שם הגדולים (קרענגיל)/חלק ב/ל


שם הגדולים (מהדורת קרענגיל, 1958) - להרב חיד"א

חלק א - מערכת סופרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

חלק ב - מערכת ספרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | סדר תו"א | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הסכמות הקדמות ושונות דקדוקי סופרים תו חיים (תולדות החיד"א) רשימת ספרי החיד"א

מערכת ל'עריכה

(א) לא הביט און ביעקב - קונטרס מהרב שבות יעקב על השגות עטרת צבי וארח מישור וחק יוסף עליו. ונדפס בסוף שו"ת שבות יעקב ח"ג.

(ב) לב אבות - מהרב מהר"ש הלוי הזקן חמיו של הרב מהר"א ששון הרב המחבר תורת אמת והוא פי' אבות.

(ג) לב אהרן - מהרב הגדול מהר"ר אהרן ן' חיים על יהושע שופטים באור המקרא ומאמרי רז"ל.

(ד) לב אריה - מהרב מה' אריה ליב אב"ד ור"מ דק"ק בוסק במדינת פולין. דרושים יפים. ונדפס בעיר ווילמרשדארף שנת תל"ד.

(ה) לב שלם - להרב מהר"ש שלם אב"ד דקק"ס באמשטרדם חידושים ומורה מקום על הרמב"ם ח"א וח"ב.

(ו) לב שלם - ח"ב כ"י להרב הנז' הגהות ומורה(א) מקום על הרמב"ם ח"ג וח"ד.

(ז) לב שלמה - (עיין מרכבת המשנה).

(ח) לב שמח - מהרב אברהם אליגרי מליץ על הרמב"ם בספר המצות להצילו מהשגות הרמב"ן נדפס בקושטנדינא שנת בי"ת. ועיין בנדפס במערכת האל"ף (עיין מה' אברהם אליגרי בח"א).(ב)

(ט) לב שמח - תשובות הרב מהר"ר אברהם אליגרי הנזכר. שמעתי שנדפס מחדש בשלוניקי.(ג)

(י) לב שערים - (עיין שערים באו"ה חיבר מהרא"י וכו').

(יא) לבב שלם - להרב מהר"ש שלם הנזכר שו"ת ולשונות הרמב"ם בפלפול ארוך כ"י.

(יב) לבוש - חיברו הגאון זקן ויושב בישיבה מה' מרדכי יפה תלמיד מור"ם בעל המפה והרב הנזכר בבחרותו היה בויניציא שנת שכ"א מחמת גרוש שהי' בפיה"ם ונפשו אותה ללמוד חכמות למודיות וטבעיות והיה אצל הרב אבוהב קדמון.(ד)

ופעם אחת על שלא ענה אמן נדהו הרב אבוהב להרב מהר"מ יפה ואח"כ פייסו וסיפר לו איך נהרג חסיד אחד על שלא ענה אמן לברכת כומר א' למלך שהיה החסיד מתפלל מנחה בחצר המלך שהיתה שעה עוברת ולכך התפלל בזוית אחת ולכן נדהו שיתכפר לו מה שלא ענה אמן כי הוא עון חמור כמ"ש בזהר הקדוש וגם אחד שראינו שאפילו במלך ב"ו נתחייב מיתה. וזה תורף קצור המעשה הכתוב בס' מוסר קמן‏[1] שנקרא דרך משה.

ומהר"ם יפה עשה והצליח וחיבר עשרה לבושים. ה' על ד' טורים ולבוש האורה על רש"י ומפרשיו(ה). לבוש שמחה וששון דרשות. לבוש אור יקרות על המורה וקדוש החדש. לבוש אדר היקר על התכונה(ו). לבוש אבן יקרה בחכמת הקבלה פי' לספר מהר"ם ריקאנטי ובהקדמתו שם ביאר הכל בפרטות וכל העשרה לבושים נדפסו.

