמ"ש הצ"ד בהוספות בשם הקדמת מל"מ דשם קאי רק על רבו מו"ה חיים קמחי ז"ל ע"ש.

הערה (עג): במו"ה זרח כבודו בק"ק אוליינוב ושמ"ך.

הערה (עד): וצ"ע שהרי הראשון שנדפס היה בשנת תי"ב ואולי כונתו ע"ס זוהר הרקיע גופא שנדפס פעם ראשון בקושטא שנת ער"ב.

פליטת ספריםעריכה

א) - פאר יעקב (רישר), סוף ספרו שבות יעקב שו"ת.

ב) - פורת יוסף (טיטאצק), ביאור על קהלת (דו"ו שנ"ט) ומצוה להדפיסו מחדש.

ג) - פחד יצחק, להג"מ יצחק חיות אבד"ק פראג בהמח"ס אפי רברבי (לבוב ש"י) פירוש על אגדות החורבן פ' הנזקין ושאר אגדות הש"ס.

ד) - פטירת משה, לבהמ"ס בית אהרן (פפ"ד תנ"ג).

ה) - פירוש על התורה, להראב"ע וה' מגילות ישעיה תלים ודניאל ואיוב. וכבר נדפס הרבה פירושים עליו. והגאון המחבר חושב והולך הרבה פירושי הקדמונים עה"ת ול"ה פירושו וצ"ע אחרי דהרמב"ם מפליג מאוד בשבחו והעיר את בנו לדבוק בפירושו עה"ת, עי"ש.

ו) - פירוש רבינו אפרים עה"ת, על דרך רמז, נדפס באזמיר.

ז) - פירוש הרד"ק, ע"ס בראשית (פרשבורג תר"ב).

ח) - פירוש רבינו בחיי עה"ת, (ריווא שי"ט) ועיין ח"א ב' ב'.

ט) - פירוש הרשב"ם עה"ת, נדפס בברלין וא"ד וחסר ממנו בתחלתו ואח"כ נדפס החסרון מכ"י במ"ע כרם חמד חלק ה' דף מ"ד.

י) - פירוש על התורה, לר"מ מריקאנטי (דו"ו רפ"ג).

יא) - פירוש תלים, לר"י יעב"ץ, שאלוניקו של"א.

יב) - פירוש תלים, להרשב"ם (ברלין תקנ"ו).

יג) - פירוש תלים, לר"י חיון בהמ"ס מילי דאבות (שאלוניקו).

יד) - פירוש משלי, לרבינו יונה נזכר בהקדמת הבחיי.

טו) - פירוש משלי, להראב"ע וכן הוא מיוחס אליו בהמקראות גדולות (רפ"ד קו"ו), ובאמת הוא לר"מ קמחי. ואך נדפס ספר בית אברהם (פפד"מ תרמ"ד) מכ"י שהי' נמצא תחת יד הרמ"ק ז"ל שהוא לראב"ע וצ"ע.

טז) - פירוש משלי, להרב המאירי נדפס עם פירוש הרלב"ג (בשנת רנ"ב).

יז) - פירוש על התורה לבעל אוצר הכבוד, כת"י בעיר פרמא.

יח) - פירוש הרלב"ג, על ה' מגילות (ק"ב).

יט) - פירוש ברכת המזון וזמירות, לבעל מבוא שערים (דו"ו של"ח ושס"ג) ונדפס מחדש בעיר פרמסלא עם זמירות לש"ק למהרש"ל.

כ) - פירוש המלות, מתורגם ה' מגלות דניאל ועזרא לר"ם לוריא אחי המהרש"ל (קראקא ש"ם).

כא) - פירוש מג"א[1], לר"י אייבשיץ.

כב) - פירוש דברי הימים, לתלמידי הרס"ג (פפד"מ תרל"ג).

כג) - פירוש שיר השירים לרמב"ן, (אלטונא תקכ"ד).

כד) - פירוש שיר השירים, לר"מ אבן תבון (ליק תרכ"ד) ועיין ח"א מ' קצ"א.

כה) - פירוש על מגילת אסתר, לר"ז ן' סרוק מאלגיר (דו"ו שכ"ט).

כו) - פירוש ירמיהו, לר"י קרא, נדפס מכ"י בפאריז ופי' מיכה רות ואסתר ואיכה (לייפציג תרט"ו).

כז) - פירוש עזרא ונחמיה, לרס"ג, נדפס מכ"י אוקספורד וכן פירוש קהלת ושיר השירים.

כח) - פירוש הגדה, לר"י גיקטליא (דו"ו שמ"ה).

כט) - פירוש הגדה, לרבינו ישעיה העתקתי מכ"י (מש' קע"א) והבאתי לבית הדפוס (קראקא ששו"ן) בצירוף קצת פירושי בשם זכר לפסח ונקובים בשם הכולל שערי גאולה.

ל) - פירוש אבות לרד"ק, נדפס תוך פירוש הסדור לכל השנה (טורין רפ"ה).

לא) - פירוש אבות לראב"ן, הובא בהקדמת ספר מנחה חדשה לאבות לר"י מיכל מורפטשיק.

