שם הגדולים (קרענגיל)/ספרי חיד"א


שם הגדולים (מהדורת קרענגיל, 1958) - להרב חיד"א

חלק א - מערכת סופרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

חלק ב - מערכת ספרים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | סדר תו"א | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הסכמות הקדמות ושונות דקדוקי סופרים תו חיים (תולדות החיד"א) רשימת ספרי החיד"א


פ"ג ספרים מאת החיד"אעריכה

צנא מלי ספרי דבר רב מרן חיד"א ז"ל על פי סדר א"ב

לא הלכתי בעקבות כל רושמי ספרי הרב חיד"א כמו הר"א כרמולי תולדות גדולי ישראל, זכר צדיק לברכה, ספר אוצרות חיים (מיכל), ורשימת יוא"ל (ר"ת יוסף אלמנצי), ואגרות חיד"א, ועד אחרון החכם בן יעקב ובעל המעלות לשלמה -- כי מצאתי בהם טעותים רבים מחמת שהספרים לא היו למראה עיניהם וגלל כן עזבו לפעמים העיקר ותפסו הטפל. כי הזכירו רק השמטות או הגהות בתורת ספר בפני עצמו ואף שאין בו רק דף אחד (דדרך המחבר לקרות שם גם להשמטות והגהות וקנו שם לעצמן כידוע). וכן הביאו אותן ספרים אשר לא לו המה, ורק הוציאם לאור וקרא שמותם על שמו, והרבה ספרים לא העלו שמותם על שפתם כלל. וכן לפעמים הזכירו ספר א' ב' פעמים בשינוי שמות, מחמת כי עלה ברצון המחבר לקרות להם שם חדש מאשר קרא בתחלה. אמנם לא כן אנכי עמדי, כי ראיתים רובם ככולם באוצרות הספרים ואותם שלא זכיתי לראותם חקרתי ודרשתי היטב אחריהם.

(א) אהבת דוד - דרושים, ואתו עמו ספר שפה אחת פי' הגדה של פסח וההשמטות בסופו נקראו בשם "עבותות אהבה" (ליווארנא תקנ"ט).

(ב) אהל יוסף - על תהלים נזכר בספר ככר לאד"ן להמחבר דף קכ"ג.

(ג) אור הגנוז - בכת"י כפי עדות הרב מוהר"א כלפון (אבר"ך) בהקדמת ספר אגרות חיד"א.

(ד) אחורי תרעא - מהדו"ב על הוריות (נדפס בס"ס דברים אחדים) וגם תשובות על השגות שתפסו ע"ס שער יוסף.

(ה) בית מנוחה - סדר ההשכבה ולימוד ליאהרצייט (ליווארנא תקס"ב) ואולי היא ספר ברית מנוחה הובא בספר אגרות חיד"א.

(ו) ברית עולם - פי' והגה ע"ס חסידים, והשמטות בסופו נקראו בשם שומר הברית, נדפסו בס"ס לב דוד (שם תקמ"ט).

(ז) ברכי יוסף - ואסף איש טהור מכ"י גאונים ומה שחידש בטובו הרב המחבר על ד' חלקי שו"ע ובסופו קונטרס אחרון בשם שיורי ברכה (ח"א שם תקל"ד, וח"ב שם תקל"ו). ונדפס השגות עליו בספר דברי מרדכי למהר"ם כרמי ז"ל ולעצמו הוא מציל מאשר השיג עליו הרב חיד"א או"ח סר"ד ובשאר מקומות (וקרא ספרו ברכי יוסף להורות נתן כי ברכי גי' רל"ב כנגד ד' שמותיו ית"ש, מ"ה ב"ן ס"ג ע"ב, ליחד שמותיו ושהם כנגד ד' חלקי שו"ע עי"ש).

(ח) בתי הנפש - פירוש על הגדה בס"ס מראית העין על העין יעקב.

(ט) גאולת עולם - עוד על הגדה בס"ס כסא דוד.

(י) גופי תורה - על תהלים ולא נדפס ע"ס פתח עינים דף קל"א ע"א.

(יא) דברים אחדים - דרושים והשמטותיו נדפסו בס"ס כסא דוד (שם תקמ"ה).

(יב) דברי שיר - נזכר בספר תולדות גד"י.

(יג) דבש לפי - תוכחת מוסר והקדמות יקרות ע"ס א"ב (והוא ח"ב מס' מדבר קדמות) ובסופו פה אחד פ' הגדה (שם תקס"א).

(יד) דרך חיים - בספ' תג"י.