והנה לבוש א"ח חלקו לשנים -- לבוש התכלת ולבוש החור ועליהם חיבר הרב מהר"א שפירא ס' אליה זוטא. וגם ס' אליה רבה חיברו על הלבוש וא' מתלמידיו סידרו על הש"ע. ולבוש י"ד קראו עטרת זהב ומזכירים אותו הט"ז והש"ך בשם עט"ז(ז). וחיבר על מקצתו הרב חגורת שמואל מתחלת סי' כ"ט עד סי' קי"א. ולבוש א"ה נקרא לבוש הבוץ. ולבוש ח"מ נקרא עיר שושן והרב סמ"ע תדיר מזכירו ומשיג עליו והרב מהר"ר יוסף דיין באמשטרדם כתב בסוף הרי"ף דפוס אמשטרדם שהוא חיבר ספר לישב השגות הסמ"ע על הלבוש ובכמה מקומות קורין ס' הלבוש ולא ש"ע לגירסא לפי שבס' הלבוש הדין יותר באורך ומילתא בטעמא.

והרב תוספת י"ט חיבר ס' מלבושי י"ט השגות על הרב הלבוש כמ"ש בהקדמת מעדני מלך. והרב אליה רבה א"ח הגיע לידו ס' מלבושי יום טוב ומזכירו תדיר. וכמדומה לי שנתברר לי מדברי האחרונים כי מלבושי י"ט חיבר הרב ז"ל על כל ד' טורים של הלבוש. ועיין בהקדמת מעדני מלך.

לבוש. הרב עיר וקדיש מהר"ם די לונזאנו ז"ל הגיה הגהות על הרב הלבוש וראיתים כ"י. והרב הנשיא במצת שמורים קרא להגהות אלו עדי זהב על שם הכתוב (ש"ב א, כד) "המעלה עדי זהב על לבושכן".(ח)

ושמעתי מפום רבנן קדישי שקבלו מרבותיהם שהרב הלבוש ז"ל בג"ע העניש לרב גדול על שהתריס כנגדו בלומדו דבריו בלבוש.

(יג) לבוש מלכות - להרב שדה יהושע ע"ד כתר מלכות כמ"ש בנדפס מערכת יו"ד אות פ"ו. (עיין מה' יהושע בנבנשת בח"א).

(יד) לבנת ספיר - פי' הזהר וכמדומה שראיתי כתוב דרינו האי"י ז"ל מקיים דבריו.(ט)

(טו) לוח ארש - חיבר הרב מהר"ר יעבץ על דקדוק בסדר תפלות ואביזרייהו. וח"ב בסוף עץ אבות.

(טז) לוית חן - מהרשב"ץ ז"ל הגהות על פי' רלב"ג על התורה שהיה קרובו מצד שהי' רלב"ג בן בתו של הרמב"ן ז"ל כמ"ש בשה"ג ח"א. (עיין רב לוי בן גרשון בח"א).

(יז) לוית חן - מדקדוק. שבח נותנים לו בעלי הדקדוק.(י)

(יח) לוית חן - שיטות על כמה מסכתות מהרב כמהר"ר אפרים ז"ל.

(יט) לוין חן - (עיין מ' אליה הלוי בח"א).

(כ) לוית חן - ואור יקרות על הפרשיות חידושים וקושיות(יא) ועל אור יקרות קראו ערער עי' בסדר הדורות דף קס"ט ע"ד ע"ש.

(כא) לחם אבירים - מהרב אברהם ן' עזוז חידושים על קצת מסכתות.

(כב) לחם דמעה - (עיין מה' שמואל אוזידה בח"א).

(כג) לחם חמודות - (עיין מעדני מלך).

(כד) לחם יהודה - להרב מהר"י עייאש על הרמב"ם ועיין במערכת בי"ת. (עיין בית יהודה).

(כה) לחם מן השמים - למה' יעקב צמח בכ"י.(יב)

(כו) לחם מן השמים - מזכירו הרב עטרת זקנים בא"ה סי' א' וסי' ב' וסי' מ"ח וסי' תקס"ח וסי' תק"ע וסי' תקפ"ב ושאר מקומות (ואולי הוא הנ"ל).

(כז) לחם מנחם - (עיין צנצנת מנחם).

(כח) לחם משנה - פי' המשניות תלתא סדרי זרעים מועד קדשים מהרב מהר"ר משה מפוזנא. נדפס בשנת שצ"ו והסכימו עליו הרב בית חדש והרב חידושי הלכות. והוא פירוש יפה ונחמד. ולא כמ"ש בסה"ד זרעים מועד נשים.