לב) - פירוש הכתובה גט וחליצה, לרשב"ץ (קושטא רע"ז).

לג) - פירוש על מס' ברכות לרלב"ג, הובא בפר' דברים עי"ש.

לד) - פירוש אבות ליעב"ץ, (אנדרינאפול ש"י).

לה) - פירוש מס' ראש השנה לרמב"ם, נדפס זה לא כביר.

לו) - פירוש טהרות לרה"ג, ברלין תוך קובץ מעשה ידי גאונים.

לז) - פירוש על מסכת חגיגה להנ"ל, הובא בספר מאור עינים.

לח) - פירוש מסכת כלה לר"א בן נתן הירחי.

לט) - פירוש המשניות, נקוב בשם כף נחת, לר' יצחק גבאי הספרדי (א"ד ת"ג).

מ) - פירוש המשניות , נקוב בשם משנת חיים, לר' זכריה מהרובשוב (א"ד תצ"א).

מא) - פירוש המשניות נקוב בשם מלא כף נחת, לר' שניאור פייבוש בר' יעקב (א"ד תצ"ז).

מב) - פיר' המשניות נקוב בשם קב ונקי (א"ד תע"ג).

מג) - פירוש על המורה, לר"י אברבנאל והיה נמצא בכ"י אצל הרב ר"מ לאנדא ועשה עליו הגה ונדפס שם (בפראג תקצ"ג) וכעת נמצא חלק ממנו מאותו כ"י ומעצם כ"י מרמ"ל בעקד הספרים בקראקא אשר לקהלה.

מד) - פירוש הר"י קורקוס על הרמב"ם, אזמיר תקי"ז.

מה) - פירוש על הרמב"ם לר"ד עראמה (א"ד תר"ח).

מו) - פירוש האותיות וצורתן, לר' סעדיא בר' מימון אבן דנאן.

מז) - פירוש איוב לרמב"ם, הובא ברבינו בחיי פר' בראשית.

מח) פירוש איוב לר"י מטארני והרמ"ק.

מט) - פירוש הפטורת לר"א מגרמייזא.

נ) - פירוש הרשב"ץ על סדר הושענות, נדפס בסדר תפלה למועדים (א"ד ת"א).

נא) - פירוש על עלינו לשבח לרה"ג, בספר מאור ושמש הספרדי (ליווארנא תקצ"ט).

נב) - פירוש סדר מעמדות, למו"ה אברהם בר' ליב סאראוואל.

נג) -פירוש ספר יצירה, לר"א אלברגלוני בספר הליכות קדם (א"ד תר"ו).

נד) - פירוש ספר יצירה, לר"א גרמייזא עם הגה לחכם אחד.

נה) - פירות גנוסר, כולל פר"ח ופר"ת (א"ד תק"ב).

נו) - פרקי חליצה, לבעל הלבוש ולאיזה גדולים בענין חליצה פסולה (פראג שס"ח).

נז) - פסק בענין גט בוויניציא, להר"ם פרובינצאל (מנטובה שכ"ו).

נח) - פסק בענין שטר חלוקה בין ב' אחים, להנ"ל (דו"ו ש"ם).

נט) - פסק ר"י ליאון בן צור ור"י ישראל בר' רפאל פינצי מריקאנטי בדברי ריב וגאוני רומי השיגו עליו ובטלוהו (רומא קרא"ו) ועיין ח"א יו"ד של"ג.

ס) - פסקי גיטין לר' חסדאי קרשקש הובא בשו"ת הריב"ש.

סא) - פסקי חלה להרשב"א, קושטא ר"ע, ועם הערות לחכם אחד (ירושלים תרל"ו).

סב) - פסקי הרשד"ם, נדפס על ידי המחבר בעצמו (שאלוניקו ש"ם).

סג) - פסקי הגמרא לר"י ן' יחייא, על שתא סדרא, עיין שו"ת הריב"ש סי' שמ"ה.

סד) - פי יהודה, דרושים על יצי"מ לר"י ן' כלץ, כ"י בפפד"מ.

סה) - פלח הרמון, קצור ספר הפרדס להרמ"ע ועסיס רמונים ועם פירוש לחכם אחד (א"ד תס"ח).

סו) - פני האדמה, על התורה לבעל פרח מטה אהרן.

סז) - פני יצחק, הלכות שחיטה בחרוזים לבעל אפי רברבי (קראקא שנ"א). וצע"ק דבשער הספר כתב דהוא לר"י ש"ץ בר' אברהם חיות מגזע חסידי פרובינציא ובעל אפי רברבי היה אבד"ק פוזנא.

סח) - פני רבה, מ"מ למדרש רבה לר"מ בן ישראל (א"ד שפ"ח).

סט) - פנים יפות עה"ת, לבעל ספר הפלאה והמקנה, וע"ל כ' ס"ו ופ' כ"ב.

ע) - ספר הפקדון, לרב האי גאון, הובא בסה"ד.

עא) - פקודת הלוים, על מסכת ברכות ותענית להרא"ה ז"ל (מגנצא).