(טו) העלם דבר - כולל ק"ן השגות והשמטות שנשמטו מגדולי ישראל סדר הזמנים משנות דור דור ודורשיו ולכן שאלו שלא מדעת להקשות מדברי התלמוד על הרב ומסברת אחרון על קדמון, והוא ספר ראשון שחיבר בבחרותו כבר שתסר (עי' יוסף ד"ע ע"ב סק"ה). ולא נדפס עד היום. והרב מוהר"א חי מוספיא מטריעסטי (בהמ"ס תהלה לדוד) ראה אותו אצל נכדו מהר"ם אזולאי באנקונא.

(טז) ועד לחכמים - ב' חלקים האחרונים מספר שם הגדולים (שם תקנ"ו), ובסופו השמטות בשם בית ועד והשמטות לספר טוב עין ונקראו בשם שימת עין, ויתר השמטותיו נדפסו בס"ס חיים שאל.

(יז) זכות אבות - בספר תג"י.

(יח) זכרון משה - ב"ח מחי' ש"ס ופוסקים ונכדו מהרמ"א הו"ל וקרא על שמו.

(יט) זעיר שם - שירי שיריים לספר שם הגדולים והגהות על הרבות ושארי ענינים בס"ס ככר לאד"ן (שם תקנ"ו).

(כ) זרוע ימין - פי' הגדה בס"ס פני דוד.

(כא) חדרי בטן - מוסר ודרוש עה"ת, ועיין כסא דוד דף כ"ח ע"א ובעל תהלה לדוד הנ"ל ראה גם זה בכ"י תח"י נכדו הנ"ל.

(כב) חדשים לבקרים - בספר תג"י.

(כג) חומת אנך - פי' קצר על כל תנ"ך (פיסא תקס"ד) וברם צריך אנא לאודיע, מ"ש בעל תהלה לדוד הנ"ל וז"ל: בהיותי באנקונא אצל מהר"ם אזולאי ראיתי ספר סבר יוסף כ"י והוא ממש כספר חומת אנך, עכ"ל. ולפי זה מה שהביאו המבקרים ספר סבר יוסף בפני עצמו אך למותר הוא, ועיין ככר לאד"ן דף קט"ו ודבש לפי דף י"א (ועיין בסמוך ספר יוסף תהלות).

(כד) חיים שאל - ב' חלקים, שו"ת ולשונות הרמב"ם ובסוף ח"א נדפס שיורי ברכה על יורה דעה, ובסוף ח"ב קצת מספר חזה התנופה (קצור שו"ת הראש מכ"י) וקונטרס חידושי סופרים למוהר"י בהרב בעשו"ת דברי שמואל והשמטות לספר ועד טוב עין ותהלה בארץ.

(כה) חסדי אבות - על מסכת אבות בסוף ספר שם הגדולים חלק א' ונדפס גם בפני עצמו אח"כ כמה פעמים.

(כו) חי מדבר - הגהות על חי' הריטב"א.

(כז) טבור הארץ - בספר תג"י.

(כח) טוב עין - שו"ת הערות ודינים בס"ס ועד לחכמים ח"א.

(כט) טוב הארץ - כ"י הובא בסדר תולדות גדולי ישראל.

(ל) יוסף אומץ - שו"ת והשמטות בסופו נקראו בשם קשר אמיץ (ליווארנא תקנ"ח).

(לא) יוסף בסדר - עניני לימוד תפלות ותיקונים (שם תקנ"ט).

(לב) יוסף לקח - למודים לכל יום כעין ספר חק לישראל והדפיסם אח"כ בתוך ספר חק לישראל ונקראו בשם יוסף לחק ואתו עמו הלכה פסוקה ודינים דבר יום בומו נדפס פעמים אין מספר ונתפשטו בכל תפוצות ישראל אשריו ואשרי חלקו שזכה וזיכה את הרבים בנועם מוסריו מוסר יקר ונעים.

(לג) יוסף תהלות - פי' על תהלים ובסופו סדר פדיון נפש ולימוד ליאהרצייט ונקרא בשם "בית מנוחה", והשמטותיו בסופו בשם נאוה תהלות (שם תקנ"ו). ויתר השמטות בשם "תהלה בארץ" נדפסו בסוף ספר חיים שאל ח"ב. (ומתחלה עלה במחשבה לפניו לקרותו בשם "תהלה בארץ" ושוב קרא אותו מטעם הכמוס עמדו בשם "יוסף תהלות").