(כט) לחם משנה - חיברו הרב מהר"א די בוטין ז"ל על הרמב"ם כידוע(יג). וכ' בס' קורא הדורות דעסק עמו הרב מהר"ם מטאלון. והרב המבי"ט נושא ונותן עם הרב מהר"א די בוטון בסוף ח"ג ונדפס ס' משנה לחם וכתב שקרא הס' כך להיות דשקיל וטרי על דברי הגאון בעל לחם משנה ע"ש. והרב התחיל לחבר לחם משנה קודם שראה ספר כסף משנה למרן ז"ל ואיזה אחרון משיג עליו שלא ראה דברי מרן בכסף משנה והוא העלם דבר שכבר כתב הוא ז"ל דכמה הלכות כתב קודם שידע שיש כסף משנה בעולם.

(ל) לחם נקודים - (עיין עץ אבות)

(לא) לחם סתרים - מהרב מהר"ש אלגאזי חידושים על מס' ע"א נדפס בויניציא ועתה נדפס מחדש בשטראסבורג.

(לב) לחם סתרים - פי' מהר"י טאיטאצק ז"ל פי' דניאל וחמש מגילות.

(לג) לחם הפנים - פי' קצת ש"ע י"ד להרב משה יקותיאל קויפמאן כ"ץ חתנו של הגאון בעל מגן אברהם(יד) ונדפס מהדורא בתרא מלחם הפנים י"ד בס' קטן עם קצת פי' תוספתא מהרב מגן אברהם דפוס אמשטרדם.

(לד) לחם הפנים - על ש"ע חיבר הרב מהר"ר יצחק לוי ואלי על ש"ע א"ח כמש"ל מערכת יו"ד (עיין מ' יצחק לוי ואלי בח"א).(טו)

(לה) לחם הפנים - פי' ההגדה וקצת דרושים מהרב הגדול מהר"ר יוסף דוד.

(לו) לחם רב - שו"ת מהרב מהר"א די בוטון בעל לחם משנה על הרמב"ם.

(לז) לחם רב - מהגאון מהר"ר שמואל בן מהר"ר יוסף איש לובלין חידושי דיני א"ח שהושמטו בש"ע ונדפס בפראג שנת שס"ט בהסכמות הגאונים מהר"ר ליווא וחתנו מהר"י הכהן.(טז)

(לח) לחם שלמה - חיברו הרב הגדול מהר"ר שלמה לאניידו ז"ל ראש על אר"ץ והוא על לשונות המחברים והפוסקים האחרונים. ונדפס בסוף שו"ת בית דינו של שלמה להרב ז"ל.

(לט) לחם שלמה - מהרב מהר"ש הלוי הזקן דרושים דפוס ויניציא.

(מ) לחם שמים - חלק ראשון וחלק שני על המשניות ומשנה לחם על ח"א למהר"ר יעב"ץ ככתוב בח"א (צ"ל בח"ב) מערכת יו"ד (עיין מ' יעקב בהג"מ צבי בח"א).

(מא) לחמי תודה - שו"ת להרב מהר"ר ישעיהו באסן חתנו של הרב המקובל מ' בנימין הכהן ונדפס עם חידושי הר"ן לנדה וכו' ונקרא הספר בכללו תודת השלמים.

(מב) למנצח לדוד - (עיין מ' דוד פארדו בח"א).(יז)

(מג) לפני ולפנים - הוא ספר שחיבר הרמ"ה חבירו של הרמב"ן על דרך האמת.(יח)

(מד) לקוטות - חיבר הרמב"ן כמ"ש הר"ן פרק במה מדליקין גבי הלל "וכ"כ הרמב"ן בס' הלקוטות". וספר זה נדפס מחדש(יט) על קצת ברכות וקצת סדר מועד.

(מה) לקוטי אורות - חיבר הרב אברהם דיל ויקייו חידושי דינים וכללים מלוקט מהראשונים וראיתיו כ"י. ובשו"ת הרמ"ז סי' י"ד כתב שמחבר לקוטי אורות ותקוני הרי"ף הוא הרב שמואל דיל ויקייו עיין שם.