עב) - פקודת המלך, על הרמב"ם ודרושי הספדים (ליווארנא תקס"ד).

עג) - פרדס דוד, (דושבעק) על התורה בדרך פלפול. ועיין ח"א ד' י"ב ע"ש ובהגה מנחם ציון (זולצבך תק"מ) וצ"ע על הגאון המחבר שמזכירו בשמות ולא טייל בפרדס.

עד) - ספר הפרדס, מוסרי הפילוספיא (קושטא ר"פ).

עה) - פרי מגדים, להר"י אירגאס מוסר, ליווארנא תקפ"ז, וע"ל אות מ' מנחת יוסף.

עו) - פרי עץ חיים, שו"ת מגאוני א"ד.

עז) - פרקי משה להרמב"ם, עניני רפואות לבוב תקפ"ד.

עח) - פרקי ההצלחה, עניני השארת הנפש להרמב"ם, שאלוניקו שכ"ז.

עט) - פרקי אליהו (בחור), עם פי' סוגה בשושנים לר' אביגדור בר"א בעל שו"ת הר הכרמל אבד"ק ביאליגורי לבוב תקמ"ג.

פ) - ספר הפרקים על אבות, לבעל צרור המור הובא בספריו.

פא) - פירוש הגדה למוהר"ח אבועלפיא, תלמיד בעל בתי כהונה, נדפס ס"ס אשדות הפסגה.

פב) - פירוש על ספר יצירה לרבינו יהודה אלבצלוני, נדפס על ידי מקיצי נרדמים (ברלין תרמ"ה).

פג) - פרשנדתא, ליקוטי פירושי קדמונים על התורה (לייפציג תקט"ז).

פד) - פתח עינים, מ"מ מקום הפסוקים שבתנ"ך המובאים בזוהר (קראקא ת"ו).

פה) - פתח עינים ליעב"ץ, מענין המחלוקת הידוע (אלטונא תקט"ו).

פו) - פתח דברי דקדוק, לר"מ קמחי, נאפולי רנ"ז, ודפוס וויניציא ש"ז. ומ"ש הרנ"ר ברשימה שלו שהוא דקדוק מקדמון אחד צ"ע.

פז) - פתיחות ושערים, לבעל עוללות אפרים (זאלקווא תקנ"ט).

פח) - פתרון חלומות, מיוחס לרב האי גאון (מנטובה שפ"ג).

פט) - פרשת הכסף על הרמב"ם לר' שמואל סורנאגה.

צ) - פשר דבר לרב סעדיה גאון (פרמסלא תרמ"ז).

צא) - פרשת החודש על הלכות קידוש החודש להרמב"ם מבעל תיו"ט, עיין ר"ה פ"א מ"ט וסנהדרין פ"א מ"ב.

צב) - פתחי יה (ד"פ ש"ע) מבהמ"ס אמרי בינה על הזוהר.

צג) - פתחי נדה על הל' נדה לבעל המאור, הובא בבד"ה בית ז' שער ג' ובל"ס הוא השגותיו על בעל הנפש להראב"ד.

צד) - הפלא"ה על ש"ס כתובות והל' כתובות להג"מ פנחס הלוי איש הו"ו אבד"ק פפד"מ.

צה) - פני מלך על האדרות לבעל מקדש מלך.

צו)*) - פירוש התפלה וסליחות, למו"ה מדרכי בר' אברהם ונקרא ר' מרדכי קאפלמנש והביאו לביה"ד בקראקא שנ"ז.

צז) - פירוש איכה להר"ש די וידאש, (שאלוניקו שנת ויש"ם), וגם מחובר לטהור ס' קטן אמרות טהורות, ועיין ח"א מערכת שי"ן סי' צ"ח ע"ש.

צח) - פ"ה אחד, פירוש הגדה לחיד"א ועיין ספר דבש לפי.

צט) - פני דוד, פירושים ודרושים על התורה לחיד"א ואחר כל פרשה נמוקי החומש לר"ו הראשון מטראני ובסופו צוארי שלל על הפטורת וק' סבר פנים הגה ותיקונים והשמטות נדפס בס"ס כסא דוד (ליווארנא תקנ"ב) ועם ק' זרוע ימין שם תקס"ב.

ק) - פס יד"א לחיד"א, חידושים על הרמב"ם הובא בברכ"י או"ח סי' רכ"ג, ואולי הוא הגה' על הרמב"ם שהובא בהקדמת ספר ברכ"י להרב מו"ה ראובן ברוך חכם מווינא.

קא) - פתח עינים לחיד"א על עין יעקב, ובסופו שומר הפתח ושומר לראשי הגה והשמטות (ליווארנא תק"ן) ונדפס גם על מסכת סוכה לבדה בס"ס שמחת הרגל.

קב)*) - פירוש הרא"ה וחי' הרא"ה על מס' מגלת תענית לר' אברהם הלוי בר"י בר' אברהם פרץ מקראקא (א"ד תי"ט).

הגהות וויקיעורכיםעריכה

  1. ^ מגילת איכה או אסתר? - ויקיעורך