(לד) יעיר אוזן - ב' חלקים, נקרא "עין זוכר" כללי ש"ס על פי סדר א"ב, ומה שמצא בכ"י בשם רס"ג הרמב"ם ור"ב אשכנזי. וחלק ב' נקרא "מדבר קדמות" - הקדמות יקרות מחז"ל ומפורשים גם כן על פי סדר א"ב. ובסופו השמטות ותיקונים לעין זוכר בשם "קילורית לעין" והשמטות למדבר קדמות ומראית העין בשם "אחר המדבר" (שם תקנ"ג).

(לה) יש מאין - הגהות על הזוהר ועוד לו זכרונות והגה על הזוהר נדפסו בסוף ספר דבש לפי. וכעת נדפסו הגהותיו בווילנא עם הזוהר בשם "ניצוצי אורות" (ובספר קול עוגב דף ע"ו כתב שחיבר גם פירוש על הזוהר ונגנז תחת המפולת בעה"ק צפת"ו אשר נהייתה שם בשנת תקצ"ו עי"ש).

(לו) ככר לאד"ן - הגהות על מסכתות קטנות ואדר"נ, ובסופו "רוח חיים" - רמזים לפרק שירה ופרק השלום וקונטרס "זעיר שם" - שירי שיריים לספר שם הגדולים וכו', והגהות על מדרש רבה ושאר ענינים. והגה לירושלמי והשמטות נקראו בשם אר"ש הככר (שם תקס"א). והדפים מתחילין מן ק"ח שבדעתו לחברו לספר דבש לפי כמו חלק ב').

(לז) כסא דוד - דרושים, ובסופו גאולת עולם על הגדה והשמטות לספר ראש דוד פני דוד ודברים אחרים (תקנ"ד).

(לח) כסא רחמים - על מסכת כלה סופרים ואבות דר' נתן על דרך הפשט וביאור ארוך ובדפוס האחרון הסיבו שמו בשם תוס' (תקס"ג).

(לט) כף אחת - לימודים וכונות תפלות ושמירות. נדפס בעבוה"ק (תקס"ב).

(מ) כרם חמ"ר - למודים ותפלות לדבר בעתו (שם תקנ"ז). ומה שכתב החכם הר"א כרמולי "כרם חמד" בדל"ת הוא טעות (אחרי דהוא ראשי תיבות חינוך מיתה רפואה).

(מא) לב דוד - מוסר כולל למ"ד פרקים וששה פרקים העתיק מכ"י מהרחו"ו ובסופו "ברית עולם" פירוש והגה לספר חסידים (שם תקנ"ג). ומ"ש הר"א כרמולי תקמ"ט הוא טעות דפרט הנדפס על שער הספר הוא לב טהו"ר בר"א ל"י אלקי"ם עה"ת (ראשי תיבות עם התיבות) שהם ארבע - גימטריא תקנ"ג.

(מב) לדוד אמת - קיצור ספר אמת ליעקב (ישראל אלגאזי) מדיני ס"ת וקריאתה וכתיבתה עם תוס' והגהות (תקמ"ו). עוד כנ"ל עם קונטרס תורת השלמים קצור דיני המועדות למהר"א חיון והגהותיו לספר שלמי צבור למוהרי"ט אלגאזי וליקוטים מקונטרס הרמ"ז לכותב ס"ת על דרך האמת ונקרא בשם "זכרון בספר". ולימוד לחינוך הבית ולרפואת החולה נקרא בשם "חנוכת הבית". והגה על ספרי לב דוד וברית עולם. ועד אחרון אזהרות ומנהגים בזמן הוצאת ס"ת ברכת התורה ומעלות התורה (שם תקנ"ו). (ואח"ז נדפס ספר דבר אמת כולל ספר לדוד אמת תורת השלמים ואות אמת להר"י סיד. ומה שחידש בטיבו הרב המסדר המחבר מו"ה מנחם בהרב מטה שמעון שאלוניקו תר"ג).

(מג) לחם מן השמים - ביאורים חדשים עה"ת.

(מד) למנצח לדוד - הובא בספר תולדות גדולי ישראל.

(מה) מדבר קדמות - עיין לעיל "יעיר אוזן".

(מו) מחזיק ברכה - חידושי דינים והגהות ושו"ת האחרונים על שו"ע או"ח ויו"ד, ב"ח [=ב' חלקים?]. ובסופו "פאת הראש" הגה על ספר "ראש דוד" (תקמ"ה). וכן בספר חיים שאל חלק ב' סל"ח תמצא הגה לספר ברכ"י ומח"ב עי"ש.