(מו) לקוטי פרדס - מרש"י שסידר תלמיד רש"י נדפס בוויניציא ושוב נדפס באמשטרדם. וראיתי ס' הפרדס לרש"י כ"י דינין הלכות ותשובות. ובשבלי הלקט כ"י ח"ב מביא הלכות נדה לרש"י וישנם שם בס' הפרדס כ"י.(כ)

(מז) לקוטי הש"ס - נדפס באשכנז ובליוורנו והוא פירוש מאמרים מרבינו האר"י זצ"ל. ואני בעניי אנה ה' לידי חידושי רבינו מהרח"ו ז"ל בכתיבת יד ומצאתי בלקוטי הש"ס הרבה דברים מחידושי מהרח"ו ז"ל. וגם בלקוטי תורה הנדפס באשכנז יש שם מחי' מהרח"ו ז"ל כאשר נתברר לי מספר חידושי מהרח"ו ז"ל האמור, והכונה שעירבו חידושי מהרח"ו ז"ל שחידש מעצמו עם החידושים שקיבל מרבינו האר"י זצ"ל.

(מח) לקוטי תורה - וטעמי המצות לרבינו האר"י זצ"ל עמ"ש לעיל מערכת טי"ת (עיין טעמי המצות).

(מט) לקוטי תורה - כ"י מגורי האר"י זצ"ל על כל המקרא חבור גדול.

(נ) לקוטים - (עיין מ' יונה נבון. הרמ"ע מפאנו בח"א).(כא)

(נא) לקוטים - מרבינו שם טוב גאון בעל מגדל עז בקבלה שקבל מרבו הרשב"א ז"ל לבאר סודות הרמב"ן ז"ל. קונטרס נדפס בסוף ס' היכל ה' (עיין כתר שם טוב).

(נב) לקח טוב - הוא שם פסיקתא זוטרתא כמ"ש בנדפס (עיין רבינו טוביהו בח"א).(כב)

(נג) לקח טוב - הרב מהר"ם נאגאר"ה על המצות מדרשות רז"ל עיין בנדפס מערכת מ"ם אות נ"ו (עיין מ' משה נאגאר"ה בח"א).(כג)

(נד) לקט - חיבר ר' שמעון תלמיד רש"י כ"כ מור"ם בסוף ס' יוחסין.

(נה) לקט - חיבר רבינו ישעיה הראשון מפסקי דינין כנראה מתוס' רי"ד לקדושין על דף מ"א ומשבלי הלקט ח"א שבלת ע"ט שמביא דין מס' הלקט לרבינו ישעיה. גם ראיתי שם בתוספות רי"ד לדף ל"ו ע"ב שכתב "עיין בקונטרס פ' צו" ובקשתי בנימוקיו כ"י על התורה ולא מצאתיו, ונראה שהרב ז"ל היה מחבר מהדורות על התורה כמו שחיבר על הש"ס.

(נו) לקט הקמח - להרב מהר"ם חאגיז כמו פנים חדשות מהאחרונים ולא נדפס על ח"מ(כד) ונדפס לקט הקמח על משניות מהרב הנזכר.

(נז) לקט שמואל - להרב מה' שמואל פייבוש כ"ץ בן מהר"ר יוזפא בן הגאון בעל הסמ"ע והפלא והרבה ללקטן הקדמות רמות רבות בקצר אמיץ ומחובר לו ס' דרש שמואל להרב ז"ל בכל פרשה סמוכים דריש ופשטים נחמדים מגאוני ארץ וממנו ז"ל והוא בקצור נמרץ ואשר לו שם לבו לדקדק בדבריו ימצא נחת.(כה)

(נח) לשון בני אדם - (עיין קהלת יעקב).

(נט) לשון חכמים - נדפס מקרוב והוא תוספי הרא"ש ליבמות כתובות הוריות לקצת סוטה ותמיד מדות. חידושי הראב"ד לתמיד מדות.(כו)

(ס) לשון חכמים - לשון בני אדם. להרב עיר וקדיש כמהר"י אלגאזי ז"ל בס' קהלת יעקב. וחלק לשון תורה נדפס בסוף נאות יעקב להרב הנז' ונקרא מענה לשון.

(סא) לשון למודים - להרב מ' ברזילי יעבץ על קצת א"ח י"ד ח"מ, ספר נחמד. ועיין לעיל מערכת בי"ת (עיין מ' ברזילי יעבץ בח"א). ולשונ"ו תהלך בארש טובה ורחבה ושקיל וטרי על הראשונים ועל האחרונים.

(סב) לשון ערומים - להרב הנזכר. ועיין מש"ל מערכת בי"ת (עיין מ' ברזילי יעבץ בח"א).

(סג) לשון תורה - (עיין לשון חכמים).

(סד) לשם זבח - שיטה על ברכות ביצה שבועות מכות זבחים חולין למהר"ר יעקב יהודה ליב מפירששא ונדפס באלטונא שנת תקכ"ז.

הג"ה מנחם ציוןעריכה

הערה (א): שו"ת וליקוטים נפרדים שאלוניקו (תקס"ח).

הערה (ב): נדפס כעת בווארשא עם ספר המצות ומפרשיו.

הערה (ג): ובתוכו גם קונטרס רוח יעקב (אשכנזי) שו"ת שאלוניקו תקס"ח.

הערה (ד): ובראש ספר לבוש התכלת כ' אחר שהיה אבד"ק הוראדנא לובלין וקרמינץ קבל אגרת הרבנות מפוזנא ולא רצה לקבלו עד שילמוד תחלה חכמת העבור ומחמת שלא היה במדינה זו שום אדם שילמוד ממנו נסע לאיטליא עי"ש.

הערה (ה): לבוש התכלת על או"ח עם פי' סדר התפלה בסופו והוא הראשון מהלבושים שהובא לדפוס, (ואולי לזה נתכוין בפנקס הח"ק דפ"ק דאי' בזה"ל: מרת דבורה בת מו"ה מרדכי שעשה פי' על הסדור א"ר הר' אברהם מורדוש ז"ל י"ד סיון ת"א וכן מ' חוואלש בת הג"מ מרדכי א"ר ליבר ר' הירצקלס כ"ט סיון אמ"ת).

הערה (ו): גם ביאור יפה ע"ס צורת הארץ לר' אברהם בר' חייא הנשיא ונדפס אצל ספר לבוש אדר היקר ור"י בר' נתן הלוי עשה הג"ה עליו ומש"ש כ"פ ספר חי"ר (ראשי תיבות חי' רינקל) הוא הג"מ זלמן רונקיל שעשה פי' על הריקאנטי כמ"ש בהקדמתו שם ובסדר הדורות הביאו בשם ליקוטי ר"ז רונקיל וכן מש"ש כ"פ בשם מסמ"י או מרמ"י -- ראשי תיבות מס' מנחת יהודה או מרב מנחת יהודה.

הערה (ז): ועיין טו"ז או"ח סי' שע"ז.

הערה (ח): והג"ה שבס' הלבוש הוא להרב ר"י בר מנחם ישראל שקורין לו ר"י הלבן, והוא עשה מתחלה מלאכת הלבוש ואח"כ כשזכה בעל הלבוש שמלאכתו מתקיימת בידו לקט הציצים והפרחים ממלאכת ר"י הלבן ותופרן בתוך הלבושים שלו (וע"ס המעלות לשלמה).

הערה (ט): וע' הקדמת ספר נגיד ומצוה, ובספר אור החמה בראשית כ' ובע"ס לבנת הספיר שהיה בשנת פ"ח כמ"ש בפר' נח והיה אחר הרמב"ן מפרש מקצת לשונות מהזוהר ע"ש ואם כן מוכח דעקרו אינו על הזוהר וכ"נ ממ"ש בסדר הדורות ס' לבנת הספיר פי' עה"ת בקבלה כת"י וע' אלשיך פרשת שלח ע"פ ועתה יגדל וגו' וע' שיטה מקובצת בבא בתרא ע"ה עי"ש.

הערה (י): למו"ה עמאנועל בר' יקותיאל בוניינטי (מנטובה שט"ז).