(מז) מעגל טוב - ספר זכרונות ימי חייו וכותב על הספר את כל הקורות אותו על דרכו בהיותו שד"ר מדינת אירופא ואזיא זה שלש רגלים (ליווארנא ברכ"ת טו"ב).

(מח) מראית העין - על אגדות עין יעקב. ובסופו מסכת כותים עבדים תמורה וגרים והגה עליהם נקרא בשם "כעת חיה". ו"בתי הנפש" השמטות לספר עין זוכר. והשגות על ספר קהלת יעקב למוהרי"א ובאר מים חיים (מוצירו) ושדה הארץ ח"ג (שם, ליעק"ב שמח"ה).

(מט) מרפא לנפש - הובא בספר אגרות חיד"א בהקדמה בשם האבר"ך עי"ש.

(נ) מרפא לשון - הובא בספר "צוארי שלל" הפטורת בהעלותך ושלח.

(נא) משגב לדך - עיין שם הגדולים.

(נב) נחל אשכול - על ה' מגילות, והשמטות נקראו בשם "ערבי נחל" (נדפס עם החומש ופרש"י (שם תק"ס)).

(נג) נחל קדומים - על התורה (נדפס עם החומש ופרש"י (שם תק"ס))

(נד) נחל שורק - על הפטורת והשמטות נקראו בשם "אפיק נחלים" (נדפס עם החומש ופרש"י (שם תק"ס)).

(נה) נפש חיים - ע' אגרות חיד"א בהקדמה בשם רב אחא"י (ר' אברהם חיים אדאדי).

(נו) סנסן ליאיר - סדר למודים ותפלות לבקשת ח"ק גמ"ח דק"ק ליווארנא (שם תק"ן) ונדפסו אח"כ בספר עבוה"ק.

(נז) סבר יוסף - עה"ת ע"ס דבש לפי די"א וככר לאד"ן קט"ו ע"ב ובועד לחכמים ח"ב וא"ו א' כתב שהעתיק לתוכו מפירוש ר' וידאל הצרפתי ולפי זה מ"ש בזכרונות להר"א כרמולי דספר סבר יוסף הוא על מוסר הוא טעות ורק הוא עה"ת ועיין חומת אנך מ"ש בשם בעל תהלה לדוד עי"ש.

(נח) עבודת הקודש - ב"ח מורה באצבע דינים והנהגת האדם. "צפורן שמיר" מוסר ותיקונים (תקמ"ב).

(נט) עולת תמיד - הובא בספר תולדות גדולי ישראל.

(ס) ע"ט רצון - רמזים עה"ת ומועדים ע"פ עדות בעל תהלה לדוד הנ"ל , עיין סוף ספר מעגל טוב.

(סא) עין זוכר - כללי ש"ס, עיין יעיר אוזן.

(סב) פה אחד - פירוש הגדה, עיין דבש לפי.

(סג) פני דוד - פירוש ודרושים עה"ת ואחרי כל פרשה נימוקי החומש לר"י הראשון מטראני ובסופו צוארי שלל של הפטורת וקונטרס סבר פנים הגה' ותיקונים והשמטות נדפס בספר כסא דוד (תקנ"ב) ועם קונטרס זרוע ימין (תקס"ב).

(סד) פס יד"א - על הרמב"ם, הובא בספר לב דוד ובברכ"י או"ח סי' רכ"ג. ואולי הוא הגהות על הרמב"ם שהובא בהקדמת הברכ"י להרב החכם ראובן ברוך מווינא.

(סה) פתח עינים - על עין יעקב, ובסופו "שומר הפתח" - הגה והשמטות (שם תק"ן). ונדפס על מסכת סוכה לבדה בספר שמחת הרגל.

(סו) צוארי שלל - על הפטורת עיין פני דוד.

(סז) קשר גודל - הנהגות האדם ודיני ציצית תפילין ברכות ותפלה (תקס"ב).

(סח) קונטרס הכללים - הובא בברכ"י או"ח סי' ח"ן סוף אות א' וסי' צדי"ק ע"ש.

(סט) קונטרס אורך ימים - בספר תולדות גדולי ישראל.

(ע) ראש דוד - דרשות עה"ת והשמטותיו בשם "עזר הראש" (מנטובה תקל"ו). וכן בסוף ספר "דברים אחדים" ו"מחזיק ברכה", ונקראו בשם "פאת הראש". וכמו כן בס"ס שם הגדולים ב' וכסא דוד ופתח עינים.

(עא) ראש יוסף - בספר אגרות חיד"א בהקדמה בשם רב אחא"י ע"ש.

(עב) רוח דוד - שם.

(עג) רוח חיים - וז"ל בעל תהלה לדוד (תהלים) קפיטל ל"ח: ראיתי באנקונא (תר"ד) אצל נכדו הר"ם אזולאי בספר רוח חיים כת"י להרב מופ"ה חיד"א זצ"ל שהוא דרושים רשומים מעין ספר כסא דוד, ע"ש. ובאגרות חיד"א כתב דנדפסו קצת מהם אחר פטירתו.

(עד) שבר יוסף - הובא בזכרונות תולדות גדולי ישראל ואולי הוא בשי"ן שמאלית.

(עה) שיורי ברכה - השמטות לברכ"י ומח"ב ולקוטי חי' על ד' חלקי שו"ע (ליווארנא תקנ"ה). ואח"כ פעם שנית בשאלוניקו (תקע"ד) על ידי הרב מו"ה רפאל קאלאמארו ועשה עליו הגה ואת שמו לא הגיד ועיין סוף ספר לב בהשמטות.

(עו) שיורי שיריים - קונטרס הוספות ותיקונים והגהות לספר מחזיק ברכה ושיורי ברכה (והרב מוהר"א פינסו חי' ספר "משפט כתוב" מקיצורי דינים הנמצאים בכל ספרי הגאון מרן חיד"א שעל ד' חלקי שו"ע שאלוניקו תקנ"ח).

(עז) שם הגדולים - סדר יוחסין משפחת סופרים גדולי עולם דוד דור ודורשיו מימות הגאונים עד זמנו. וכל המחברים והספרים נסדרו בסדר א"ב עם כמה הוספות ומהדורות. ד' חלקים. וב' חלקים האחרונים קרא בשם "ועד לחכמים" ובסופו חסדי אבות פירוש על אבות (תקל"ד). עוד כנזכר עם ועד לחכמים ח"ב ונוספות רבות על ספר חסדי אבות נקרא בשם ראשי אבות. ובסופו שלחן במדבר - הגה והשמטות לכל הנזכר (תקנ"ח). ועוד כנזכר ובסופו פאת הרא"ש השמטות לספר ראש דוד לדוד אמת שמחת הרגל ג' סימנים וסימן ד' הוא מסכת תמורה מכ"י סי' ה' משגב לדך השמטות לשם הגדולים ועד אחרון עלה א' בשם "כל אשר נשמט" (תקמ"ו). ח"ג כנזכר בשם ועד לחכמים ח"א ובסופו קונטרס בית ועד - הגהות והשמטות כנזכר. ואח"ז ספר טוב עין חי' וקצת שו"ת. ועד אחרון עלה א' השמטות לועד זה (ליווארנא תקנ"ו) ועיין ככר לאדן.

(עח) שמחת הרגל - ב' חלקים, חלק א' למודים ורמזים לפסח ואח"ז פירוש הגדה באריכות, וחלק ב' ג' למודים ורמזים לשבועות ומגילת רות עם פירוש, וג' למודים לסוכות וקצת הערות לחוה"מ הו"ר ושמחת תורה. וקונטרס פתח עינים על עין יעקב סוכה והשמטות בשם "שלמי שמחה", ומסכת גרים מכ"י והשמטות לח"א בשם שמחה שלימה (ליווארנא תקמ"ב).

(עט) שמע יוסף - שיטות ושו"ת הובא ברשימת הר"א כרמולי.

(פ) שער יוסף - שיטה נפלאה על מסכת הוריות ובסופו פתח השער מפתחות (ליווארנא תקכ"ו) והשמטותיו נדפסו בסוף ספר "דברים אחדים" בשם "אחורי תרעא". ואלו ישוביהם מהשגת חכמי דורו על ספר שער יוסף. (ויוסף בן שבע עשרה שנה היה בהבנות לו שער יוסף).

(פא) שפה אחת - פירוש על הגדה בס"ס אהבת דוד.

(פב) שפת היאור - על סודות וקבלת מעשיות הובא בספר אגרות חיד"א בהקדמה בשם רשימת האבר"ך וזכרונות רב אחא"י ע"ש.

(פג) תהלה בארץ - עיין יוסף תהלות ועיין שו"ת חיים שאל ח"ב בסופו שנדפס שם השמטות ממנו.


וכי אעבור בסך המה פ"ג כמספר שנות חיי"ם וסימנך יחי"ה האד"ם כנ"ל.