הערה (יא): חברו אב ובנו שראו את החיד"ש והוא מו"ה אריה ליב בהחסיד מו"ה שמואל גרשון איש ירושלים נכד הב"ח ובנו מו"ה יוסף בנימין זאב ז"ל וקצת חי' לגיסו מו"ה נפתלי הירץ בר' חנוך הענוך.

הערה (יב): נדפס זה מקרוב בק"ק מונקאטש כולל כונת התפלה על פי האר"י ובהקדמתו כ' שהר"י צמח מצאו בכ"י הגיהו וסדרו ולפי זה אין לספק דהוא באחד עם הנזכר אחר זה.

הערה (יג): נדפס בווינציא שס"ט עם ג' הקדמות ושירים יפים ונשמט הכל מדפוסי אחרונים וכן לא יעשה וכן אף בדפוס הראשון נשמטו הרבה דברים מס' משנה לחם כנראה מה' איסורי מזבח פ"ו ה"ד שכתב דבפרק ה' מהלכות ערכין שם הארכתי עי"ש ולא נמצא שם דבר מזה.

הערה (יד): גם חי' ספר חיים ארוכים על או"ח וכמ"ש בהקדמה שם ובס"ס לחם הפנים בדיני קדיש ע"ש.

הערה (טו): ולא זכה להשלימו ומת בקוצר שנים במודינא ש' מ"ת (וע' הג"ה ש"ץ בסוף הספר) ונמצא בכ"י גם ש"ע יו"ד (ברשימת הרנ"ר).

הערה (טז): הובא כמה פעמים בעטרת זהב ומ"ש בישועות יעקב או"ח סי' רצ"ד בשם העט"ז מ"ש בשו"ת לחם רב צ"ל חי' לחם רב.

הערה (יז): והיא על המקומות בש"ס שנשאר בקושי' וכן שניות לאריו"ת על אב"א שבש"ס וסימנין דרבנן על הסימנים הנמצא בש"ס (שאלוניקו תקכ"ו).

הערה (יח): הובא בס"ס יצירה ובסדר הדורות יחס לו גם ס' גינת ביתן ע"פ בראשית והוא עם פי' רש"ט עי"ש.

הערה (יט): בשאלוניקו תקנ"א ועשו"ת הר"י מיגאש.

הערה (כ): וצע"ק דגם בלקוטי פרדס הנדפס (א"ד עת"ה) נמצא ה' נדה לרש"י ז"ל ואולי כונתו רק על אותו דבר לבד שהביא השבלי לקט שם לא נמצא רק בכ"י (וע' הג"ה ש"ץ בסוף הספר) ויש להוסיף עוד. ועמחה"ש סי' תקנ"ט אמ"ש המ"א שם בשם המנהגים לברך על מגילות איכה ומסיים שם דדפוס כתיבה מעלייתא הוא וע"ש בסי' רפ"ד.

הערה (כא): וע' דובב שפת"י.

הערה (כב): נדפס זה לא כביר בווילנא על כל התורה ועל מגלת אסתר רות ואיכה עם הערות לח"א בק"ק פ"ב ופפד"מ.

הערה (כג): ולפי סדר שלנו הוא בסי' קס"א ע"ש, ומ"ש בסדר הדורות על זה דהוא פי' יפה עה"ת צ"ע.

הערה (כד): או"ח יו"ד -- א"ד תס"ז. אה"ע -- המבורג תע"ט. ועל משניות ועם זכרון לבני ישראל לאביו וונדזבק תפ"ו.

הערה (כה): וכעת טוב לשמור א"ע מליפול לבאר שחת, כי שלטו בו ידי זרים מכת ש"ץ פוחזים רקים ובורים, והוסיפו בו כמה וכמה דברים, זרים ומרים, וה' הטוב יכפר בעד וגו' (וע' הג"ה ש"ץ בסוף הספר) כי המחבר היה מפורסם לאיש צדיק וחסיד והי' ספרא ודיינא דד"א.

הערה (כו): כולל פי' הרא"ש והראב"ד על מס' קינין ומדות ופי' הראב"ד על י"ג מדות ופי' רבינו דוד על פ' ארבע מיתות ותוספי הרא"ש יבמות כתובות הוריות וב' פרקים אחרונים דסוטה ופי' הריטב"א ע"פ חלק ליווארנא (ש' והיכל תוסד).

פליטת ספריםעריכה

א) - לב האר"י, לרי"א ממודינא על תרי"ג ע"ד הרמב"ם ע"ד קצרה ולחזק הזכרון (דו"ו שע"ב).

ב) - לחם יהודה, שו"ת לר"י לירמא ופירוש לאבות ודרוש על הנשמה (סביוניטה שי"ד).

ג) - לחם יחזקאל, חי' ש"ס לר"י קאצנאלבוגין אבד"ק אח"ו.

ד) - לוחות העדות, להגאון בעל או"ת כולל מכתבים מגאוני דורו מלמדים זכות הממליצים עליו נגד השגת הגאון יעב"ץ ודעימיה.

ה) - לדוד אמת, קיצור ספר אמת ליעקב (ישראל אלגאזי) דיני ס"ת וקריאתה וכתיבתה עם תוס' והגה, ועוד כנ"ל עם ק' תורת השלמים קצור דיני מועדות למוהר"א חיון והגה וספר שלמי צבור למוהריט"א וליקוטים להרמ"ז לכותב ס"ת על דרך האמת נקרא בשם זכרון בספר, ולימוד לחינוך הבית ורפואת החולה נקרא בשם חנוכת הבית, והגה לספר לב דוד וברית עולם ועד אחרון אזהרות ומנהגים להוצאת ס"ת ברכת התורה ומעלות הורה. ואח"ז נדפס ספר דבר אמת כולל ספר לדוד אמת תורת השלמים ואות אמת להר"י סיר. ומה שחידש בטובו הרב החבר מו"ה מנחם בהרב מטה שמעון (שאלוניקו תר"ג).

ו) - למנצח לדוד, להגאון המחבר ז"ל הובא בספר תולדות גדולי ישראל.

ז) - למודי ה', חקירות בסוגיות וכללי הש"ס לבעל שבות יהודה. ליווארנא תקמ"ז.

ח) - לקח טוב, על מג"א, לרי"ט צהלון צפת (ישל"ז).

ט) - למודי האצילות, למהרחו"ו נדפס מכ"י בעיר מונקאטש.

י) - לקוטי שושנים, כולל פי' נביאים אחרונים להר"י בירב ר"מ עראמה ור"ע ספורנו, ופירוש תרי עשר לר"י אלמושנינו (דו"ו שס"ב).

יא) - לקוטים מהר"ג, קבלה נדפס כ"פ, ועד אחרון עם פירוש נר ישראל ועוד איזה ספרים חברו לה יחדיו נדפסו בפקודת המגיד מקאזניץ (ווארשא תקנ"ח).

יב) - לשון למודים, דקדוק ומאמר במלאכת השיר מכונה בשם שקל הקודש לר' דוד אבן יחייא (קושטא רס"ו).

יג) - לשון הזהב, ביאור איזה מדרשי תהלים לר' ידעי' הבדרשי ופ' מספיק לפסוקי תהלים לר"י טיטאצק ותוכחה לר"א ן' עזרא (דו"ו שנ"ט).

יד)*) - לקח טוב, פלפולים יקרים להרהג"מ יוסף ענגיל ראבד"ק קראקא.

טו) - לב דוד (לחיד"א), מוסר כולל למ"ד פרקים העתק מכ"י מהרחו"ו ובסופו ברית עולם פירוש והגה לספר חסידים ושומר הברית תיקונים והשמטות (ליווארנא תקנ"ד). ומ"ש החכם כרמולי תקמ"ט היא טעות. ונדפס אח"כ בטשערנאוויץ תרט"ו עם הוספות יקרות בשם חדרי לב למו"ה יצחק שמשון מייזליש.

טז) - לחם מן השמים, ביאורים חדשים עה"ת ליקוטים מספרי המחבר חיד"א שהיה בכת"י נלקטו על ידי נכדו עם הוספות שלו מו"ה אברהם משה במו"ה רפאל ישעיה אזולאי (ליווארנא תר"ה).

הגהות וויקיעורכיםעריכה

  1. ^ אולי צ"ל קטן - ויקיעורך